Tildeling for februarsøkerne før sommeren

Sendte du oss en søknad i februar, er ventetiden snart over. I slutten av juni offentliggjør vi hvilke av søknadene om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt som blir innvilget.

Nesten tre tusen søknader kom inn til Forskningsrådet da vi lyste ut midler til norske forskningsorganisasjoner i februar. Nå er søknadene snart ferdig behandlet, og det nærmer seg tid for å offentliggjøre hvilke som blir innvilget.

Vi offentliggjør innvilgede søknader om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt onsdag 23. juniSøknadsfristen var 17. februar og vi mottok 420 søknader. Utlyst beløp var 1,3 milliarder kroner, og det ble søkt om 5,9 milliarder kroner.

Innvilgede søknader om Forskerprosjekt blir offentliggjort torsdag 24. juni. Søknadsfristen var 10. februar og vi mottok 2421 søknader. Utlyst beløp var 3,7 milliarder kroner, og det er søkt om 27 milliarder kroner.

Hva skjer med søknaden nå?

Ekspertpanelene har nylig avsluttet arbeidet med å vurdere søknadene ut fra vurderingskriteriene. De har levert en omforent vurdering av hver enkelt søknad basert på diskusjonen i panelet og en kalibrert bruk av karakterskalaen. Panelet gir en kort og konsis tilbakemelding på søknaden som begrunnelse for karakteren du har fått. Panelets vurdering er ikke en begrunnelse for vedtaket om å innvilge eller avslå søknaden, og tar ikke hensyn til hvordan en lik eller tilsvarende søknad er blitt vurdert tidligere.

Søknader innenfor alle temaer utenom Banebrytende forskning (FRIPRO) blir nå relevansvurdert av Forskningsrådet. Vurderingen av relevans skjer ut fra utlysningsteksten. Prioriteringene som er beskrevet under hvert tema i utlysningen er forankret i departementenes tildelingsbrev til Forskningsrådet. Hvis en søker har valgt flere temaer for sin søknad, blir det gjort uavhengige relevansvurderinger for hvert av temaene.

Forskningsrådet gjør videre en porteføljevurdering som resulterer i ulike rangerte lister til porteføljestyrene, som til slutt beslutter hvilke søknader som skal innvilges. Vedtaket i det enkelte porteføljestyret gjøres ut fra en helhetlig porteføljevurdering innenfor tilgjengelig budsjett, i tillegg til ekspertpanelenes vurdering og søknadens relevans for valgte tema.

Les mer om relevansvurdering, porteføljevurdering og porteføljestyrene her:

Hvordan får du beskjed om søknadsresultatet?

Du vil finne søknadsresultatet lett tilgjengelig via forsiden på forskningsradet.no den annonserte dagen. I tillegg sender vi ut et nyhetsbrev og en pressemelding. Søknadsresultatet blir også publisert under utlysningen du sendte søknaden til.

Hver enkelt søker vil få et svar på søknaden i Mitt nettsted. I svarbrevet får du beskjed om utfallet av søknadsbehandlingen, en tilbakemelding fra ekspertpanelet og, dersom søknaden er relevansvurdert, en kort generell beskrivelse av hva som ble vektlagt i porteføljevurderingene og hva som ble avgjørende for vedtaket.

Selv om utsendelsen av svarbrev starter så snart resultatet er offentliggjort, vil mange måtte regne med at svaret først kommer etter sommerferien. Vi vil også ta høyde for ferieavvikling ved institusjonene når vi setter fristene for å revidere innvilgede søknader og for å klage på avslag.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.