Forskningspolitisk rådgivning

Forskningsrådet er en viktig forskningspolitisk rådgiver for stortinget, regjeringen og forvaltningen.

Gjennom kunnskapsbaserte råd, utvikling av strategiske virkemidler, involvering og dialog skal Forskningsrådet være en pådriver for endring og fornyelse både i forsknings- og innovasjonsaktivitetene og i forsknings- og innovasjonssystemet. Vi skal også identifisere overordnede forskningsbehov og foreslå prioriteringer.

Forsknings- og innovasjonspolitisk rådgivning krever et solid kunnskapsgrunnlag. Dette stiller betydelige krav til vår analyse- og rådgivningskapasitet, til samlet strategisk kompetanse i organisasjonen og evne til å utnytte ekstern kunnskap og kompetanse. Evaluering, statistikk og utvikling av indikatorer utgjør sammen med analyse og forskning om forskning og innovasjon et sentralt grunnlag i den strategiske rådgivningen. 

Forskningsrådet opprettet i 2018 et internasjonalt rådgivningsorgan, International Advisory Board (IAB), som består av internasjonalt fremtredende forskere, institusjonsledere og andre med erfaring fra forsknings- og innovasjonspolitikk. Rådgivningsorganet er opprettet for å tilføre internasjonale perspektiver på utviklingen av Forskningsrådets virksomhet og det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk - FORINNPOL

FORINNPOL er en satsing for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken. FORINNPOL bidrar til å skape kunnskap som kan supplere, binde sammen og løfte den forskningen som allerede skjer på feltet, og få fram forskning som er nyskapende og nyttig på tvers av ulike brukergrupper.

FORINNPOL finansierer tre forskningssentre som studerer forskningens kvalitet og impact, hvordan forskning tas i bruk og innovasjonspolitikkens rolle i omstilling.