Koronakrisen: Mer midler for å sikre forsknings- og innovasjonsaktivitet i næringslivet

Regjeringen foreslår at Forskningsrådet får tilført 250 millioner kroner ekstra som skal brukes til innovasjonsprosjekter i bedrifter.

250 millioner kroner er satt av til å styrke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling for å bidra til å opprettholde og også øke innsatsen i næringslivet. Dette er en del av tiltakspakken som nå er behandlet på Stortinget. I tillegg er det satt av 50 millioner kroner til sanntidsforskning på økonomiske perspektiver som følge av krisen samt til privat-offentlig samarbeid om forskningsbasert helseinnovasjon knyttet til COVID-19.

Også den delen av næringslivet som aktivt bruker forskning for økt konkurransekraft og for omstilling møter utfordringer med redusert inntjening og krevende tilgang på kapital. Dette setter press på likviditeten i selskapene og på innsatsen for forskning og innovasjon. Med ekstrabevilgningene kan Forskningsrådet tilby bedrifter økt statsstøtte der det er mulig samt andre endringer som kan bidra til å opprettholde aktiviteten og dermed å legge til rette for FoU og innovasjon under og etter krisen.

– Vi har løpende dialog med næringsorganisasjonene, bedrifter og instituttsektoren for å følge utviklingen. Vi får daglig meldinger om utfordringer knyttet til prosjektenes aktivitet på grunn av brå endringer og stor usikkerhet i næringslivet. Ekstramidlene som nå foreslås gir oss mulighet til å støtte innovasjonsprosjekter og bidra til at flere gjennomføres. Det er vesentlig for konkurransekraft, omstilling og kunnskapsutvikling at forskningsbasert innovasjon i norsk næringsliv opprettholdes. Vi vil nå sette midlene raskt i arbeid, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Forskningsrådet har tidligere annonserte disse tiltakene:

  • Løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og 3-4 bevilgningspunkt i løpet av 2020.
  • Maksimere utnyttelse av statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad i IPN-prosjekter med tilsagn i 2019 og i 2020.
  • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
  • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Forskningsrådet utarbeider nå praktisk informasjon til næringslivet om hvordan bedrifter, prosjektpartnere og FoU-leverandører kan nyttiggjøre seg tiltakene samt de ekstra støttemidlene. Det er også viktige statsstøtteavklaringer som nå foretas i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet knyttet til regjeringens tiltakspakke.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.