Nye tiltak for pågående prosjekter

Forskningsrådet lanserer en rekke tiltak for å hjelpe våre søkere som har prosjekter løpende i 2020 til å håndtere mulige problemer som er oppstått grunnet koronapandemien.

– Vi får en rekke bekymringsmeldinger fra bedriftene og forskningsinstitusjonene. Viktig forskning og innovasjon stopper opp. Derfor har Forskningsrådet en tiltaksliste som kan sikre framdrift i pågående aktivitet. Vi ønsker også å få fart i forskning som kan bidra til at vi klarer å håndtere både denne og fremtidige kriser bedre, sier John-Arne Røttingen, adm.dir. i Forskningsrådet.

Viser fleksibilitet

Forskningsrådet vil vise fleksibilitet og bidra til å opprettholde og helst øke den totale forsknings- og innovasjonsinnsatsen.

– Det er viktig å innføre tiltak som kan bidra til at aktiviteten opprettholdes, hindre at prosjekter stoppes og at ny aktivitet kan igangsettes der det er mulig, understreker han.

Statsstøtteregelverket som ligger til grunn for offentlig støtte til næringslivet er ikke endret på grunn av koronakrisen. Regelverket gir et handlingsrom som vil kunne utnyttes noe mer enn vanlig praksis i Forskningsrådet.

Håper å lette situasjonen

Forskningsrådet har systematisk gjennomgått regelverk og kontraktsforhold som vil kunne lette den situasjonen universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, bedrifter og offentlig aktører er kommet i grunnet koronapandemien.

Alle prosjektledere og prosjektansvarlige, for løpende prosjekter, skal melde endringer inn via det som heter Mitt nettsted (vanlig prosedyre), og vil få svar fra saksbehandler.

Tiltakene som gjøres knyttet til koronapandemien er midlertidige, og det vil bli gjort en ny vurdering av tiltakene i 2021.

Endringer i pågående prosjekter og for prosjekter som starter opp i 2020

1. Fremskynding eller forsinkelser
- Vi oppfordrer til å fremskynde aktivitet og Forskningsrådet vil fremskynde utbetaling tilsvarende.
- Prosjekter som på grunn av pandemien har legitime grunner for forsinkelser eller utsettelse vil kunne få innvilget dette.
- Prosjekter som kan begrunne forsinket oppstart vil kunne få innvilget dette.

2. Krav til kontantfinansiering fra næringslivet
- Kontantfinansering kan reduseres eller frafalles.
- Forskningsrådet vil ikke erstatte det bortfalte beløpet, men akseptere at prosjektet løper med redusert innsats.
- Endringen gjelder for 2020, og ny vurdering av prosjektet vil gjøres i 2021.

3. Samarbeidspartnere (alle sektorer)
- Prosjektene/sentrene vil ikke få redusert støtten fra Forskningsrådet i 2020 selv om samarbeidspartnere trekker seg eller reduserer innsatsen.
- Der situasjonen gir endring i prosjektets eller senterets samarbeidskonstellasjoner, vil fordelingen av støtten beregnes på nytt ut ifra den nye konstellasjonen
- Denne endringen gjelder kun for 2020, og ny vurdering av prosjektet vil gjøres i 2021.

4. Egenfinansiering (forskningsorganisasjon)
- Det samme gjelder for egenfinansiering. Prosjekter der det er lagt inn egenfinansiering fra prosjektansvarlig forskningsorganisasjon kan fortsette selv om egenfinansieringen bortfaller.
- Endringen gjelder for 2020, og ny vurdering av prosjektet vil gjøres i 2021.

5. Støttegrad i pågående prosjekter i næringslivet
- Forskningsrådet er i dialog med NFD og de andre virkemiddelaktørene i fortolkningen av statsstøtteregelverket når det gjelder støttegrad.

6. Støttegrad for nye prosjekter i næringslivet
- For prosjekter tildelt i 2019 og 2020 vil statsstøtteregelverkets muligheter utnyttes.
- Kontraktforslagene vil legge til grunn maksimal støttegrad ut ifra aktiviteten som skal støttes.

7. Prosjekter med PhD og Post Doc, mobilitetsstipend, utenlandsopphold
- Forskningsrådet vil bidra til at stipendiater får fullført sin PhD/Post Doc.
- Er arbeidsgiver enig kan stipendperioden utvides av koronarelaterte årsaker.
- For Nærings-PhD: Dersom stipendiaten blir permittert vil aktivitet og støtte kunne gjenopptas når permitteringsperioden er over. Dersom bedriften går konkurs vil Forskningsrådet kunne akseptere at gradsgivende institusjon overtar arbeidsgiveransvaret der kandidaten har kommet godt i gang med doktorgraden. Rettigheter til prosjektresultatene må være avklart mellom bedriften, kandidaten og gradsgivende institusjon.
- Stipendiatperioden for Post Doc kan utvides innenfor ramme gitt i forskrift.
- Utenlandsopphold: Forskningsrådet vil godkjenne endringer/forsinkelser i gjennomføring og vil dekke allerede påløpte kostnader.

8. Arrangementer og nettverksaktiviteter
Forskningsrådet vil vurdere om arrangementet kan gjennomføres senere eller om det termineres. Kostnader påløpt (eller som påløper) vil dekkes av oss der det kan dokumenteres at de ikke er dekket av andre.

9. Valutakurser
Til tross for svingende valutakurs vil fortsatt valutakurs ved innsending av revidert søknad gjelde for prosjektperioden. Når støtten er statsstøtte er det tildelingstidspunktet som gjelder som tidligere.

10. Prosjekteier som ber om å sette prosjektet på "vent"
Dette vil godtas både for løpende og nye prosjekter (og med en koronarelatert begrunnelse). Prosjektoppstart må skje senest 1. oktober 2020. Siste oppstart igjen settes til 01.10.20

MERK: Vurderingene i punktene over er basert på innsikt og dialog med departementer og aktører per 26. mars 2020. Ny informasjon, og dialog med departementene, kan gi oss ny informasjon som vil bli formidlet løpende.

 

 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.