Investeringsplanen for Klima og polar

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

Klimaendringene representerer en av de største utfordringene vårt samfunn står overfor, og endringene er spesielt hurtige og merkbare i de polare områdene. Det er behov for økt kunnskap om prosessene som driver endringene og endringenes effekter, samt kunnskap om hvordan samfunnet kan omstilles og tilpasses for å møte utfordringene på en bærekraftig måte. I polare områder er det også andre kunnskapsbehov og endringsdrivere i tillegg til klima.

Med utgangspunkt i Forskningsrådets strategi for 2020-2024 [1] er det etablert to overordnede mål for klima- og polarporteføljen; at forskningen skal være i) grensesprengende og innovativ, og ii) bidra til en bærekraftig utvikling. Det er utviklet fire hovedmål for klimaforskningen og tre hovedmål for polarforskningen.

Klimaforskningens mål er at i) samfunnet har god kunnskap om klimasystemet og klimaendringer, ii) Norge er et bærekraftig samfunn med netto null utslipp, iii) Norge er tilpasset klimaendringene, og iv) samfunnet har god kunnskap og forståelse av klimaendringenes effekt på natur og samfunn. Disse målene skal nås ved å prioritere midler til en årlig hovedutlysning som rullerer mellom temaene i) klimasystem og klimaendringer, ii) effekter av klimaendringer på natur og samfunn, og iii) omstilling til lavutslippssamfunnet og tilpasning til klimaendringer og klimapolitikk. I tillegg til den årlige hovedutlysningen vil det settes av midler i porteføljen hvert år til tverrgående utlysningssamarbeid og internasjonale samarbeidsutlysninger og aktiviteter.

Polarforskningens mål er i) at samfunnet har god kunnskap om miljøtilstand, klimaendringer, og samfunnsutvikling i polarområdene, ii) en bærekraftig og fredelig utvikling i polare områder, og iii) at Svalbard er en ledende plattform for internasjonalt forskningssamarbeid for klima- og miljøforskning i Arktis. Disse målene skal nås gjennom å rullere utlysninger etter prioriterte tema. Vektingen mellom de tre temaområdene er ulik, og med klima og miljø som det temaområdet som veier aller tyngst. I tillegg til en årlig hovedutlysning vil det settes av midler i porteføljen hvert år til tverrgående utlysningssamarbeid og internasjonale samarbeidsutlysninger og aktiviteter.

Målene for porteføljen skal nås ved hjelp av investeringer gjennom budsjettformålene KLIMAFORSK og POLARPROG, samt gjennom koordinering av klima- og polarhensyn på tvers av Forskningsrådets øvrige budsjettformål. Porteføljestyret for Klima- og polar har også ansvar for Svalbard Science Forum, Miljø- og utviklingsarena, Arven etter Nansen, Joint Programming Initiative Climate og Joint Programming Initiative Water. [2] Investeringsplanen er utarbeidet for årene 2021 til 2023, men vil oppdateres årlig med detaljer om de aktuelle utlysningene og prioriteringer for porteføljens investeringer. 

Fotnote

1 Idekraft verden trenger: Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024
2 Svalbard Science Forum (SSF) skal bidra til økt kvalitet i forskningen på Svalbard, og god samordning av nasjonal og internasjonal forskningsaktivitet samt styrke samarbeidet mellom enkeltforskere og mellom forskningsinstitusjoner på Svalbard.
Miljø- og utviklingsarenaer (MILUTARENA) er et formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning.
Arven etter Nansen (AeN) er et helhetlig arktisk forskningsprosjekt som skal gi integrert kunnskap om et havklima og økosystem i endring. Prosjektet er et samarbeid mellom 10 polarforskningsinstitusjoner, og er på til sammen 720 mill kroner i tidsperioden 2018 - 2023.
JPI Klima er et europeisk forskningssamarbeid på klima, hvis mål er "Connecting Climate Knowledge for Europe"
JPI Water er EUs forskningssamarbeid om vann, hvis mål er “Achieving sustainable water systems for a sustainable economy in Europe and abroad”.