150 millioner til forskning på inkludering og frafall i arbeid og utdanning

13 forskningsprosjekter innen arbeids-, velferds- og utdanningsforskning er tildelt støtte fra Forskningsrådet. Flere av prosjektene skal se på årsaker til at for mange blir stående utenfor utdanning og arbeidsliv.

Tegning av person som leser i bøker

– Kampen mot utenforskap og frafall må være kunnskapsbasert, og forskning av høy kvalitet er et viktig bidrag i møtet med disse utfordringene. Det er avgjørende at vi lykkes, både for de menneskene det gjelder og for en fremtidig bærekraftig velferdsstat, sier administrerende direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit

Seks prosjekter om inkludering og utenforskap

Seks av forskningsprosjektene tar for seg ulike spørsmål knyttet til inkludering og utenforskap i arbeid og utdanning:

  • Forskere ved NTNU Samfunnsforskning skal forske på unge med funksjonsnedsettelser og bistanden de får fra NAV og andre deler av hjelpeapparatet for å komme i arbeid. Prosjektet skal se spesielt på brukerløp og på hvordan NAV-ansatte tar i bruk regelverk og samhandler med andre relevante tjenester.
  • Forskere ved NORCE skal undersøke risikoen for at diagnoser knyttet til mental helse og muskel- og skjelettsykdommer fører til sykmelding og/eller uførhet, og på hvordan man kan forebygge dette.
  • Forskere ved Frischsenteret skal utforske spenningsforholdet mellom produktivitet og arbeidsinkludering, og se på hvordan teknologiske, markedsmessige eller politiske sjokk i arbeidsmarkedet påvirker inkluderingen av personer med en svak tilknytning til arbeidslivet.
  • Forskere ved OsloMet skal se på hvordan faktorer i og utenfor utdanningssystemet bidrar til å skape sosial ulikhet, inkludert risiko for å falle utenfor utdanning og arbeid.
  • Forskere ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal forske på hvordan man kan bruke lovverket som et verktøy for å skape et inkluderende arbeidsliv og en velfungerende velferdsstat, med vekt på forholdet mellom arbeid, fritid og familieliv.
  • Forskere ved NTNU skal undersøke spørsmål om systematisk ulikhet, knyttet til hvordan skoler og hjelpeapparat arbeider for sosial inkludering og velvære blant elevene.

Bred tematisk spredning

De syv andre prosjektene som skal starte opp har en bred tematisk spredning. Blant annet skal det forskes på bruken av ekspertrapporter i barnevernssaker, på samspillet mellom arv og miljø når det gjelder barns risiko for ADHD og lærevansker, og på hvordan arbeidsinnvandring fra EU påvirker hvordan norske selskaper organiserer driften sin.

– Utdanning, arbeid og velferdstjenester er ryggraden i den norske velferdsstaten. Denne forskningen vil bidra til å gjøre oss bedre rustet til å møte framtiden, sier Mari Sundli Tveit

Innvilgede søknader:

Les mer om tildelinger til Forskerprosjekt

Organisasjon

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Frischsenteret

Refugee Settlement Locations and Long Run Outcomes

7 986 000

Frischsenteret

Labor market inclusion and labor productivity

11 981 000

Høgskulen på Vestlandet

TASTE Didactics - Food and Critical Thinking

12 000 000

Institutt for samfunnsforskning

EU labor immigration and the organization of work

12 000 000

NORCE Samfunn/Helse Vestland

Health Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble?

12 000 000

Nord Universitet

Learning across boundaries in elderly care (LABCare): Enabling expansive learning in and across vocational education and workplace practices

11 993 000

Norges teknisk-vitenskapelig universitet

Comparing the Organization of Durable Inequalities in Childhood: Inequality in childhoods, schools and associated welfare systems

12 000 000

NTNU Samfunnsforskning AS

Norwegian labour inclusion of young people at risk: User pathways, street-level bureaucracies and interorganisational collaborations

12 000 000

Universitetet i Bergen

Assessments about children's criminal insanity and violence risk: Exploring and advancing the recognition of children's development

12 000 000

Universitetet i Bergen

Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis (LaW-BALANCE)

9 999 000

Universitetet i Oslo

The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making

12 000 000

Universitetet i Oslo

Why do educational difficulties run in families? Genetically sensitive observational and intervention research on home learning environment

12 000 000

Velferdsforskningsinstituttet NOVA - OsloMet

Tomorrow’s inequalities in the making: Processes of life chance differentiation within and outside of education (LIFECHANCES)

12 000 000

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 18:41 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.