528 millioner kroner til nye prosjekter skal drive det grønne energiskiftet

48 forsknings- og innovasjonsprosjekter skal utvikle ny, miljøvennlig energi, og effektivisere og kutte CO2-utslipp i olje- og gass-sektoren.

Montering av vindmøller
Fem av prosjektene som nå får støtte skal utvikle norsk havvindnæring og bidra til bærekraftig bruk av havvind. Bildene viser montering av vindturbiner til Hyvind Tampen, verdens første flytende havvindpark som skal levere strøm til olje- og gassplattformer. Foto: Katrine Wyller

– Stein for stein bygger vi energinasjonen Norge. Pengene vi bevilger til forskning og innovasjon er en viktig del av regjeringens satsing på utvikling av olje- og gassvirksomheten og grønt industriløft. Tildelingene gjør at ambisiøse bedrifter og forskningsmiljøer rundt omkring i landet kan utvikle nye løsninger innenfor havvind, hydrogen, olje og gass. Løsninger vi trenger for å kutte utslipp og skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Terje Aasland.  

35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi får totalt 388 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet, og 13 prosjekter innenfor olje og gass får 140 millioner kroner.  

Kutte utslipp og kostnader på norsk sokkel   

En del av prosjektene innenfor olje og gass har utslippskutt og effektivisering som formål, blant annet om metoder og teknologi som kan redusere CO2-utslipp, avfall, kostnader og tidsbruk i ulike deler av sektoren. 

For eksempel skal SAFECLEAN AS i Kristiansand utvikle nye, mer miljøvennlige avleiringsløsemidler og metoder som kan gi betydelig reduserte avfallsmengder i petroleumsindustrien, kostnadsbesparelser og redusert transportbehov.

Havvind og trekkfugler 

Mange av prosjektene som får finansiering innenfor miljøvennlig energi dreier seg om havvind og hydrogen. Kunnskap og teknologi fra olje- og gassektoren tas i bruk i fornybarsatsingen. 

Fem nye prosjekter skal bidra til utvikling av en norsk havvindnæring og bærekraftig bruk av havvind på norsk sokkel. To skal se på konsekvensene av storstilt havvindutbygging for henholdsvis trekkfugler, ledet av Norsk Institutt for naturforskning (NINA), og det marine økosystemet, ledet av Havforskningsinstituttet.  

Aker Solutions ASA skal utvikle prefabrikasjonsprosesser som gjør det rimeligere å bygge fundamenter til flytende vindmøller og et prosjekt ledet fra Universitetet i Bergen skal kartlegge havbunnsforhold for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best forhold for forankring av flytende havvind.  

Omstilling i energibransjen 

— Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer. Vi trenger forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet i disse bransjene, og ved å kombinere dette med allerede opparbeidet kompetanse vil vi få et viktig springbrett til omstillingen vi skal gjennom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Forskningsrådet tildeler i alt 5,5 milliarder kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter i juni og september. I september kommer resultatene for Forskerprosjekt-søknader og Senter for fremragende forskning. 

Finansiering til prosjektene på energiområdet kommer i hovedsak fra Olje- og energidepartementet, med bidrag også fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Forskningsrådet tildeler i alt 5,5 milliarder kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter i juni og september. I september kommer resultatene for Forskerprosjekt-søknader og Senter for fremragende forskning.

Disse prosjektene får støtte

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Institusjon 

Prosjekt 

Innstilt beløp - inntil (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

Fridtjof Nansens Institutt  
(FNI) 
 

Understanding Energy Poverty in Norway (PowerPoor) 
 

11999 

Bærum 

Viken 

Transportøkonomisk institutt  
(TØI) 

Curbing Fisheries' and Aquaculture's Maritime air Emissions 
 

12000 

Oslo 

Oslo 

Vestlandsforskning 

Creating sustainable renewable energy futures with low climate risks 
 

12000 

Sogndal 

Vestland 

Transportøkonomisk institutt  
(TØI) 

 

Circular Economy, Life-cycle assessment, Electrification and Car Transactions (CELECT) 
 

10945 

Oslo 

Oslo 

Havforskningsinstituttet 

Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish 
 

11999 

Bergen 

Vestland 

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet  
(NTNU) 
 

COMposite electrolytes for solid-state BATteries by design 
 

11935 

Trondheim 

Trøndelag 

Universitetet i Bergen (UiB) 

Ammonia Production via Electrocatalytic Processes (AmPEP) 
 

9584 

Bergen 

Vestland 

NORCE Norwegian Research Centre AS 

Reliable Metering for the Hydrogen Supply Chain to enable a Sustainable Hydrogen Economy 

14000 

Bergen 

Vestland 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  
(NMBU) 
 

Resilient energy systems 

10480 

Ås 

Viken 

Universitetet i Bergen 
(UiB) 

 

4SWIND: Advancing seismic seabed survey techniques and optimizing site-selection for offshore wind farms 
 

11200 

Bergen 

Vestland 

Norsk institutt for naturforskning  
(NINA) 

Functional fish habitats in hydropower reservoirs 

13331 

Trondheim 

Trøndelag 

SINTEF AS 

Zero Emission Energy Systems for the Arctic 

13754 

Trondheim 

Trøndelag 

Universitetet i Oslo 
(UiO) 

Assessing impact of snow sublimation for hydropower production in Norway (SnowSub) 
 

8690 

Oslo 

Oslo 

SINTEF ENERGI AS 

New liquids for transformers - Thermal performance 
 

14400 

Trondheim  

Trøndelag 

SINTEF ENERGI AS 

Upgrading biocarbon for sustainable metallurgical industries 

14000 

Trondheim 

Trøndelag 

CICERO Senter for klimaforskning 

AMMONIA: Climate and environmental impacts of green ammonia (NH3) 

9600 

Oslo 

Oslo 

SINTEF AS 

Large-Scale Offshore Hydrogen Storage for Green Energy Transition (Hy4GET) 

9600 

Oslo 

Oslo 

SINTEF ENERGI AS 

High voltage subsea connections for resilient renewable offshore grids 

12000 

Trondheim 

Trøndelag 

SINTEF AS 

Biocarbon in metal production-Transfer of research to industrial use 

15000 

 

Trondheim 

Trøndelag 

Norsk institutt for naturforskning  
(NINA) 

 

Visualizing avian migration across Norway supporting sustainable coastal and offshore wind energy development 
 

14003 

Trondheim 

Trøndelag 

Institutt for energiteknikk 
(IFE) 

Hydrogen Liquefaction With Caloric Materials 

8800 

Lillestrøm 

Viken 

SINTEF ENERGI AS 

Technology and building design for safe operation of battery energy storage systems 

14000 

Trondheim 

Trøndelag 

Norges teknisk- Naturvitenskapelige universitet  
(NTNU) 

 

DIRECT CONVERSION OF CO2 AND HYDROGEN TO FUELS (DICO2F) 

10284 

Trondheim 

Trøndelag 

NORCE Norwegian Research Centre AS 

REMEDY: Reduced Emissions and Improved Energy Efficiency on the NCS 

16000 

Bergen 

Vestland 

Institutt for energiteknikk  
(IFE) 

MUST: MUltiphase flow in STeeply inclined pipes 

12400 

Lillestrøm 

Viken 

SINTEF ENERGI AS 

DECAMMP - Decomposed ammonia for carbon-free power generation 

 

9600 

Trondheim 

Trøndelag 

Universitetet i Oslo (UiO) 

Paleogene Basin Development on the Vøring and Møre Margins (PALMAR) 

12813 

Oslo 

Oslo 

Universitetet i Bergen (UiB) 

DeepReservoir – Predicting reservoir properties in deep structures on the Norwegian Continental Shelf: The critical role of chlorite-coats 

15998 

Bergen 

Vestland 

NORCE Norwegian Research Centre AS 

3D geological interpretation for geosteering of wells 

14000 

Bergen 

Vestland 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 

Bedrift 

Prosjekt 

Innstilt beløp - inntil (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

IC TECHNOLOGY AS 

Low-pressure liquid hydrogen fuel system for fuel-cell-based marine vessels 

 

11125 

Trondheim 

Trøndelag 

REN AS 

Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder 
 

6600 

Bergen 

Vestland 

GFMS AS 

WindBarge – Low-cost floating wind energy production 
 

7000 

Trondheim 

Trøndelag 

AKER SOLUTIONS AS 

Adaptive control for robotic prefabrication 
 

14400 

Bærum 

Viken 

EQUINOR ASA 

IPN Solflyt 
 

14400 

Stavanger 

Rogaland 

SKALAND GRAPHITE AS 

Scale-up of world-class graphite purification technology to support the development of an integrated mine-to-anode materials business. 
 

16000 

Senja 

Troms og Finnmark 

STATNETT SF 

Bedre værprognoser for kraftledninger 
 

5430 

Oslo 

Oslo 

ANTEC BIOGAS AS 

HydroAntec: Teknologi for biogassbehandling av fiskeslam 
 

7450 

Oslo 

Oslo 

CAPTIVA ASSET MANAGEMENT AS 

Utvikling av digitale analyseverktøy for økt produksjon av uregulerbar vannkraft gjennom bedre drift og vedlikeholdsplanlegging 
 

4857 

Asker 

Viken 

GLINT SOLAR AS 

Automating the early phase of the PV power plant development 
 

7500 

Oslo 

Oslo 

HAGAL AS 

Classification of lithium-ion cells for safe reuse 
 

13475 

Oslo 

Oslo 

GENOFUEL AS 

Microbial BioFuel Factories – Sustainable biofuel for the future 
 

5775 

Oslo 

Oslo 

KALKULO AS 
 

AI-supported inversion of marine CSEM measurements 

13 577 
  

Oslo 

 

Oslo 

 

APITEQ AS 

3Drill 

 7 515 

Skien 

Vestfold og Telemark 

RESOPTIMA AS 

 

Reducing CO2-emissions in petroleum production by constraining optimal depletion strategy through inclusion of emission-costs 

5 243 

Oslo 

Oslo 

SAFECLEAN AS 

Towards safe discharge and zero pollution 

6 751

Kristiansand 

Agder 

 
Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 

Bedrift 

Prosjekt 

Innstilt beløp inntil (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

Well Id AS 

 

 

GeoEnlight Pilot 

 

 

 3690 

 

 

  Sandnes 

 

 

 Rogaland 

 

 

Xsens AS 

 

 

Clamp-on Wet Gas Flow Measurement 

 

 12500 

 

 

   Bergen 

 

 

 Vestland 

 

 

Altus Intervention Group AS 

 

Contextualised Digital Well Intervention 

 

 10000 

 

 

 Stavanger 

 

  

 Rogaland 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.