Midler for fusjoner og tettere samarbeid i instituttsektoren

Midlene skal stimulere til fusjoner og tettere institusjonelt samarbeid og fusjoner både innenfor instituttsektoren og på tvers av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren. Søknader behandles fortløpende.

Bare forskningsinstitusjoner som er omfattet av Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern, kan søke om disse midlene. Det er mulig å få støtte til prosesser som også involverer institusjoner utenfor grunnfinansieringsordningen, både norske og utenlandske. Støtten vil i så fall bli utbetalt til forskningsinstituttet.

Midlene skal først og fremst brukes til prosessuelle og faglige tiltak i forbindelse med fusjoner, men de kan også brukes til organisering av tettere, forpliktende samarbeid på institusjonsnivå. Eksempler på slike aktiviteter kan være:

 • styre- og faglige seminarer for å diskutere og forankre mulige samarbeids- og fusjonsprosesser og utarbeide felles faglige strategier
 • konsulentbistand for å håndtere og avklare juridiske og skattemessige problemstillinger (rettighetshåndtering, arbeidsrett, pensjonsordninger, moms, samarbeids- og overtagelsesmodeller m.m.)
 • arbeidet med dokumenter som skal formalisere fusjon eller forpliktende samarbeid (felles strategi, avtaler, kontrakter, vedtekter osv.)
 • det å tilrettelegge lokaliteter, annen infrastruktur, administrative systemer m.m.

Vi gir ikke støtte til å dekke arbeidstimer for ansatte ved instituttet.

Vi forutsetter at styrene har gitt tilslutning til at prosessene settes i gang. Støttebeløpet er fra 100 000 til 2 millioner kroner. Støtten vil gis som såkalt bagatellmessig støtte (de minimis) i statsstøtteregelverket.

Søknadsprosess, tildeling og rapportering

 • Søknaden kan sendes til post@forskningsradet.no når som helst, og inntil avsatte budsjettmidler er oppbrukt.
 • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av prosessen og det konkrete tiltaket dere tenker dere, i tillegg til en begrunnelse for søknaden med spesifiserte kostnader.
 • Samtidig med søknaden må søkeren sende inn et signert skjema Egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte (docx).
 • Det er mulig å søke om midler i flere omganger i løpet av den samme prosessen.
 • Søknaden må være undertegnet av alle involverte parters styreledere og daglige ledere.
 • Søknader behandles fortløpende og i samsvar med forvaltningsloven og offentlighetsloven. Hvis innholdet i søknaden antas å være forretningshemmeligheter, vil det være taushetsbelagt, jfr. forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 2. Informasjon om søker, resultatet av søknadsbehandlingen og eventuelle tildelingsbrev, blir offentlig tilgjengelig.
 • Midler vil bli utbetalt på forskudd så snart søknaden er innvilget.
 • I forbindelse med instituttenes årlige rapportering til Forskningsrådet om bruken av grunnbevilgningen, må dere gi en kortfattet statusrapport for prosessen og oversikt over hvordan støtten er brukt. Når prosessen er gjennomført, skal dere levere en sluttrapport med samlet oversikt over disponeringen av støtten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. august 2022, 10.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.