70 millioner kroner til prosjekter som gir strøm til det grønne skiftet

Seks prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye løsninger som reduserer utslippene fra transport til sjøs og gir bedre utnyttelse av energisystemet.

Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS

Tre av prosjektene er rettet mot utslippsfri transport til sjøs, og tre prosjekter er rettet mot de store utfordringene i kraftnettet. Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Utslippsfri transport til sjøs

Det er tre prosjekter som skal bidra til å redusere utslipp fra sjøtransport. Det første vil sørge for standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring, det andre er et hydrogenknutepunkt og det tredje blir det første lasteskipet i en flåte som skal gå på ammoniakk som drivstoff.
Disse prosjektene vil sammen sørge for at man nå i større grad kan ta i bruk ammoniakk som drivstoff og at fartøyene bygges, og samler vareeiere som vil frakte varene sine utslippsfritt til sjøs.

Elektrifisering

For å møte utfordringene som følger med elektrifisering gis det også støtte til tre store prosjekter som med ulike løsninger alle skal gjøre det lettere å utnytte det eksisterende strømnettet til elektrifiseringen. Det er tre prosjekter med ulik tilnærming til utfordringene i kraftnettet, som alle er med på å redusere behovet for store investeringer i kapasitetsøkning.

Innovative løsninger

Målet for Pilot-E er å få frem nye, innovative løsninger innen området miljø- og klimavennlig energiteknologi. Prosjektene finansieres med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.

– Det grønne skiftet vil kreve nye løsninger i verdikjedene innen transport og energi. Årets tildelinger viser at norske næringer vil ha en sentral rolle og er i tet når det gjelder å utvikle løsninger som er nødvendige for det grønne skiftet i Norge. Dette er løsninger som også har stort eksportpotensial, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Energi- og transportsystemet blir stadig mer integrert, enten det gjelder lading, fremstilling av hydrogen eller forsterking av kraftsystemet. Årets tildeling får frem gode prosjekter som retter seg mot dette. Pilot-E er et treffsikkert virkemiddel som mobiliserer godt og gir konkrete resultater, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

– Dette er seks spennende prosjekter som nå får støtte, og eksempler på hydrogenløsninger i maritim sektor vi er helt avhengige av for å kutte utslipp i framtida. Samtidig er dette prosjekter med teknologi som bedre kan utnytte kapasiteten i strømnettet. Slike løsninger er en forutsetning for elektrifiseringen vi skal få til fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Fra forskning til fullskala

Pilot-E skal samordne virkemidlene og gjøre det mulig å realisere gode prosjekter hele veien fra idé til kommersiell drift. Årets utlysing er den sjette i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 70 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold.


Det er i denne runden besluttet å gi støtte til seks prosjekter:

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og hydrogen

Viridis med prosjektpartnere: Tildeles totalt 13,8 millioner kroner (7 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge) til utvikling, bygging og sjøsetting av det første ammoniakkfraktskip i en mindre flåte. Skipet skal benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og ta i bruk en innovativ løsning for bruk av ammoniakk og et drivstoffeffektivt skipsdesign.

Heidelberg med partnere: Tildeles 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring. Dette skal gjøres i et stort konsortium teknologiselskaper og et bredt spekter med vareeiere som skal ta i bruk og skalere utslippsfrie løsninger.

Green H: Tildeles 5,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. I prosjektet vil de utnytte egnede lokasjoner for å bringe frem hydrogen for ulike formål, samtidig som sidestrømmer fra produksjonen tas i bruk og dermed bedrer økonomien knyttet til fremstilling av hydrogen.

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri utvikling av energisystemet

Kongsberg Digital med partnere: Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle programvare til nettselskapene slik at de kan vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig i eget nett, slik at det eksisterende nettet kan utnyttes enda bedre enn i dag.

Skagerak Energi med partnere: Tildeles 12,8 millioner kroner (6,4 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge). I prosjektet skal det gjennom utvikling av digitale løsninger og modeller, gjøres mulig å se forbruk og produksjon innenfor et gitt område i sammenheng og aktivt benytte dette til bedre utnyttelse av kraftnettet.

Futurehome med partnere: Tildeles 14,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Ambisjonen i prosjektet er å utvikle løsninger som gjør det mulig og enkelt for husholdninger å la egen energibruk i noe grad styres, for å forbedre det samledes systemets effektivitet. Løsningen vil integreres i deres smarthusløsninger.

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i en senere fase kunne kvalifisere for finansiering fra Enova.

Du finner også prosjektlisten og søknadsresultatene i utlysningen, Pilot-E 2021: Maritim nærskipsfart – Hydrogen – Energisystem

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 16:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.