BarnUnge21 vil styrke forskningssatsingen for utsatte barn og unge

BarnUnge21-strategien foreslår en ny tverrfaglig forskningssatsing på 100 millioner per år i arbeidet med utsatte barn og unge.

Tankefull jente med lyst hår
Foto: Ratiu Bia / Unsplash

3. februar ble strategien "Ut av blindsonene" overlevert statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Strategien skal gi grunnlaget for Norges forsknings- og innovasjonsaktiviteter om og for utsatte barn og unge i det 21. århundre.

– Å hindre utenforskap er et av regjeringens viktigste mål og det som skjer i barndommen setter et evig avtrykk på det som skjer voksenlivet. Når vi møter sammensatte problemer som rammer barn og unge er det ingen enkle løsninger, sier Solberg.

– Vi kan gjøre noen ting enklere for familier og noen ting enklere for barn, men det hele er sammensatt. Derfor er det velkomment med en strategi som gir et bredere kunnskapsgrunnlag og sørger for at vi bli enda bedre til å møte barn og unge med sammensatte utfordringer, sier Ropstad.

Les strategien

– Det har vært et stort engasjement knyttet til denne prosessen og det er veldig bra. Vi trenger en mer helhetlig kunnskapsbasert tilnærming og bedre samspill mellom alle ansvarlige for å løse disse utfordringene. Det er meget fristende å ta på meg rollen med å koordinere oppfølgingen av denne strategien, avsluttet Ropstad.

Portrettfoto av Erna Solberg
- Å hindre utenforskap er et av regjeringens viktigste mål, sa statsminister Erna Solberg da hun mottok strategien "Ut av blindsonene". Eirin Larsen/Statsministerens kontor

Kan ikke vedta bedre tjenester

Leder for strategigruppen, spesialrådgiver Trond Fevolden, overleverte strategien digitalt og påpekte at dette ikke først og fremst er slutten på en strategiprosess, men starten på et mye mer systematisk kunnskapsarbeid.

– Dette har vært en dugnad med innsats og innspill fra en lang rekke enkeltpersoner og organisasjoner utover strategigruppen og sekretariatet. Og noen utfordringer har gått igjen. Mangel på samarbeid og samordning, fragmenterte fagmiljøer, og for lite og for svak forskning, sier Fevolden.

– Det hjelper ikke å vedta bedre tjenester og samordning – utførselen blir ikke bedre hvis ikke førstelinjen har tilstrekkelig kunnskap om hva som skal til. Innsatsen overfor utsatte barn og unge har manglet to grunnleggende elementer for å oppnå en kunnskapsbasert oppvekstpolitikk. Det første er en solid og framtidsrettet kunnskapsutvikling om hva som kan sikre alle barn og unge trygghet, inkludering og utvikling. Det andre er kompetanse til å ta i bruk kunnskapen i politikkutforming, organisering og i de konkrete tjenestene.

I tillegg til Fevolden kom det innlegg fra kommunalsjef i Øver Eiker kommune, Christer Best Guldbrandsen og professor ved Universitetet i Tromsø, Siv Kvernmo – begge to medlemmer av strategigruppen.

En bredt forankret kunnskapsdugnad

Oppdraget til BarnUnge21-prosessen har vært å identifisere kunnskapshull og sentrale forskningsspørsmål som må besvares for å møte dagens og morgendagens utfordringer i oppvekstfeltet.

Strategien er et resultat av et tverrsektorielt samarbeid med fire eksterne arbeidsgrupper, to høringsrunder og en rekke eksterne innspill som har resultert i syv godt forankrede anbefalinger. Disse må følges opp for å dekke kunnskapshullene i arbeidet for utsatte barn og unge.

Strategigruppens medlemmer kommer fra blant annet kommunale tjenester, utdanning, barnevern, politi, folkehelse og forskningsinstitusjoner.

Foreslår forskningssatsing på 100 millioner per år

En av strategiens anbefalinger er etableringen av et samordnet og langsiktig forsknings- og innovasjonsprogram.

I strategien står det:

"Det må etableres og finansieres en langsiktig, samordnet og målrettet satsing på forskning og innovasjon på feltet for utsatte barn og unge. Strategigruppen mener at et stort forsknings- og innovasjonsprogram må samordnes med annen relevant forskning. Programmet bygges opp over en treårsperiode med sikte på en budsjettramme på 100 millioner kroner per år når det er i full drift. Programperioden må være på minimum ti år for at en skal kunne følge utviklingen av tiltak over tid."

– Dette har vært et utrolig viktig og grundig arbeid med bred involvering. Og vi er veldig fornøyde med de syv anbefalingene som er kommet fra strategigruppen. Nå er det opp til forskjellige aktører å følge opp de forskjellige anbefalingene, sier områdedirektør i Forskningsrådet og medlem av strategigruppen, Jesper Simonsen.

De øvrige anbefalingene i strategien er:

  • Bedre tilgang til data
  • Forskningsbasert og praksisrettet utdanning, videreutdanning og etterutdanning for medarbeidere og ledere
  • Innovasjon i oppvekstfeltet
  • Ledelse for en kunnskapsbasert og endringsorientert praksis
  • En gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentrenes rolle
  • En samordnet videreføring og utvikling av BarnUnge21-anbefalingene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.