Vi oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

Plan S trer i kraft fra 2021. Det innebærer at Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter fra nyttår blir oppdatert med kravene om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Det er også gjort andre endringer i de generelle vilkårene.

Forskningsrådet har som medlem i cOAlition S deltatt aktivt i utformingen av Plan S. Målet er å sikre full og umiddelbar åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner.

Fra 1. januar 2021 oppdaterer Forskningsrådet de generelle vilkårene for FoU-prosjekter med krav om at alle vitenskapelige artikler gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart, og at alle artikler har en åpen lisens.

De nye vilkårene vil gjelde prosjekter som blir tildelt støtte på grunnlag av søknader sendt til Forskningsrådet fra og med 1. januar 2021. Kravene vil ikke ha betydning for vurderingen av søknader til Forskningsrådet.

Se Generelle vilkår for FoU-prosjekter og Forskningsrådets krav til vitenskapelige publikasjoner (pdf)

Forskere skal sikres rettighetene

De nye generelle vilkårene innebærer blant annet at forskere vil beholde de immaterielle rettighetene til sine artikler slik at de kan gjøres åpent tilgjengelig, også når de publiseres i et "lukket" abonnementstidsskrift. Forskere har fra før mulighet til å publisere i åpne tidsskrifter eller plattformer, eller i tidsskrifter som inngår i overgangsavtaler eller andre overgangsordninger som sikrer umiddelbar åpen tilgang.

— Endringen skal sørge for at forskere i størst mulig grad kan publisere der de selv mener det er best. I Norge har vi flere avtaler som sikrer åpen publisering, men fortsatt er mange tidsskrifter ikke omfattet av slike avtaler. Derfor er det viktig at forskere sikres rettighetene slik at de kan gjøre artiklene tilgjengelige i åpne arkiv, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Kristin Danielsen.

Tradisjonelt har forskere gitt fra seg de immaterielle rettighetene til sine artikler til tidsskriftforlagene. Dermed har de heller ikke hatt muligheten til å gjøre publikasjonen umiddelbart tilgjengelig for allmenheten.

Institusjonens ansvar

De oppdaterte generelle vilkårene forplikter den prosjektansvarlige institusjonen til å sørge for at forskerne beholder de immaterielle rettighetene til sine artikler. I praksis må det gjøres gjennom avtaler med forskerne som deltar i et prosjekt finansiert av Forskningsrådet.

— Det viktige her er at det ikke er enkeltforskere som skal forhandle med forlagene om å gjøre artikler tilgjengelig. Institusjonene må sørge for at forskere har denne retten. Alt forskere da trenger å gjøre er å gi beskjed til forlaget om at artikkelen de sender inn er omfattet av Plan S-kravene, sier Danielsen.

cOAlition S har utarbeidet en kort standardformulering som forskere skal legge inn i alle artikler som sendes til utgivere. Formuleringen finner du på siden Åpen tilgang til publikasjoner.

Fri gjenbruk gjennom åpen lisens

Åpen tilgang betyr ikke bare at publisert forskning skal være gratis tilgjengelig for alle å lese. For å utnytte det store potensialet i ny forskning og innovasjon, er det vel så viktig at publikasjoner kan gjenbrukes i nye sammenhenger, for eksempel i tekst- og datautvinning fra store mengder publisert forskningslitteratur.

I tråd med Plan S vil derfor de nye generelle vilkårene stille krav om at artikler finansiert av Forskningsrådet publiseres med en åpen lisens som legger til rette for fri gjenbruk av publikasjoner, fortrinnsvis en Creative

Commons CC BY 4.0.-lisens.

EU-kommisjonen legger opp til at tilsvarende krav om at forskere skal beholde immaterielle rettigheter til sine artikler og at artikler gjøres åpent tilgjengelig med åpen lisens, vil gjelde for prosjekter som finansieres av Horisont Europa.

Andre endringer i Generelle vilkår for FoU-prosjekter

De nye generelle vilkårene tydeliggjør hva faktisk samarbeid betyr for å sikre at Forskningsrådet ikke utbetaler ulovlig statsstøtte til prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere. Faktisk samarbeid innebærer at partene skal bidra til gjennomføring av prosjektet og dele risikoen og resultatene fra prosjektet.

Videre er vilkårene for heving av kontrakt og tilbakebetaling av midler presisert:

  • Dersom gjennomføringen av et prosjekt avviker fra det som er beskrevet i kontrakten, kan Forskningsrådet stanse videre utbetaling til prosjektet.
  • Ved avvik fra eller mislighold av kontrakten skal prosjektansvarlig betale tilbake midler
  • Forskningsrådet har rett til å heve kontrakten når prosjektansvarlig har brutt forpliktelsene til arkivering og rapportering, og når rapporteringen gir et misvisende bilde av de faktiske forholdene i prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 04.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.