Stor interesse for å utvikle morgendagens helseløsninger: 29 prosjekter får støtte til forprosjekt

Det kom inn 100 søknader om forprosjekter til Pilot Helse som er et av tiltakene i regjeringens satsing for bærekraftig helsenæring. 29 prosjekter får nå rundt 300 000 kroner hver for å jobbe videre mot en hovedutlysning i september.

bilde av to sykepleiere som hjelper en eldre dame med å reise seg
I Pilot Helse går offentlig sektor og bedrifter sammen og etablerer et behovsdrevet innovasjonsløp for å skape bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv. Og løsninger som gjør at helsetjenestene kommer raskere ut til pasienter og innbyggere. Foto: Sverre Chr. Jarild

– Innovasjon og samarbeid er vesentlig for å sikre framtidens helse- og omsorgstjenester. Derfor er det håpefullt og gledelig å se så mange kompetente fagmiljøer samarbeide om prosjektideer som er innovative, kan bidra til økt bærekraft og som har stort potensial for å rette seg mot et internasjonalt marked, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pilot Helse er en ny satsing som gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et behovsdrevet innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv. Og skal gi løsninger som gjør at helsetjenestene kommer raskere ut til pasienter og innbyggere.

Forskningsrådet mottok 100 søknader om støtte til forprosjekt og 29 prosjekter får nå støtte til forprosjekt. I hovedprosjektfasen er det indikert at det kan gis støtte til store treårige prosjekter, med støttebehov på 15-25 millioner kroner per prosjekt. Totalt vil om lag 100 millioner kroner lyses ut med frist 15. september. 

– Helsetjenestens interesse for å ta i bruk nye løsninger og helsenæringens evne til å utvikle nye produkter og tjenester har trolig aldri vært sterkere enn nå. Samtidig har norsk helsenæring en sterk vekst. COVID-19-pandemien har også bidratt ytterligere til dette. Lanseringen av Pilot Helse nå treffer derfor behovet i helsesektoren og næringsmuligheiene veldig godt, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Modernisering av helsetjenester med ny teknologi

Virkemiddelapparatet bak ordningen, Forskningsrådet, Siva, de regionale helseforetakene og Kommunesektorens organisasjon, har identifisert to prioriterte temaer for satsingen, nemlig 'Pasienten hjemme' og 'Bærekraftig helsetjeneste'.

Bedriften PPM ROBOTICS AS er en av de som nå får 300 000 kroner til å jobbe videre med søknaden sin og prosjektet "Nursing Home 2030". Søknaden retter seg mot den stadig økende utfordringen knyttet til økt bemanningsbehov i helsesektor blant annet på grunn av økende forventet levetid. Presset på personalressurser vil øke. Målet i prosjektet er å utvikle en service robotløsning som kan bidra til ny og mer bærekraftig arbeidsmåter i pleiehjem. Selskapet holder til i Trondheim og har fått med seg Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune.

Intervensjonssenteret får støtte til videre arbeid med søknaden der målet for et eventuelt hovedprosjekt er å utvikle et trygt system for trening av deler av hjernen hemmet i psykiske lidelser. Forprosjektet og et eventuelt hovedprosjekt vil ta utgangspunkt i en avansert norsk VR-plattform opprinnelig utviklet av Nordic Neurotech AS som vil kommersialiseres i et hovedprosjekt. En løsning for å fremme teknikken er allerede etablert. Bedriften ønsker å utvikle et brukervennlig verktøy for selvtrening som er tilpasset både behandler og pasient. Nordic Neurotech AS er med som samarbeidspartner.

Fakta om Pilot Helse

  • Regjeringen har de to siste årene satt av midler til temaet "bærekraftig helsenæring".
  • Målet med Pilot Helse er å finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv.
  • Alle prosjekter som sikter seg inn på tydelige behov i helsetjenesten, kan søke om støtte.
  • Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF), Kommunesektorens organisasjon og SIVA samarbeider om ordningen.
  • Fristen for hovedutlysningen er 15. September 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.

Disse prosjektene får støtte til forprosjekt:

Prosjekt

Prosjektansvarlig

Hjertesvikt AI – klinisk beslutningsstøtteverktøy

Akershus Universitetssykehus

Preventiv helse - bedre bruk av helsedata

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

SmartLaken - løsning for kontinuerlig monitorering av infeksjonsutvikling på institusjon og i hjemmet

ASAP-NORWAY AS

Digital samhandling i akuttkjeden

Bliksund AS

Forprosjekt EgoH– e-plattform for god oral helse

DENTAAPPS AS

Clinical Trial Site Accelerator Software - streamlining trial initiation making new treatment options available for patients – faster.

DIGITAL ADJUVANT AS

EpiMask – Flerbruks helmaske for helsepersonell

EPIGUARD AS

Presisjonsproduksjon av helsetjenester i Helsevakta 2.0

FREDRIKSTAD KOMMUNE

GRASP: an innovative digital diagnostic and monitoring medical device for treating somatic and chronic pain

GRASP AS

Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge

HELSE BERGEN HF

Dronar for effektivisering av helsenorge

HELSE FØRDE HF

Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert pasientmedvirkning og kartlegging

HELSE FØRDE HF

Medisinsk avstandsoppfølging av væskebalanse

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER

Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv

HELSE STAVANGER HF

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

IMATIS AS

Hyperbar oksygenering i rehabilitering etter hjerneslag

Institutt for helse og funksjon

Målrettet hjernetrening – et trygt system for trening av deler av hjernen hemmet i psykiske lidelser; revolusjonerende ny pasientbehandling

Intervensjonssenteret

Digital støtte for hjemmeoppfølging og pasientsentrerte overganger mellom tjenestenivå

NORDLANDSSYKEHUSET HF

Trygg Natt - Sensorsystem for indirekte monitorering av pust, søvn og bevegelse for bedret pasientsikkerhet

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, Avdeling for akutt psykiatri

Nursing Home 2030 - Pre-project for Health Pilot

PPM ROBOTICS AS

Veribarr Inside

QUANTIDOC AS

Impatient – effektiv beslutningsstøtte i psykisk helse

SYKEHUSET INNLANDET HF

Helhetlig tjenestemodell for det utadvendte sykehuset

TELENOR NORGE AS

ReScreen: Digital og evidensbasert beslutningsstøtte for henvisning til og gjennomføring av kreftrehabilitering

UNICARE NORGE AS

Modernisering og forbedring av opplæring av ansatte og pasienter: AR-drevet mikroopplæring i helsetjenesten

UNIFRACTAL AS

A framework for assistive robotics technology in personalised healthcare (ASSISTANT)

UNIVERSITETET I AGDER

Gordisk - pilotering av metode og regelverk for å ta i bruk digitale helseløsninger i helsetjenesten.

Validé as c/o Norwegian Smart Care Cluster

Decent – Decentralized clinical trials in Norway, preparing the ecosystem of clinical studies and eHealth solutions for the future

VESTRE VIKEN HF

Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.

YOUWELL AS

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 01:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.