Sjå opptak av søkjarwebinar

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2023? Vi har fleire webinar du kan sjå for å få hjelp til søknaden.

Her kan du få mange gode tips til korleis du fyller ut søknadsskjemaet for Forskarprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt:

Dersom du skal søke om Forskarprosjekt for unge talent i mars:

Sjå opptak om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt overordna: 

Sjå opptak av dei tematiske webinara

I fjor deltok om lag halvparten av søkjarane våre i eitt eller fleire webinar. Ni av ti deltakarar svarte oss i etterkant at dette hadde vore svært nyttig eller nyttig for utforminga av søknaden og prosjektbeskrivinga.

Kva utlysingar gjeld desse webinara?

I februar 2023 er det søknadsfrist for desse utlysingane:

15. mars 2023 er det søknadsfrist for 

Kven kan søkje på desse utlysingane?

  • Forskarprosjekt for fornying, Forskarprosjekt for unge talent og Stort, tverrfagleg Forskarprosjekt: Godkjende norske forskingsorganisasjonar kan søkje.
  • Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringar i samfunn og næringsliv og Kompetansebyggjande prosjekt for næringslivet: Godkjende norske forskingsorganisasjonar i faktisk samarbeid med relevante aktørar i offentleg sektor, frivillige organisasjonar, næringsliv og/eller private organisasjonar kan søkje.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.