Startskudd for Horisont Europa

Horisont Europa startet opp 1. januar, og det forventes at hovedarbeidsprogrammene med utlysninger publiseres i løpet av april 2021. De første søknadsfristene blir trolig tidlig høsten 2021.

Hovedarbeidsprogrammet omfatter Marie Skłodowska-Curie
Actions og Forskningsinfrastruktur under Fremragende forskning, alle de seks klyngene under Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv og Økosystemer for innovasjon under Innovativt Europa.

Det europeiske forskningsrådet (ERC), EUs felles forskningssentre (JRC), Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) vil ha separate arbeidsprogrammer, der tidspunkter for publisering av arbeidsprogrammet og søknadsfrister kan avvike fra hovedarbeidsprogrammet.

Siste hånd på strategisk plan

Europakommisjonen legger nå siste hånd på strategisk plan 2021-2024 for Horisont Europa og denne blir trolig publisert i løpet av januar.

Denne planen operasjonaliserer de politiske føringene for de første fire årene av Horisont Europa, og vil særlig være viktig for profilen for utlysningene under søyle to i Horisont Europa: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv.

De første utlysningene noe forsinket

- Forhandlingene om budsjett og profil for Horisont Europa har vært vanskelige og er derfor noe forsinket, opplyser Tom-Espen Møller, spesialrådgiver i Forskningsrådet.

Han forklarer at Kommisjonen har vært opptatt av å sette av tid til en god og inkluderende strategisk prosess fremfor å presse frem en raskest mulig ferdigstilling av arbeidsprogrammet.

- Et moment har nok også vært at det høsten 2020 ble publisert en stor Green Deal-utlysning under Horisont 2020 med søknadsfrist på nyåret 2021. Green Deal-utlysningen sikrer derfor god kontinuitet i utlyste midler fra Horisont 2020 til Horisont Europa, sier Møller.

Ekstra tid til forberedelser

Når utlysningene og søknadsfristene blir forsinket får søkerne ekstra tid til å forberede seg.

- Fasen vi er inne i nå bør brukes til å utvikle prosjektideer og bygge relevant nettverk og konsortier. Forskningsrådets NCP-er deltar aktivt i utviklingen av det første arbeidsprogrammet for Horisont Europa, og vi anbefaler miljøene å holde tett kontakt med NCP-ene for å få oppdateringer på hva som planlegges av utlysninger på de ulike områdene, sier Møller.

Norsk assosiering til Horisont Europa vil bli formelt vedtatt i løpet av første halvår 2021. Søkere fra land som planlegger assosiering til Horisont Europa kan delta som vanlig i søknader til Horisont Europa.

Økt budsjett til Horisont Europa

Nylig ble stats- og regjeringssjefene i EU enige om et nytt langtidsbudsjett for EU for 2021-2027 (MFF). Det ordinære langtidsbudsjettet blir i tillegg forsterket med et eget gjenoppbyggingsbudsjett (NextGenerationEU).

Etter forhandlinger med Europaparlamentet ble budsjettet til Horisont Europa økt noe. Totalbudsjettet for Horisont Europa blir ca. 95,5 mrd. euro, noe som er ca. 20 mrd. euro høyere enn budsjettet for Horisont 2020.

Oversikt over: budsjettfordelingen for de ulike områdene i Horisont Europa (pdf)

Hold deg informert om kommende utlysninger på EUs Funding and tenders portal.

Horisont Europa - bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 04.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.