68 millioner til forskning og utvikling i leverandørindustrien for olje og gass

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet 68 millioner kroner i ni verdiskapende innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter som skal løse sentrale problemstillinger innen norsk petroleumsvirksomhet.

Person med hjelm og oransje arbeidsklær klatrer i stige på olje- eller gassplattform
Prosjektene som får støtte skal føre til fornyelse, bærekraftig verdiskaping og sørge for at ny teknologi tas raskere i bruk på norsk sokkel. Foto: Shutterstock

– Leverandørindustrien har store ambisjoner om å øke verdiskapingen og å kutte klimagassutslippene i petroleumsvirksomheten. Vi støtter forskning og teknologiutvikling i disse bedriftene fordi det er viktig å bidra til en fremtidsrettet og innovativ leverandørindustri, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Søknadsresultatene finner du i utlysningene: 

Fornyelse og bærekraftig verdiskaping

Tildelingene gjelder tre innovasjonsprosjekter i næringslivet og seks demonstrasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekter skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping i bedriftene som deltar i prosjektet, og gi gevinster for samfunnet gjennom at ny kunnskap og løsninger blir tilgjengelige. De tre innovasjonsprosjekter i næringslivet får 31,5 millioner kroner i årets siste tildelingsrunde. Forskningsrådet fikk ti søknader om innovasjonsprosjekt.

Demonstrasjonsprosjekt har som formål at ny teknologi kan tas raskere i bruk på norsk sokkel for å redusere kostnader, øke utvinningen, redusere klimagassutslipp, og i tillegg bedre helse, miljø og sikkerhet. Seks demonstrasjonsprosjekter i næringslivet får 36,4 millioner kroner i denne runden. Forskningsrådet mottok til sammen ti søknader.

Prosjektene som får midler gjennom årets siste søknadsbehandling ligger innenfor følgende temaområder:

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø  
  • Undergrunnsforståelse
  • Boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)
  • Produksjon, prosessering og transport
  • Storulykker og arbeidsmiljø

Forskningsrådet mottok mange søknader innenfor temaene "Boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)" og "Produksjon, prosessering og transport". Flere var også rettet mot "Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø".

Her er et par av prosjektene som får finansiering:

Ny kunnskap og nye løsninger

Forskningsrådet investerer 16 millioner kroner i et forskningsbasert innovasjonsprosjekt hos bedriften ZEG Power på Fornebu. Målet er å om å utvikle ny teknologi for hydrogenproduksjon kombinert med CO2-fangst, til bruk både offshore og på land.

Dersom teknologiutviklingen lykkes, kan den være et viktig bidrag i energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp på norsk sokkel i årene framover.

Se søknadsresultater for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Ta ny teknologi raskere i bruk

Et selskap som får støtte, er bedriften TIOS AS ved Forus i Stavanger, som utvikler nye løsninger for bruk av lette intervensjonsfartøy for operasjoner offshore. Prosjektet handler om å kunne utføre operasjoner innenfor intervensjon og plugging av brønner fra fartøy, uten bruk av rigg. Det vil kunne kutte utslipp vesentlig.

Aker Solutions på Tranby i Lier har også fått tilslag på sin søknad om kvalifisering av et helelektrisk ventiltre som skal stå på havbunnen. Elektrifisering av undervanns produksjonssystemer er en nøkkel for å kunne realisere prosjekter med lang avstand til eksisterende infrastruktur, kostnadseffektivt og med lavt karbon-fotavtrykk.

Se søknadsresultater for Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.

Her finner du oversikt over alle tildelingene våre i desember.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.