1 milliard kroner til elleve store grønne omstillingsprosjekter

Elleve ambisiøse prosjekter over hele landet får mellom 50-120 millioner kroner hver til å utvikle blant annet avfallsfrie byggeplasser, helhetlig grønn verdikjede for oppdrett til havs, økt ombruk av tre og teknologier som tilrettelegger for permanent CO2-lagring.

Kvinne ved en stådisk ved et vindu ler til noen inne i rommet. Foto: Brooke Cagle/Unsplash
Grønn plattform-tildelingene er nå klare. Foto: Brooke Cagle/ Unsplash

– Jeg er veldig glad for at vi nå har delt ut 1 milliard kroner fra Grønn plattform. Her har privat næringsliv, forskningsaktører og andre gått sammen for å realisere store og ambisiøse omstillingsprosjekter, fra helt grunnleggende forskning, til løsninger som er klare for markedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Se liste over tildelingene nederst i saken

– Vi opprettet Grønn plattform fordi vi ønsket å få fart på den grønne omstillingen på veien ut av koronapandemien. Disse tildelingene øker utviklingstakten og legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier Nybø.

Ny satsing i tråd med EUs Green Deal

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

1,1 milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023. Innretningen er i tråd med EUs Green Deal og vil gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Konkurransen om Grønn plattform-milliarden har vært tøff. 44 prosjektsøknader ble sendt inn der det til sammen ble søkt om 4,2 milliarder kroner. Prosjektene er grundig vurdert, både av nasjonale og internasjonale fageksperter. Ytterligere 125 millioner kroner vil bevilges til prosjekter i løpet av høsten.

Slik fordeler prosjektene seg på ulike temaområder.

Nye grønne arbeidsplasser

Blant annet får Aker Solutions med partnere til sammen 111 millioner kroner for å utvikle teknologier, prosesser og tjenester som tilrettelegger for permanent CO2-lagring på den norske kontinentalsokkelen. Prosjektet skal bygges, i storskala (> 100 Mtonn/år) innen 2030 og er nødvendig for å sikre kostnadseffektiv drift.  

Kongsberg-klyngen med partnere får 52 millioner til et prosjekt der ambisjonen er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, samt utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny produksjonsteknologi som har positive ringvirkninger for hele verdikjeden i et livssyklusperspektiv.  

Også Scatec med samarbeidspartnere får 79 millioner kroner til et prosjekt der ambisjonen er å utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem. 

Tett samarbeid i virkemiddelapparatet

Grønn plattform ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020.

– Det er gjennom forskning vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Vi har fryktelig dårlig tid, og forutsetningen for å lykkes er økte investeringer i forskning og innovasjon. Norge trenger et taktskifte i investeringene til forskning og innovasjon, både på kort og lang sikt. Vi har derfor tatt initiativ for å få på plass et stort forskning- og innovasjonsbasert omstillingsforlik for å få nødvendig retning og kraft, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

– Fremtidens næringsliv må være grønt. Innovasjon og næringsutvikling er en forutsetning både for å nå klimamålene og for at vi også fremover skal ha konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser i hele landet. Gjennom Grønn plattform bidrar vi til noen imponerende prosjekter, som bygger på Norges svært gode forutsetninger for å bidra til løsninger i det grønne skiftet både her hjemme og internasjonalt. Det er en styrke for prosjektene at de utløses gjennom målrettet samarbeid mellom forskning og næringsliv. I tillegg ser vi den mobiliserende effekten av en målrettet og stor satsning, der det offentlige virkemiddelapparatet arbeider tett sammen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

- Vi må bli dyktigere til å skalere opp og få industrialisert teknologien og kompetansen som kommer ut av forskningsmidlene. Grønn plattform bidrar til det ved å knytte forskning og innovasjon tettere til norsk industriproduksjon, og til etablering av flere grønne arbeidsplasser, sier konstituert administrerende direktør Andreas Krüger Enge. 

Disse prosjektene får støtte

Aktørene i konsortiene er basert på partnere registrert i søknadsskjemaet i hovedprosjektet.

Prosjekttittel

Kort om prosjektet

Tildelt inntil (mill. kroner)

Konsortier

Lavutslipps-verdikjede for havbruk til havs

Ambisjonen er å utvikle en helhetlig grønn verdikjede for oppdrett til havs. Dette inkluderer elektrifisering av havbruksinstallasjoner og fartøy som betjener disse, utvikle autonome overvåknings- og beslutningssystemer, samt utvikle et nytt flytefôr og tilhørende oppsamlingsteknologi.

93

Blue Planet AS, Salmar Ocean AS, Skretting AS, Grieg Seafood ASA, Moreld Aqua AS, UiS, Fishglobe AS, Hauge Aqua Solutions AS, SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS, NTNU, UiB, NMBU, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NORCE

Avfallsfrie byggeplasser

Ambisjonen er å utvikle og pilotere en metode for avfallsfrie byggeplasser ved hjelp av eksakte digitale modeller av alle relevante bygningsdeler og nøyaktig produksjonsstyring. Dette gjør det mulig å produsere bygningsdeler i korrekte størrelser, klar for sammenstilling på byggeplass uten tilpasninger/kapp. I tillegg vil det utvikles metoder for å gjenbruke bygningsmaterialer hos produsent og fjerne kapp i produksjonen. Løsningen implementeres i hele verdikjeden.

66,5

Glava AS, ByggMa ASA, Bergene Holm AS, Pipelife Norge AS, NCC Norge AS, Bjørn Bygg AS, Veidekke ASA, Lindab AS, Gausdal Landhandleri AS, Badigital AS, WK Entreprenør AS, NTI AS, APX System AS, 14 Technology AS, 24Seven Office Norway AS, Codeit AS, Mad AS, CHR Vestrheim AS, SINTEF

Green Platform Ocean Grid: New grid solutions for profitable offshore wind development

Ambisjonen er å frambringe ny kunnskap og løsninger som muliggjør lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, både bunnfast og flytende.  Det største teknologiløftet ligger i å utvikle et koblingssystem som kan håndtere høyere spenning enn dagens løsninger.  

82,7

Fred Olsen Renewables AS, Hafslund Eco AS, ABB Power grids Norway, ABB Holding AS, Agder Energi, Aker Solutions, Aker Offshore Wind operating company AS, Benestad Solutions, DWO AS, Nexans Norway AS, Sintef Energi & Ocean, UiO, NTNU, Aibel AS, DNV GL AS, DNV Consulting Norge, Equinor energy

Zerokyst

Ambisjonen er å utvikle og demonstrere nullutslipps fiskefartøy med tilhørende infrastruktur, inkl. utvikling og demonstrasjon av nullutslippsdrivlinje med batteri og brenselcelle. Prosjektet omfatter ett nybygd nullutslippsfartøy, 10 ombygde fartøy, tjenester for ombygging og vedlikehold av fartøy, samt en helhetlig løsning for fleksibel og kostnadseffektiv forsyning av elektrisitet og grønt hydrogen som drivstoff.

120,1 

Selfa AS, Hymatech AS, Øra AS, Ballstad slip AS, Plug AS, Lofotkraft Muligheter AS, Siemens Energy AS, Sintef Energi & Ocean & Helgeland, RENERGY - RENEWABLE ENERGY CLUSTER, NTNU, Flakstad kommune, H2 Marine, mm

Developing a new sustainable salmon food chain: MicroAlgae cultivation Optimisation, feed and salmon production

Ambisjonen er å utvikle en ny og bærekraftig næringskjede for laks basert på produksjon av mikroalge biomasse, produsert av avfall ved ferrosilisium anlegget Finnfjord AS. Konvensjonelt fôr har et CO2 fotavtrykk på 2-2,5 kg CO2/kg laks, mens dette fôret blir CO2 nøytralt. 

93,3

Finnfjord AS, Nofima AS, Ewos Innovation, Flakstadvåg Laks AS,

Carbon Links (LINCCS): 

Ambisjonen er å utvikle teknologier, prosesser og tjenester som tilrettelegger for permanent CO2 lagring på NCS, i storskala (> 100 Mtonn/år) innen 2030 og kostnadseffektiv.  

111

Aker Solutions AS, Sintef Energi & Ocean, Lundin Energy Norway AS, Equinor ASA, Total Norge AS, Cognite AS, Aize AS, Wintershall Dea Norge AS, Wärtsilä Norway, Vår Energi AS, AGR ENERGY SERVICES AS, Sustainable Energy AS, OpenGoSim

Norwegian Battery Packing Network

Ambisjonen er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, samt utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny produksjonsteknologi som har positive ringvirkninger for hele verdikjeden i et livssyklusperspektiv.  

52

Zem AS, Nordic Batteries AS, Intek Engineering, Siemens AS, INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK, Tronrud Engineering, USN, IFE, MANUFACTURING TECHNOLOGY NORWEGIAN CATAPULT AS, Beyonder AS, Brødrene Aa AS, Moen Marin AS, KONGSBERG TEROTECH AS, Freyr AS, Kongsberg Klyngen AS, Kongsberg Maritime AS, SINTEF Manufacturing

sirkTRE - etablerer den helsirkulære verdikjeden for tre

Ambisjonen er å øke ombruket av tre fra 250.000 m3 til 1 mill. m3 innen 2030, ved optimalisert ressursbruk, utvikling av markedet for sirkulære treprodukter, inkl. øke kompetansen i verdikjeden, vise ombruksløsninger i praksis og bygge ned barrierer. 

105,7

Omtre AS, Ringalm AS, Forestia AS, Hunton Isolasjon, Bolig Partner, Landheim, Ragn Sells, Sirkulær Ressurssentral AS, Standard Norge, Looping, Norsk Massivtre, Haugen/Zohar arkitekter, Ola Roland, Viken skog SA, Grape architects AS, Fragment AS, Statsbygg, Glommen Mjøsen Skog AS, NIBIO, LY hytta AS, Norsk treteknisk institutt, Forestia AS, NTNU, NMBU, Norwegian Wood Cluster, Store norske boliger AS, Aasneslands limtre AS, Looping AS, Høyskolen i Innlandet, Future manufacturing AS og Ålesund kunnskapspark (Digicat katapult)

AluGreen

Ambisjonen er å verifisere effektene av økt innhold av skrap-aluminium i materialer, prosesser, anvendelser og design, for å kunne utvikle nye løsninger med skrap-aluminium i store infrastrukturprosjekter (broer og brofundamenter), subsea-kabler og elektrifisert transport. Innsamlingsprosesser, raffinering og løsninger for sammenføyning blir også utviklet i prosjektet. 

76,9

Norsk Hydro ASA, Oshaug Metall, Christie & Opsahl, Overhalla Betongbygg, Norcable, Corvus, Ocean Sun, Kodyna, Leirvik AS, Nexans, Benteler Automotive raufoss, Metallco Aluminium, Prodtex, DR TECHN OLAV OLSEN AS, MANUFACTURING TECHNOLOGY NORWEGIAN CATAPULT AS, NTNU, SINTEF AS, SINTEF Manufacturing AS, Corvus Energy AS, NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE AS, Statnett

Hybride sol- og vannkraftverk 

Ambisjonen er å utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem, og nye digitale verktøy for optimal planlegging, dimensjonering, design og drift. 

79

Scatec ASA, Prediktor AS, Ocean Sun AS, IFE, SINTEF Energi

Ammonia fuel bunkering network 

Ambisjonen er å utvikle en verdikjede for realisering av bunkringsanlegg for ammoniakk til maritim sektor.

89,1

Econnect AS, Amon Maritime AS, Yara International ASA, Hyex Safety AS, Fjord Base AS, Global Ocean Technology AS, SINTEF Energi

Prosjektene er fra hele landet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.