Midler for økt EU-deltakelse (STIM-EU)

STIM-EU skal stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologisk utvikling. Ordningen er resultatbasert – du kan altså ikke søke om støtte.

STIM-EU gjelder både for institutter som har statlig grunnfinansiering og andre forskningsinstitutter. Institusjoner listet under overskriftene Forskningsinstitutter og Andre godkjente forskningsorganisasjoner på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner kan få STIM-EU-midler.

Kunnskapsdepartementet bevilget 273 millioner kroner til STIM-EU i 2019.
Ordningen skal stimulere til:

  • økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram
  • at flere institutter påtar seg koordinatoransvar i prosjekter
  • styrket samarbeid mellom institutter, næringslivet og offentlig sektor

Her finner du retningslinjene for STIM-EU.

Beregning av beløp

STIM-EU-midlene beregnes ut fra alle instituttenes EU-prosjekter som er registrert i EUs kontraktsdatabase eCORDA. Tildelingen av midler skjer altså uten at instituttene må søke.

For institutter som er tilordnet Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern, og som har en andel grunnfinansiering mindre enn 15 prosent av FoU-inntektene, vil Forskningsrådet beregne differensierte støttesatser ut ifra det enkelte instituttets innmeldte timepriser til Forskningsrådet. Differensierte støttesatser i STIM-EU vil variere fra 33,3 prosent til 50 prosent. Institutter som ikke er tilordnet grunnfinansieringssystemet, eller som har en grunnfinansieringsandel over 15 prosent av samlede FoU-inntekter, vil motta 33,3 prosent støttesats fra STIM-EU.

I tillegg er det satt av et beløp tilsvarende 8 prosent av den totale STIM-EU-støtten til å premiere institutter som:

  • samarbeider med næringslivet (4 prosent)
  • offentlig sektor (2 prosent)
  • har koordinatoransvar (2 prosent)

Tildeling av midler

For de instituttene som får grunnfinansiering kommer disse midlene som et tillegg. Andre forskningsinstitutter får STIM-EU-midlene gjennom et eget tildelingsbrev.

Vi fordeler midlene i november–desember hvert år på bakgrunn av den siste oppdateringen av EUs kontraktsdatabase.

Instituttene skal bruke STIM-EU-midlene til å støtte opp om det strategiske utviklingsarbeidet sitt etter de samme retningslinjene som for den statlige grunnfinansiering av forskningsinstitutter.

Instituttene må rapportere om hvordan STIM-EU-midlene brukes, og får brev om rapportering i februar året etter tildelingen.