Ønsker du å være medlem i en nasjonal referansegruppe for å påvirke Horisont Europa?

Vi oppretter nasjonale referansegrupper for Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon. Her trengs kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder, som forskning, næringsliv, offentlige virksomheter, investormiljøer og organisasjoner. Frist for å melde din interesse er 28. april.

EUs neste syvårige rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont Europa, starter i 2021, med et foreløpig budsjett på 94 milliarder euro. Forberedelsene til norsk deltakelse i rammeprogrammet er allerede godt i gang og vi åpner nå for at du kan melde din interesse som medlem i en nasjonal referansegruppe, eller foreslå andre gode kandidater.

Ni referansegrupper

Nasjonalt oppretter vi ni referansegrupper, og vi ber om forslag til medlemmer til disse gruppene. Vi er på utkikk etter engasjerte personer som med sin kunnskap og erfaring har lyst å delta i referansegruppene.

Referansegruppene skal være arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa. Gruppene vil være tett påkoblet arbeidet norske representanter i programkomiteene gjør med å utarbeide arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa.

De skal være i tett dialog med forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig virksomheter.  Med sin faglige kompetanse vil medlemmene fra norske forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige virksomheter og andre potensielle deltakergrupper sikre at nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger henger godt sammen.

Referansegruppene skal også bidra til å utvikle norske aktørers innsikt og deltakelse i rammeprogrammet. De blir viktige for å sikre godt samspill mellom nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger.

Det skal opprettes nasjonale referansegrupper på følgende ni områder av Horisont Europa:

1. Forskningsinfrastruktur
2. Helse
3. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
4. Samfunnssikkerhet
5. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
6. Klima, energi og mobilitet
7. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
8. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon
9. Juridisk og økonomiske forhold (deltagelsesregelverket)

Referansegruppene oppnevnes i begynnelsen av juni 2020 og vil ha rundt 20 medlemmer hver. Medlemmer oppnevnes for to år, med mulighet for gjenoppnevning.

Hva forventes?

Vi forventer at medlemmene i referansegruppene har nødvendig kompetanse for å gi relevante faglige innspill. De bør ha god kjennskap til rammeprogrammet. For å bringe inn kunnskap fra nye aktører kan det også rekrutteres medlemmer med begrenset kjennskap til rammeprogrammet. Disse må da tilegne seg relevant kompetanse etter oppnevning.

Det forutsettes at medlemmene har god dialog med institusjoner og virksomheter på sine respektive områder, og kan gi innspill utfra overordnede nasjonale forsknings-, innovasjons- og samfunnsbehov. Det er viktig at medlemmene kan sette av tilstrekkelig tid til arbeidet i referansegruppene og at de kan gi innspill også ved korte tidsfrister.

Innovasjon Norge har ansvar for å opprette og drifte referansegruppen for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon, mens Forskningsrådet er ansvarlig for de øvrige referansegruppene.

I dokumentet "Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe" finner du en beskrivelse av de enkelte klyngene og tiltaksområdene deres. Her vil du se hvilken fagekspertise som trengs inn i de respektive referansegruppene.

Du er velkommen til å foreslå deg selv til en av referansegruppene, men det er også mulig å foreslå gode kandidater du kjenner til. Dersom du foreslår andre enn deg selv må du opplyse om vedkommende vet at han/hun blir foreslått. Det er mulig å foreslå kandidater til flere grupper, men samme person kan kun oppnevnes til én gruppe.

Her kan du registrere deg eller foreslå andre

Vi ber om at du oppgir

  • ditt eget navn, epostadresse og arbeidssted
  • hvilken gruppe ønsker du å være medlem av, eller foreslår du kandidat til?
  • en kort begrunnelse for forslaget (enten det gjelder deg selv eller annen kandidat)
  • navn, epostadresse og arbeidssted til kandidaten du eventuelt foreslår

Mer informasjon om Horisont Europa

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.