Flere Horisont Europa-prosjekter kan bli nødt til å endre konsortiene

Syv land har ikke sluttført assosieringsavtalene sine med Horisont Europa. Det kan gjøre at prosjekter med partnere fra disse landene må endre sammensetningen av konsortiene sine eller rollen til partnerne.

Bord med verdenskart, laptop. mobiltelefon og notatblokk
Norske aktører må være forberedt på å endre roller og sammensetning av prosjektkonsortiet før signering av kontrakt .

Nitten land har innledet forhandlinger om å assosieres til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. Europakommisjonen har nå publisert en oversikt med status for disse forhandlingene. Norge og en rekke andre land har formalisert assosieringsavtalene i løpet av høsten 2021, men det er fortsatt syv land hvor den formelle assosieringen ennå ikke er trådt i kraft. Det gjelder Armenia, Færøyene, Kosovo, Marokko, Storbritannia, Tunisia og Ukraina.

Norske aktører må være forberedt på å endre roller og sammensetning av prosjektkonsortiet før signering av kontrakt

I programguiden for Horisont Europa står det følgende om overgangsordninger for land som planlegger assosiering til HEU:

Until association agreements start producing legal effects either through provisional application or their entry into force, the transitional arrangements set out in the General Annexes to the Horizon Europe Work Programme 2021-2022 is applicable (for the entire Programme, including ERC, EIC, EIT and the institutionalised European partnerships).

Det vil si at søkere fra land som er i prosess for assosiering kan delta i søknader til Horisont Europa som om landene allerede var assosiert.

Prosjekter som er innstilt til finansiering fra utlysninger med søknadsfrist i 2021 vil i løpet av de nærmeste månedene nærme seg tidspunktet for signering av kontrakt (Grant Agreement). Dersom prosjektet har en partner fra ett av de syv landene nevnt over, og landets formelle assosiering ikke er på plass ved tidspunktet for signering av kontrakt, vil partneren få status som søker fra ikke-assosiert tredjeland. Da blir det nødvendig å foreta endringer i konsortiene for at søknaden skal være gyldig.

For samarbeidsprosjekter vil den mest nærliggende løsningen være at en partner fra et land som ikke har sluttført assosiering, skifter status fra ordinær til assosiert partner. En assosiert partner signerer ikke Grant Agreement og mottar ikke finansiering fra Horisont Europa (merk at assosiert partner til prosjektet ikke er det samme som et assosiert land til Horisont Europa). Assosierte partnere må derfor skaffe til veie egen finansiering for arbeid som skal utføres i prosjektet.

Institusjoner og virksomheter fra ikke-assosierte tredjeland kan ikke koordinere samarbeidsprosjekter eller delta i prosjekter som går til enkeltaktører under Det europeiske forskningsrådet (ERC) og deler av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og Marie Skłodowska-Curie Actions.

Norske aktører som deltar i prosjektsøknader med aktører fra land der den formelle assosieringen ikke er på plass, bør forberede seg på hvordan det kan gjøres endringer i prosjektet før signering av kontrakt. 

Forsinket assosiering er et forbigående problem, men kanskje ikke for Storbritannia?

For de fleste landene skyldes forsinkelsene i assosieringen til Horisont Europa tekniske årsaker, for eksempel knyttet til prosessene for signering og ratifisering av assosieringsavtalene. Det er derfor grunn til å regne med at assosieringsavtalene vil tre i kraft i løpet av første halvår 2022.

For Storbritannia er det derimot mer åpent. Storbritannia avklarte rammene for sin assosiering til Horisont Europa i handels- og samarbeidsavtalen de inngikk med EU tidlig i 2021. På grunn av uoverensstemmelser mellom EU og Storbritannia på andre områder enn forskning og innovasjon, tar imidlertid prosessen lenger tid enn forventet. Det har ikke kommet klare signaler fra Kommisjonen om og eventuelt når britisk assosiering vil være på plass.

Dersom de politiske problemene mellom Storbritannia og EU ikke løses, er det fare for at Storbritannia ikke blir assosiert til Horisont Europa. Norske søkere bør ta dette i betraktning når de forbereder søknader til Horisont Europa som inkluderer samarbeid med britiske samarbeidspartnere.

I påvente av at den britiske assosieringen skal gå i orden, har britiske myndigheter etablert en midlertidig ordning for dekning av prosjektkostnader for britiske prosjektdeltagere i Horisont Europa. Informasjon om denne ordningen finnes på nettsidene til UK Research Office - UKRO. Den britiske garantien gjelder foreløpig kun for et begrenset antall utlysninger (topics), der det er sannsynlig at signering av kontrakter vil finne sted før utgangen av april 2022. Det er mulig at garantien vil bli utvidet til flere utlysninger dersom avklaringen om assosiering trekker ut i tid.

Vi vet foreløpig ikke hvordan rammebetingelsene blir for britiske deltagere blir dersom Storbritannia ikke blir assosiert til Horisont Europa. Britiske myndigheter har gitt uttrykk for at de i så fall vil omprioritere midlene satt av til EU-programmer og utforske alternativer som vil gjøre det mulig for britiske forskningsmiljøer å fortsette sitt arbeid, inkludert bredere internasjonale samarbeid. Vi har foreløpig ikke informasjon om hvorvidt britiske myndigheter vil etablere en permanent ordning for å finansiere prosjektkostnader for britiske partnere i samarbeidsprosjekter, dersom Storbritannia får status som ikke-assosiert tredjeland til Horisont Europa.

Assosiering er fortsatt i det blå for Sveits

For Sveits er det også uenighet med EU på andre områder enn forskning og innovasjon som i praksis setter en stopper for assosiering til Horisont Europa. Sveits er for tiden ikke på listen over land Kommisjonen forhandler med om assosiering til Horisont Europa. Inntil videre vil derfor partnere fra Sveits kun ha mulighet til å delta som assosierte partnere i samarbeidsprosjekter der det åpnes for deltakelse fra tredjeland.

Sveitsiske myndigheter har etablert en ordning for dekning av prosjektkostnader for sveitsiske prosjektdeltagere i Horisont Europa. Ytterligere informasjon om Sveits' deltagelse i Horisont Europa finnes på nettsidene til sveitsiske myndigheter og hos det sveitsiske informasjonskontoret for forskning, innovasjon og utdannelse - SwissCore.

Forskningsrådets NCP-er kan svare på spørsmål

Har du spørsmål om hvordan du skal forholde deg til prosjektsamarbeid med partnere fra land som ennå ikke har sluttført avtaler om assosiering til Horisont Europa, kan du ta kontakt med Forskningsrådets NCP-er for råd og veiledning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.