Sjå opptak av søkjarwebinar

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2023? Også i haust held vi ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje.

I februar 2023 er det søknadsfrist for desse utlysingane:

I fjor deltok om lag halvparten av søkjarane våre i eitt eller fleire webinar. Ni av ti deltakarar svarte oss i etterkant at dette hadde vore svært nyttig eller nyttig for utforminga av søknaden og prosjektbeskrivinga.

Vi legg sjølvsagt ut opptak i etterkant, men deltar du på tidspunktet, får du høve til å stille spørsmål til dei som er ansvarlege for temaet i utlysinga.   

Sjå opptak frå tidlegare søkjarwebinar

Her kan du sjå opptak frå webinar som dreier seg om utlysinga overordna, mal for prosjektbeskriving og meir:

Kven kan søkje på desse utlysingane?

  • Forskarprosjekt for fornying, Forskarprosjekt for unge talent og Stort, tverrfagleg Forskarprosjekt: Godkjende norske forskingsorganisasjonar kan søkje.
  • Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringar i samfunn og næringsliv og Kompetansebyggjande prosjekt for næringslivet: Godkjende norske forskingsorganisasjonar i faktisk samarbeid med relevante aktørar i offentleg sektor, frivillige organisasjonar, næringsliv og/eller private organisasjonar kan søkje.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2022, 02.17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.