Ny utlysning av midler til infrastruktur

Nær 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur lyses ut med frist 18. november. Miljøer som vil søke, må først sende inn en obligatorisk skisse innen 27. mai.

Forskningsrådet lyser ut midler til forskningsinfrastruktur annet hvert år. I år planlegges utlysningen med frist 18. november. Første fase i søknadsprosessen er at institusjoner eller konsortier av institusjoner som planlegger å søke, må levere en obligatorisk skisse innen 27. mai.
At skissen er obligatorisk innebærer at kun søkere som først har sendt inn en skisse innen 27. mai, vil få mulighet til å sende inn en søknad i november.
Detaljer om føringer og krav finner du i utlysningene:

Bidrar til nasjonal koordinering

– Skissene skal bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer. Vi vil offentliggjøre hvilke skisser som er sendt inn, slik at miljøer med samme infrastrukturbehov lettere kan finne hverandre og gå sammen om søknader, sier avdelingsdirektør Solveig Flock i Forskningsrådet.

Kravet om å levere en skisse for å kunne søke i november, gjelder også for prosjektene omtalt i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Veikartet vil bli oppdatert i slutten av april.

– Vårt mål er at flere forskningsinstitusjoner samarbeider om infrastrukturer der dette gir nasjonal merverdi, sier Flock, som oppfordrer til nasjonalt samarbeid også i skisserunden.

Et informasjonsmøte for søkere vil bli holdt i august/september i Forskningsrådet.

Om årets utlysning

Skissene skal sendes inn av institusjonenes ledelse, som oppfordres til å se infrastruktursøknadene i sammenheng med institusjonens strategi og begrense antallet skisser og søknader.

Forskningsrådet vil ikke vurdere skissene faglig eller strategisk, men kun gi en kort tilbakemelding til prosjekter der kravene for å søke utlysningen i november ikke synes oppfylt.

Årets infrastrukturutlysning vil ellers være ganske lik de foregående utlysningene. Det betyr at den omfatter forskningsinfrastruktur av nasjonal betydning slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018-2025). Utlysningen er åpen for alle fag-, tema og teknologiområder. Den omfatter også norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, som infrastrukturer på ESFRI Roadmap.

Krav, føringer og vurderingskriterier vil langt på vei være de samme som for utlysningen i 2018. Vi henviser til veikartet og strategien for forskningsinfrastruktur (lenker over)

For nærmere beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning om og prioriteringer av investeringer i forskningsinfrastrukturer, se

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.