Finansiering til fire prosjekter innenfor bygg, anlegg og eiendom

Fire prosjekter innenfor bygg, anlegg og eiendom får tildeling fra 50 millioner kroner-potten som Forskningsrådet utlyste tidligere i år.

Byggekran på anleggsplass
Det er ettertraktet med forskningsbasert kunnskap for å løse utfordringer innen bygg, anlegg og eiendom. Nå har fire prosjekter fått støtte til nettopp dette. Foto: Shutterstock

De fire forskningsorganisasjonene som får tildeling, er NTNU (to prosjekter), Sintef og Norges Geotekniske Institutt (NGI). Bedrifter i bransjen er partnere i prosjektene som forskningsorganisasjoner søker finansiering til.

24 prosjektsøknader om til sammen 310 millioner kroner kom inn til fristen 12. mai. 

– Det viser hvor stort behovet er for å løse utfordringer innenfor bygg, anlegg og eiendomsbransjen, og hvor ettertraktet det er med forskningsbasert kunnskap for å løse problemstillingene. Vi vet at bransjen trenger å ta i bruk digitale løsninger og omstille seg i en mer klimavennlig retning. Vi er glade for å kunne få noen prosjekter i gang og håper bransjen ser mulighetene de har i virkemiddelapparatet, inkludert Forskningsrådet, sier avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskningsrådet.

– Vi har fått uvurderlig hjelp fra bransjeforeningene BAE-rådet og Byggenæringens landsforening, BNL, til å gjøre bransjen oppmerksomme på denne aktuelle utlysningen, og koble relevante forskningsmiljøer med behovshaverne i bransjene. Vi tror at kompetansebyggingen som skjer hos prosjektansvarlig forskningsorganisasjon og partnere i bransjen gir gevinster. I tillegg at denne typen samarbeid mellom næringer og akademia er noe vi gjerne vil ha mer av, sier Vigrestad.

Les mer om prosjektene som har fått støtte

NTNU: Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry (DiSCo)

Byggebransjen har over mange år hatt en høyere ulykkesrate enn andre bransjer. Behovet er stort for mer kunnskap og nye tilnærminger til sikkerhet. Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskap og metoder for bruk av kunstig intelligens i tidlige faser av byggeprosjekter for å kunne predikere sikkerhetsrisiko i produksjonsfasen og på den måten redusere antall uhell.

NGI: Green sOil stAbiLisation (GOAL)

Hovedmålet til GOAL er å gjøre jordstabilisering mer bærekraftig og digitalisert gjennom å benytte nyeste former for sensorikk og datahøsting så vel som restprodukter fra industrien. GOAL har industripartnere som vil benytte et interdisiplinært team som skal stimulere til datadrevet innovasjon for å transformere jordstabilisering, gjennom kunnskapsutvikling om sensorer, geofysikk, livsløpsanalyser og jordstabilisering.

NTNU: Bridging the gap => Linking early Planning and Design to Use and Facility Management

Prosjektet skal se på utviklingen av digitale tvillinger med utgangspunkt i bygningsforvaltning og bruke det som underlag for å lage et rammeverk for samarbeid i digitale tvillinger for bedre informasjonsflyt på tvers av bransjen, og hvordan dette kan benyttes i livsløpsanalyser. Det er en helt ny metode for å utvikle kunnskap og dele informasjon ved å la forskere og fagfolk fra byggebransjen samarbeide i et konkret, ambisiøst prosjekt.


SINTEF AS: Serviceable, Environmentally reSponsible & Safe—Integrating automated Legionella mitigation into potable building water system design (SESSILE)

SESSILE vil bygge kunnskapsgrunnlaget for et nytt design av vannforsyning i bygninger for å bedre både drift og vedlikehold. Kunnskapsgrunnlaget skal utvikles gjennom digitalisering og automatisering. I tillegg til å bedre drift og vedlikehold, skal prosjektet føre til mindre fotavtrykk på miljøet og til bedre sikkerhet når det gjelder vannforsyning i bygninger.

Du finner også søknadsresultatene i utlysningen: Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 05:17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.