Porteføljeplanen for Klima og polar

Prioriterte anvendelsesområder

Kunnskapen utviklet i porteføljen brukes som faglig grunnlag for å realisere nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser. Den gir grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning og politikkutforming nasjonalt. Kunnskapen er også et viktig bidrag til FNs klimapanel (IPCC) og naturpanelet (IPBES) som sammenstiller relevante vitenskapelige funn på hver sine felt globalt.

Norsk klima- og polarforskning er viktig for norsk forsknings posisjon internasjonalt. Et prioritert anvendelsesområde er derfor å legge til rette for at de norske forskningsmiljøene kan styrke sin kompetanse, sin tverrfaglige tilnærming, sine bidrag til faglig utvikling, og kvalitet slik at de fortsetter å styrke Norges bidrag på relevante globale forskningsarenaer. Det er grenseflater til flere andre porteføljer når det gjelder forskning, innovasjon og anvendelsesområder på porteføljens områder. Se kap. 5.

Klimaforskning

Det er behov for klimaforskning og -innovasjon som gjør det mulig for samfunnet, både privat og offentlig sektor, å minimere klimarelatert risiko, møte utfordringene og utnytte mulighetene klimaendringer medfører for natur og samfunn. Urfolk har særskilte utfordringer knyttet til klimaendringer og tverrfaglig klimaforskning kan bidra til økt kunnskap. Mens det stadig er fokus på klimapolitikk, ses samtidig og i økende grad klima-, miljø- og næringspolitikk i sammenheng. Dette er tydelig i for eksempel Europakommisjonens strategi for grønn vekst, Green Deal, fra 2019. Forskningsdrevet innovasjon og teknologiutvikling gir avgjørende kunnskap om løsningene som kreves for å kutte utslipp både i Norge og internasjonalt, samt omstille og ruste norsk næringsliv til et samfunn med netto null utslipp. Norge har naturlige fortrinn innenfor blant annet energi, maritim næring, naturforvaltning og bioressurser.

Klima er et tema som griper inn i de fleste sektorer, og alle sektorer har ansvar for å bidra til utviklingen av klimaforskningen. Porteføljens tilgjengelige ressurser står ikke i forhold til disse forsknings- og innovasjonsbehovene. Forskningsrådet har som ambisjon å forsterke departementenes sektoransvar for finansiering av klimarelevant forskning og bidra til kunnskapsoppbygging i sektorene, og tverrsektorielt om blant annet fysisk klimarisiko og overgangsrisiko, muligheter for å redusere utslipp, og overgang og omstilling til grønne løsninger.

Polarforskning

Polarforskningen skal bidra med forskningsbasert kunnskap som er nødvendig for å få økt innsikt om prosesser som styrer polare klima- og miljøutfordringer og effekten de har på miljø og samfunn. Den skal også bidra med innsikt i de ulike problemstillingene urfolk står overfor. I tillegg skal den gi økt innsikt i hvordan utforme politikk for å møte de pågående endringene, redusere klimarisiko, produsere kunnskap for bærekraftig forvaltning, ressurs og næringsutvikling i de polare områdene. Forskningssamarbeid i Arktis er sentralt og et viktig bidrag for en fredelig utvikling i Arktis.

Polarforskningen er spesielt knyttet til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig forvaltning og næringsutvikling i de polare områdene. Forskning på tvers av humanistiske, samfunn-, og naturvitenskapelige fag vil kunne gi kunnskapsbaserte, bærekraftige løsninger for nærings- og samfunnsutvikling, og grunnleggende kunnskap i befolkningen om polarområdene, og om befolkningen i disse områdene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 15.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.