Missions for grønn konkurransekraft

Det haster med å finne og implementere løsninger som begrenser klimautfordringene. Samtidig ligger det store næringsmuligheter i å utvikle disse løsningene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Dette må unyttes i en situasjon der det haster mer enn noen gang med å omstille og å gi ny fart til norsk næringsliv. Missions, eller målrettede satsinger, må nå etableres på områder med stort potensial for å løse klimautfordringene og der norsk næringsliv har fortrinn.

I et innlegg på årskonferansen til Forskningsinstituttene Fellesarena 14. mai understreket Røttingen at Norge er i en god posisjon på mange av de teknologiområdene som er nødvendige for å nå globale utslippsmål.  

Disse kan utgjøre store verdiskapningsmuligheter, men det haster å støtte opp under norske bedrifter og forskningsmiljøer for å etablere fortrinn mot tøff internasjonale konkurranse. Skal vi kunne høste av disse mulighetene krever det derfor ambisiøse og målrettede satsinger, sier Røttingen. Han sier vi derfor nå må benytte anledningen til å i større grad se klima-, forsknings- og næringspolitikk i sammenheng.  

Stort potensial for å løse klimautfordringene 

Røttingen mener målrettede, eller missions-orienterte satsinger, bør etableres slik at de trekker med seg ulike verdikjeder som kan skape verdiskapningsmuligheter på flere områder enn det som direkte omfattes av målet for satsingen. For eksempel kan verdikjeder knyttet til for eksempel hydrogenproduksjon og batterier begge bidra til utslippsfri skipsfart.  

Missions, eller målrettede satsinger, bør etableres på områder der det er stort potensial for å løse klimautfordringene og der norsk næringsliv har fortrinn. 

Missions i denne sammenheng handler ikke om å plukke vinnere i form av noen teknologier eller løsninger fremfor andre, men å formulere satsinger med utgangspunkt i en utfordring som forsøkes løst.  

En teknologinøytral og utfordringsbasert satsing gjør det mulig å ta i bruk alle muligheter og fortrinn som finnes i landet, på tvers av fag og sektorer. Dette kan gi verdiskapningsmuligheter på flere områder enn det som direkte omfattes av målet for satsingen, samt skape synergier blant ulike satsinger gjennom framgang på teknologiløp felles til flere ulike utfordringer, sier Røttingen. 

Tre aktuelle missions 

Røttingen peker på tre særlig aktuelle satsinger/missions som vil kunne trekke på flere teknologiområder som igjen gir et spekter av industrielle muligheter i sektorer der Norge har kompetanse. Disse er at Norge setter seg som mål å:   

  1. bli en verdensledende teknologi- og skipsleverandør for smart nullutslipps sjøtransport  
  2. utvikle en globalt konkurransedyktig havvindindustri 
  3. bli verdensledende innen produksjon av industrivarer med lavt CO2-fotavtrykk 

Han legger til at for å høste mulighetene som ligger i disse satsingene kreves en koordinert og målrettet forsknings og innovasjonsinnsats langs hele innovasjonskjeden. Norge har i dag virkemidler som til sammen kan støtte teknologiutvikling langs hele utviklingsløpet men det er et behov for å sterkere samordne innsatsen på tvers av virkemiddelaktører for å støtte en mission-orienterte satsinger. Gjennom godt samarbeid får vi dette til sier Røttingen – og legger til;

Aldri har det hastet mer å få ned utslippene og aldri har det hastet mer å få ny fart på norsk næringsliv. Dette kan og bør vi utnytte nå – men det vil kreve vilje til forsterkede investeringer i målrettede forsknings- og innovasjonssatsinger.  

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.