JPI Oceans vil ha mer forskning på havets tilstand, produktivitet og forvaltning av ressurser

JPI Oceans, det felleseuropeiske samarbeidet for havforskning, staker ut en kurs med tydelige prioriteringer for forskningen de neste fem årene. Motivert av forskningsresultater oppnådd de siste ti årene, vil JPI Oceans rette innsatsen mot tre områder: havets tilstand, havets produktivitet og forvaltning av havets ressurser. Vi får vite mer når den nye strategien lanseres 29. mars.

Makrellstim under en båt
JPI Oceans lanserer ny strategi for havforskning 29. mars. Foto: Shutterstock

Du kan følge lanseringen direkte via JPI Oceans nettside, hvis du melder deg på innen 28. mars. Da vil du også ha mulighet til å se presentasjonen i opptak senere, om tidspunktet ikke passer.

Strategien legger grunnlaget for en ytterligere oppskalering av JPI Oceans aktiviteter og samarbeid med europeiske og internasjonale aktører, samtidig som den opprettholder JPI Oceans kapasitet til å være først til å gå løs på nye problemstillinger.

JPI Oceans er en europeisk forsknings- og innovasjonsplattform for bærekraftige, sunne og produktive hav. Forskningsrådet deltar med midler i utlysningene til prosjekter, som krever norsk prosjektledelse og samarbeid med partnere fra minst to andre land i samarbeidet.

Iselin Nybø og Odd Emil Ingebrigtsen
Næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen fremhever JPI Oceans som et viktig redskap for samarbeid og ny kunnskap. Foto: NFD

– Havets utfordringer må løses i fellesskap. Mesteparten av havforskningsmidlene i Europa ligger hos landene og ikke hos de europeiske fellesinstitusjonene. Derfor er Norge en pådriver for målrettet samarbeid mellom havlandene i Europa, og JPI Oceans er en av våre viktigste mekanismer for å få tilstrekkelig innsats på kritiske områder for sunne og produktive hav, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Kunnskapsbasert forvaltning og effektiv etterlevelse er en forutsetning for veksten i fiskeri, havbruk og sjømatnæringene i Norge. De som bor langs kysten, næringene og miljøet vinner på at verdens havnasjoner samarbeider tettere om å utvikle og bruke ny kunnskap om havet. JPI Oceans er et viktig redskap for å frembringe slik kunnskap, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Svært viktig for Norge

Siden oppstart av JPI Oceans i 2011 har Forskningsrådet vært med på å finansiere 15 prosjekter gjennom JPI Oceans utlysninger. I tillegg er en rekke prosjekter finansiert gjennom ERA-Net der JPI Oceans har deltatt.

Norge var pådriver for etableringen av JPI Oceans i 2011, fordi forskning på hav og hav-relaterte problemstillinger er svært viktig og høyt på den nasjonale dagsordenen, og fordi mange av problemstillingene ikke kan løses av ett enkelt land alene. Det er temaer som gjelder klima, miljø, ressursbruk og forvaltning, fra grunnleggende forskning til nye løsninger i fiskeri og havbruksbransjen. EUs rammeprogram Horisont 2020 favnet mange av problemstillingene, men ikke alle, og det er her JPI Oceans har spilt en viktig rolle.

JPI Oceans satte tidlig søkelyset på viktige og nye problemstillinger i havet, som konsekvenser av plast i havet, dumpet ammunisjon og utvinning av havbunnsmineraler. JPI Oceans gjennomfører sine aktiviteter ved utlysninger, kunnskapsnav bestående nasjonale fageksperter og seminarer der representanter fra forskning, forvaltning og beslutningstagere deltar. JPI Oceans har også hatt påvirkning utenfor Europa, og bidro til at G7 inkluderte The future of the oceans som eget tema i sin FoU-agenda.

– JPI Oceans har oppnådd svært mye siden starten i 2011 og er i dag en tydelig stemme for målet om et sunt og produktivt hav.  JPI Oceans vil utvikles videre i lys av partnerskapet på Blue Economy og vil fortsatt være en viktig arena for strategisk diskusjon og samhandling for bærekraftig utvikling og verdiskaping i havet, sier Fridtjof Unander, Forskningsrådets områdedirektør for bærekraft og grønt skifte.  

Norske miljøer blant de beste i verden

Vi har norske miljøer som er verdensledende innenfor forskning på området og gjør en viktig innsats både i prosjekter og som eksperter i en rekke av JPI Oceans aktiviteter som dumpet ammunisjon, undervannsstøy, klimaendringenes påvirkning på havet og matsikkerhet, for å nevne noen. Det har gitt de norske miljøene store muligheter til å bygge nye nettverk og påvirke prosesser på europeisk nivå.

Tekst over foto av bølgende hav
Meld deg på innen 28. mars for å se lanseringen 29. mars fra kl. 14 til 16.

Den nye strategien setter rammer for JPI Oceans arbeid for pan-europeisk forskning og innovasjon for et rent og produktivt hav. Den har klare synergier med EUs rammeprogram Horisont Europa, særlig gjennom partnerskapet Sustainable Blue Economy og prioriteringene i FNs havforskningstiår.

Under lansering av den nye strategien vil JPI Oceans’ bidrag til EUs rammeprogram Horisont Europa og Havforskningstiåret bli presentert.

Alle som er opptatt av havets fremtid inviteres til å delta på arrangementet for å lære mer om JPI Oceans mål om å også fremover være en tydelig aktør for et rent og rikt hav.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 15:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.