420 søknader om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt til fristen 17. februar

Vi mottok 420 søknader til fristen 17. februar for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Vi utlyste i alt om lag 1,3 milliarder kroner. Her kan du se hvilke søknader vi har mottatt.

To menn med hjelmer snakker og opererer teknologiske apparater. Foto: Jonas Bendiksen
Kompetanse- og samarbeidsprosjektene skal bygge kunnskap og kompetanse i et bredt spenn av sektorer, fra humaniora og helse til energi, transport og lavutslipp. Foto: Forskningsrådet

Da fristen var passert kl. 13 onsdag 17. februar hadde norske forskningsmiljøer levert søknader for i alt nesten 5,9 milliarder kroner, henholdsvis til Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (72) og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (348).

Begge prosjekttypene har forskningsorganisasjoner, universiteter, institutter og høgskoler, som søkere og prosjektledere. I tillegg må det være minst to ikke-akademiske samarbeidspartnere, det vil si fra næringslivet, offentlig sektor eller andre. Målet er å bygge kunnskap og kompetanse, i tillegg til å stimulere til samarbeid mellom forskningssektoren og samarbeidspartnere som representerer den aktuelle utfordringen prosjektet skal bidra til å møte.

– Vi utlyste 248 millioner kroner til kompetansebyggende prosjekter for næringslivet innenfor energi, transport og lavutslipp, samt petroleum og har fått søknader for til sammen et nesten fire ganger så stort beløp. Det er stort behov for prosjekter av denne typen i næringslivet som står midt i en stor omstilling, sier områdedirektør Fridtjof Fossum Unander.

– Det samme gjelder samarbeidsprosjektene, som spenner enda bredere, fra humaniora til helse og sirkulærøkonomi, global utvikling, hav, utdanning, energi og lavutslipp. Vi har fått en stor økning i antall søknader innenfor sirkulærøkonomi, noe som er svært positivt. Vi har fått søknader på samarbeidsprosjekt for til sammen fem ganger utlyst beløp, sier Unander.

Temaer på tvers

Sirkulærøkonomi er et "tema på tvers" som altså går på tvers av flere av de andre temaene i utlysningen. Tilsvarende er "Framtidens bærekraftige matsystemer" og "Arealer under press". Til "Arealer under press" mottok vi nesten 70 søknader om prosjekter for åtte ganger så mye som tilgjengelige midler. Dette er prosjekter som handler om hvordan vi forvalter arealer og naturmangfold på en bærekraftig måte.

Oversikt over søknadene

Kompetansebyggendeprosjekt for næringslivet: Vi mottok 72 søknader. Tilgjengelig totalt 248 millioner kroner. Søkt beløp totalt: 888,2 millioner kroner.

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv: Vi mottok 348 søknader. Tilgjengelig totalt 1 046 millioner kroner. Søkt beløp totalt: 5005 millioner kroner.

Se oversikten over prosjektene, antall søknader per søknadstype, per utlysning, per temaområde med mer.

Forrige frist for å søke Kompetanse- og samarbeidsprosjekt var i september 2020.

Resultater i juni

Resultatet av søknadsbehandlingen etter 17. februar-fristen blir offentliggjort i slutten av juni når porteføljestyrene har gjort sine tildelingsvedtak.

I tillegg til de 348 søknadene til samarbeidsprosjekter, mottok vi 37 søknader til forskning på jordbruk og matindustri (FFL/JA), der prosjektene starter opp tidligst i januar 2022. Disse behandles av et eget sekretariat i Landbruksdirektoratet. Sekretariatet innstiller søknadene til styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, som foretar endelig prioritering og fatter vedtak. Landbruksdirektoratet publiserer resultatet av søknadsbehandlingen. 

Neste frist

De neste store utlysningene som retter seg mot forskningsorganisasjonene, Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, har frist i februar 2022.

I tillegg er disse to samarbeidsprosjekt-utlysningene fremdeles aktuelle i 2021:

Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen med frist 12. mai

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer (ingen søknadsfrist, løpende)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.