269 søknader fra næringslivet i andre søknadsrunde for innovasjonsprosjekter

Det er stor vilje til å sette i gang nye innovasjonsprosjekter blant norske bedrifter. Vi mottok 269 søknader om finansiering til innovasjonsprosjekter i næringslivet på til sammen 2,8 milliarder kroner.

Ung mann sett ovenfra holder i sykkel på brosteinsunderlag og blålige lysstråler går ut fra mobilen han holder i.
De høye søknadstallene til Innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2020 og 2021 viser at norsk næringsliv tenker nytt og vil bidra til omstilling. Foto: Shutterstock

Det har vært stor interesse og mange gode søknader til utlysningen for næringslivet som har hatt løpende mottak i 2021. Før sommeren bevilget Forskningsrådet 700 millioner kroner til slike prosjekter. Vi har nå cirka 750 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter som skal bevilges før jul.

– Norske bedrifter vet at forskning skaper verdier. Hele samfunnet skal gjennom en massiv grønn omstilling og da er det viktig at bedriftene tenker nytt. Det er gledelig å se den store viljen til å sette i gang prosjekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

– Gode ideer må ikke bli liggende i skuffen

– Den nye regjeringen må sette av midler til mer forskning i næringslivet, slik at bedriftene får nødvendig hjelp til faktisk å gjennomføre prosjekter som bidrar til omstilling og bærekraft. Vi har ikke tid til at gode ideer blir liggende i skuffen. Vi så en veldig stor tilsøking i 2020, og nå også 2021. Bedriftene er med på omstillingen - det må regjeringen også være, sier Sundli Tveit.

Egne midler til demonstrasjonsprosjekter

13 av søknadene er fra bedrifter som vil sette i gang demonstrasjonsprosjekter. Forskningsrådet finansierer demonstrasjonsprosjekter i petroleumsnæringen knyttet til olje- og gassvirksomhet i allerede åpne områder på norsk kontinentalsokkel, i maritim næring knyttet til grønn skipsfart og i bedrifter innen landbasert mat, miljø og bioressurser.

Forskningsrådet behandler alle søknader som er innsendt innen 20. september. Det kommer nye muligheter for å søke om støtte til innovasjonsprosjekter i 2022.

Fordelingen av søknader på porteføljer

Portefølje Antall søknader Søkesum (mill. kroner)
Industri og tjenestenæringer 125 1472,4
Energi, transport og lavutslipp 39 387,8
Hav 37 265,4
Landbasert mat, miljø og bioressurser 28 246,7
Muliggjørende teknologier 20 184,6
Petroleum 20 175,9

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.