93 millioner til helseinnovasjon med offentlig-privat samarbeid

Fire prosjekter der næringsliv og offentlig sektor samarbeider for å løse utfordringer i helsetjenesten innenfor psykisk helse hos ungdom, kreftrehabilitering, akutte og kroniske smerter og ensomhet hos eldre får nå 20-25 millioner kroner hver.

En person som holder hånden sin på skulderen til en annen
Fire prosjekter får støtte fra Pilot Helse-ordningen som gir offentlig sektor og bedrifter mulighet til å ha et innovasjonsløp sammen. (Foto: Shutterstock)

SE HVILKE PROSJEKTER SOM FÅR FINANSIERING NEDERST I SAKEN

– Innovasjon og næringslivssamarbeid er vesentlig for å sikre framtidens helse- og omsorgstjenester. Derfor er det en stor glede å se den betydelige interessen for samarbeid mellom så mange ulike aktører for å utvikle morgendagens helseløsninger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prosjektene får støtte gjennom ordningen Pilot Helse som gir offentlig sektor og bedrifter mulighet til å ha et innovasjonsløp sammen som både gir bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og verdiskaping i næringslivet. Målet er at nye løsninger skal komme raskere ut til pasienter og innbyggere og brukere skal være involvert i innovasjonsprosessen. Det er store konsortier som står bak prosjektene og det er samarbeid på tvers av flere sektorer.

– Norsk helsenæring er i sterk vekst og dette henger godt sammen med helsetjenestens behov for å ta i bruk nye løsninger. Tillitsfullt samarbeid mellom helsetjenesten og bedrifter er avgjørende for at disse løsningene treffer reelle behov. Det gir et viktig hjemmemarked, gode referansekunder og konkurransekraft internasjonalt for norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Modernisering av helsetjenester med ny teknologi

Forskningsrådet, de regionale helseforetakene, KS og Siva identifiserte sammen to prioriterte temaer for tildelingene: 'Pasienten hjemme' og 'Bærekraftig helsetjeneste'.

– Pilot Helse-ordningen utfordrer både oss og aktørene til å tenke nytt, og det er denne typen nyskapende samarbeid som må til for å løse de store utfordringene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Jeg er glad for at vi har opplevd en enorm interesse for ordningen og fikk over 100 søknader om forprosjekt våren 2021, sier Sundli Tveit.

Disse får tildeling

  • Prosjektet "Ung meistring" har som mål å redusere sykdom og øke livskvalitet for ungdom med psykiske plager og lidelser. Prosjektet skal utvikle nye digitale behandlingsprogram for angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser som er tilpasset ungdom og kan brukes både med og uten veiledning fra helsepersonell både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet kommer fra Helse Bergen HF sammen med Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Bømlo kommune og bedriftene YouWell AS, Attensi AS og Visual Engineering AS. Helse Vest IKT, Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet er også med i samarbeidet. I tillegg bidrar Universitet i Bergen med FoU-tjenester.
  • Prosjektet "CaReScreen" har som mål å legge til rette for at kreftpasienter får tilpassede og effektive rehabiliteringstilbud og å redusere variasjon i kvaliteten på tilbudene. Prosjektet skal utvikle klinisk beslutningsstøtte for kreftrehabilitering i tillegg til nye (digitale) rehabiliteringstjenester og tjenestemodeller på tvers av tjenestenivå. Prosjektet kommer fra Unicare AS sammen med Checkware AS og de offentlige virksomhetene St. Olavs hospital HF og Helseinnovasjonssenteret AS. Kreftforeningen er også med i prosjektet og SINTEF Digital, NTNU og Forskningsstiftelsen FAFO bidrar med FoU-tjenester.
  • Prosjektet "Grasp og Grasp Buddy" har som mål å utvikle bedre løsninger for å vurdere og monitorere smerter hos pasienter både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal teste og validere en løsning for mer objektiv og kontinuerlig vurdering og avstandsoppfølging av akutte og kroniske smerter for voksne og prosjektet skal også utvikle, pilotere og validere en lignende løsning for barn. Prosjektet kommer fra Grasp AS og de offentlige virksomhetene Helse Bergen HF og Kvam kommune. Universitetet i Bergen og Ilder AS i tillegg til to utenlandske bedrifter bidrar med FoU-tjenester. Helsebanken Legekontor ANS og flere brukergrupper i Helse Bergen er også involvert i prosjektet.
  • Prosjektet "BoVEL" har som mål å undersøke om sosial teknologi kan bidra å redusere ensomhet og sosial isolasjon slik at pleietrengende eldre kan bo lengre hjemme med økt livskvalitet. Prosjektet skal utvikle team som bruker sosial teknologi for økt sosial kontakt for hjemmeboende eldre i tillegg til samordningsmodeller for sosial teknologi i kommunen med sømløs overgang mellom kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet kommer fra No Isolation AS sammen med Oslo Kommune Bydeler Østensjø, Nordstrand og St.Hanshaugen og Solfjellshøgda Helsehus Oslo Kommune Sykehjemsetaten er også med på prosjektet og OsloMet bidrar med FoU-tjenester.

Se alle tildelinger fra Forskningsrådet nå i desember. 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 11:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.