Midler for økt EU-deltakelse (STIM-EU)

STIM-EU skal stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologisk utvikling. Ordningen er resultatbasert – du kan altså ikke søke om støtte.

STIM-EU gjelder både for institutter som har statlig grunnfinansiering og andre forskningsinstitutter. Institusjoner listet under overskriftene Forskningsinstitutter og Andre godkjente forskningsorganisasjoner på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner kan få STIM-EU-midler.

Kunnskapsdepartementet bevilget 273 millioner kroner til STIM-EU i 2019.
Ordningen skal stimulere til:

  • økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram
  • at flere institutter påtar seg koordinatoransvar i prosjekter
  • styrket samarbeid mellom institutter, næringslivet og offentlig sektor

Her finner du retningslinjene for STIM-EU (pdf)

Tildeling av midler

For de instituttene som får grunnfinansiering kommer disse midlene som et tillegg. Andre forskningsinstitutter får STIM-EU-midlene gjennom et eget tildelingsbrev.

Vi fordeler midlene i november–desember hvert år på bakgrunn av den siste oppdateringen av EUs kontraktsdatabase.

Instituttene skal bruke STIM-EU-midlene til å støtte opp om det strategiske utviklingsarbeidet sitt etter de samme retningslinjene som for den statlige grunnfinansiering av forskningsinstitutter.

Instituttene må rapportere om hvordan STIM-EU midlene brukes og vil få beskjed om hvordan rapporteringen skal foregå på tildelingsbrevet.