Søk prosjektmidler i 2021 til miljøvennlig energi og lavutslipp

Skal du søke midler til miljøvennlig energi og CO2-håndtering i 2021? Her er en oversikt og liste over hvem du kan ta kontakt med for mer informasjon. I år lyser vi totalt ut 670 millioner kroner til forskning på miljøvennlig energi og CO2-håndtering.

Snart frist for forskningsmiljøene

I år er fristen for Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt  allerede 10. og 17. februar.

Formålet med prosjektene skal være å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Merk at det ikke blir utlysninger av disse søknadstypene høsten 2021, neste mulighet blir først i 2022.

Vi har satt av 80 millioner kroner til forskerprosjekter innen energi, transport og lavutslipp. Les utlysningen godt og ta gjerne kontakt med oss om du er i tvil om ditt prosjekt faller innenfor tematikken som er utlyst for Energi og lavutslipp eller om det er bedre muligheter i andre tema. Søknadsfristen er 10. februar.

Vi utlyser Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet. Forskningsmiljøene kan søke, og må ha med seg samarbeidspartnere fra næringslivet som bidrar med finansiering, samt partnere fra offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Søknadsfristen er 17. februar

Se også temaet "Arealer under press" i utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Store utlysninger rettet mot bedrifter

Innovasjonsprosjekter er Forskningsrådets viktigste tilbud til næringslivet. Utlysningen er åpen for alle tema i ENERGIX' og CLIMITs programplan slik at næringenes egne prioriteringer styrer hvilke temaer prosjektene tar for seg.

Det er allokert ca 200 mill. kroner til miljøvennlig energi og CO2-håndtering generelt, pluss ca. 100 mill. kroner øremerket forskning på hydrogenrelaterte tema.

Se: utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

PILOT-E ordningen skal hjelpe norske næringsaktører med å skalere løsninger innen miljøvennlige energiteknologi raskere til markedet. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Temaene for utlysningen i 2021 vil bli offentliggjort i mars. 

Forskningsrådets satsing på hydrogen i 2021

I 2021 har Forskningsrådet en spesiell satsing på ren hydrogen, det vil si hydrogen fra fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering. Satsingen omfatter hele verdikjeden – det vil si nye utfordringer og løsninger for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av ren hydrogen.

Hydrogensatsingen omfatter også tett samarbeid med Innovasjon Norge og Enova. 

Oppsummering av utlysninger innen miljøvennlig energi og CO2-håndtering i 2020.

Søknads-type

Hvem kan søke

Tema

Rammer

Søknadsfrist

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Bedrifter med økonomisk aktivitet i Norge eller offentlige foretak som driver
virksomhet av industriell eller forretnings-messig karakter

Åpent for alle tema i ENERGIX' og CLIMITs programplan, prioritering av hydrogen og sektorovergripende prosjekter.

Ca 300 mill. kr

(280 mill. kroner til miljøvennlig energi og 20 mill. kroner til CO2-håndtering)

Løpende mottak, send inn søknaden før midten av april og du får svar før sommeren.

PILOT-E

Bedrifter med
økonomisk aktivitet i
Norge

Se pilot-e.no for mer informasjon

kommer

15. september

Forsker-prosjekt for fornyelse, se tema Energi og lavutslipp

Forsknings-miljøer

Tematisk spisset;

1. Energiforskning om politikk, økonomi og bærekraft med behov for uavhengighet av brukere, les utlysningsteksten.

2.Samfunnsvitenskapelig forskning rettet mot virkemiddelutforming, innovasjonsprosesser og forretningsmodeller som kan bidra til at CO2-håndtering implementeres i stor skala.

3. Hydrogenforskning, se Forskningsrådets hydrogensatsing 2021 

Alle andre energitema; se prioritering under overskriften "midler med spesielle føringer" i FRIPRO.

80 mill. kr

10. februar

Kompetansebyggende prosjekt for nærings-livet

Forsknings-organisasjoner i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og andre samfunnsaktører

Åpent for alle tema i ENERGIX' og CLIMITs programplan, prioritering av hydrogen. Krav om minimum 20 prosent kontantfinansiering fra partnere.

170 mill. kroner

17. februar

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunnet, Tema på tvers – Arealer under press

Forsknings-organisasjoner i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og andre samfunnsaktører

Tematisk spisset: følger opp naturpanelets konklusjon om tap av natur og økosystemtjenester. Prosjekter som omhandler arealkonflikter, konsekvenser avenergianlegg og andre tema relatert til energi og naturmangfold.

135 mill. kroner

 

Fellesutlysning med MILJØFORSK, KLIMAFORSK, BIONÆR og ENERGIX.

17. februar

ERA-NET: POD, M.era, Enerdigit, EUs partnerskap CET 

Forsknings-organisasjoner

Mer informasjon kommer her

Ca. 20 mill. kr

 

Stipender, internasjonal mobilisering og arrangementer

Bedrifter eller forsknings-organisasjoner

Miljøvennlig energi og CO2 -håndtering

Ca. 20 mill. kroner

Løpende søknadsfrist

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 18:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.