Porteføljeplanen for Klima og polar

Virkninger

Porteføljen bidrar med virkninger på noe lengre sikt enn enkeltprosjektenes levetid. Den skal bygge robuste forskningsmiljøer, flytte forskningsfronten, og gi forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt. Den skal også gi forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig kunnskap som ligger til grunn for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, og forvaltning av naturgrunnlaget i norske land, hav og polare områder. Vi kan telle blant annet a) antall forskere i porteføljens prosjekter som deltar i rådgivende grupper og organer for offentlig sektor og næringslivet; b) antall forskere i porteføljens prosjekter som deltar i internasjonale kunnskapsprosesser og samarbeidsarenaer slik som IPCC, Arktisk råd med underliggende arbeidsgrupper og Det internasjonale havforskningsrådet ICES; c) antall publikasjoner som brukes i slike kunnskapsprosesser; og d) antall brukerrettede rapporter og policy briefs som skrives i prosjektene, og brukerrettede formidlingstiltak som arrangeres.

Virkninger er også:

 • Norske klima- og polarforskermiljøer utvikler kompetanse og kvalitet og bidrar i den nasjonale og globale kunnskapsutviklingen
 • Norske klima- og polarforskermiljøer er robuste og vilkårene gir dem rom for å følge opp langsiktig forskning med tidshorisont ut over enkeltprosjekter
 • Norske klima- og polarforskermiljøers deltar i internasjonalt finansierte prosjekter
 • Alle sektorer har tilgjengelig nødvendig kunnskap for å utøve sitt ansvar for klimaforskning, for å redusere klimagassutslipp, og for å tilpasse sektoren til klimaendringene
 • Klimatjenester som støtter opp om bærekraftige næringer og robuste samfunn i norske land- og havområder er etablert
 • Forskningsbasert kunnskap styrker forvaltning og politikkutforming og -gjennomføring i bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
 • Programmer og emner i UH-sektoren har tverrfaglig eller spesialisert kunnskap om klima og polare strøk integrert i undervisningstilbudet
 • Norge forsterker sin posisjon som en internasjonalt ledende polarforskningsnasjon
 • Norsk polarforskning har sterke samarbeidsrelasjoner og felles forståelse for Norges kunnskapsbehov og historiske rolle
 • Svalbard er videreutviklet og styrket som norsk plattform for norsk og internasjonal forskning
 • Norsk polarforskning tar internasjonalt lederskap i utvikling av kunnskap om bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Arktis og Antarktis 

NIFUs rapporter på ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder, der klima inngår, og kartleggingene av norsk polarforskning (Norwegian polar research, High North Research and research in Svalbard) som utgis hvert fjerde år, vil være viktige kilder til måling av porteføljens virkninger (og resultater).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 05.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.