Ny rapport: – Fire suksesskriterier for innovasjon i kommunesektoren

Casestudier viser at innovasjonsprosjektene som lykkes har tydelige fellestrekk: Forankring i hele organisasjonen, ekstra engasjement, tidlig rolleavklaring og god prosjektledelse.

Forskningsstøttet innovasjon i norske kommuner er en forutsetning om vi skal forberede offentlig sektor på utfordringene vi står overfor. Forskningsrådet har de siste årene finansiert innovasjonsprosjekter i offentlig sektor for omtrent en halv milliard kroner. Men vi har foreløpig lite kunnskap om hvilke prosjekter som lykkes og hva som kjennetegner disse.

Derfor har Menon Economics på oppdrag fra Forskningsrådet gjennomført et casestudie for å kartlegge og hente erfaringer fra innovasjonsprosjekter i kommunesektoren. De ti casene er hentet fra programmene FORKOMMUNE, IKTPLUSS og offentlig sektor-ph.d (OFFPHD)-ordningen, virkemidler rettet mot kommuner og fylkeskommuner med mål om å utløse forskningsstøttet innovasjon. Menon har gjennomført 27 intervjuer med representanter fra elleve kommuner og en fylkeskommune for å finne hva som kjennetegner prosjekter som går bra og hvilke utfordringer man må ta hensyn til.

Selve rapporten kan du laste ned her.

Forankring og engasjement
Prosjektansvarlig Erland Skogli oppsummerer funnene:

– Skal man lykkes med innovasjonsprosjekter i kommunene kreves noe av det samme som for alle andre krevende prosjekter i kommunen: Forankring hos ledelsen, ekstra engasjement blant involverte medarbeidere og ikke minst ressurser i form av kompetanse og tid til å gjennomføre prosjektet. Ofte blir det siste undervurdert. Man har fokus på innholdet og målet i prosjektet, og «glemmer» at gjennomføringen krever god planlegging og oppfølging hele veien til gevinstene er realisert.

Dette er den andre av tre delrapporter om forskningsstøttet innovasjon i norske kommuner Menon utarbeider på oppdrag fra Forskningsrådet. Den første delrapporten kom i 2018 og kan leses her. Kommunesektoren har mye å vinne på å samarbeide med forskningsaktører om innovasjonsprosjekter.

Sentralt i ny strategi
Skogli beskriver også hva som er hovedutfordringene når innovasjonsprosjektene går i motbakke.

– Utydelig rolle- og ansvarsfordeling samt for lite planmessig gjennomføring, implementering og gevinstrealisering, bidrar til at en del av potensialet forblir uforløst. En bakenforliggende årsak er ofte at kommunene ikke er satt opp for denne type prosjekter på siden av ordinær drift.

I år lyser Forskningsrådet ut 200 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 16. september.

Direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen synes funnene er interessante og påpeker at selv om innovasjon i offentlig sektor er en relativt fersk satsing har det skjedd mye på kort tid.

– Offentlig sektor er jo ikke i utgangspunktet skrudd sammen med eksplisitte insentiver for å være innovative så vi må ha en ekstra bevissthet rundt suksesskriterier og utfordringer i disse prosjektene. Men vi fremhever omstilling i offentlig sektor som et av hovedmålene i vår nye strategi og vil fortsette å jobbe med systematisk med å tilrettelegge for samarbeid mellom forskere og kommuner.

Hvordan lykkes med gjennomføring av innovasjonsprosjekter i kommunesektoren?
Basert på casestudiet oppsummerer Menon sine anbefalinger slik:
• Ansvarsområder og rollefordeling bør skisseres og fordeles så tidlig som mulig. Fravær av dette vil kunne føre til utfordringer i gjennomførings- og implementeringfasen
• Prosjektet bør forankres i hele organisasjonen, og ikke bare hos enkeltpersoner. Dette gjelder alle faser av prosjektet, kanskje spesielt viktig for kontinuerlig engasjement, prioritering og derav progresjon i prosjektet
• Implementering og spredning av resultater bør diskuteres og tilnærmes strategisk på et tidlig tidspunkt, særlig for å kapitalisere på den kunnskapen og de resultatene man oppnår i prosjektene og dermed sikre at dette kommer kommunene til gode

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.