Forskningsrådet ber om høringsinnspill på ny strategi

Nå kan du påvirke hvordan vi skal innrette vår innsats for å oppnå bærekraftig utvikling, grensesprengende forskning og innovasjon og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor.

Forskningsrådet inviterer alle med interesse for forskning og innovasjon til å gi innspill. Vi ønsker fortrinnsvis kommentarer på strategiens delmål. Den overordnede målstrukturen for strategien er basert på Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og Regjeringens mål for Forskningsrådet, og ligger derfor fast.

– Strategien angir veivalg for arbeidet vårt, og vi ønsker innspill på hvordan vi best kan gjøre strategiske investeringer i forskning og utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon på vegne av Norge, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Tre hovedmål om bærekraft, dristighet og fornyelse

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig utvikling, og strategien har "bærekraftig utvikling" som et av tre hovedmål. Sentralt i strategien er at vi må jobbe annerledes enn før, få til fruktbart tverrfaglig samarbeid og eksperimentere med nye finansieringsinstrumenter. Det er behov for en miks av virkemidler som understøtter hverandre og legger til rette for nødvendige gjennombrudd.

Målet om "grensesprengende forskning og innovasjon" er ambisiøst. Gjennom både våre åpne og tematiske arenaer og gjennom internasjonale finansieringssamarbeid, skal Forskningsrådet tilby fleksibel finansiering som gjør norske miljøer i stand til å flytte forsknings- og innovasjonsfronten.

Det tredje målet om "fornyelse i næringsliv og offentlig sektor" er rettet mot å få disse sektorene til å drive mer forskningsstøttet innovasjon.

Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en forutsetning for å realisere de tre målene.

Fem strategiske områder

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning peker ut langsiktige tematiske prioriteringer, som reflekteres i strategien som fem strategiske områder. Forskningsrådet skal bidra til en samlet innsats på områdene hav, grønt skifte, helse og velferd, teknologi og digitalisering og samhørighet og globalisering.

Send høringsinnspill

Har du innsikt som kan justere valgene vi tar? Vi ønsker innspill.
Gi innspill gjennom høringsportalen her. Du kan sende innspill frem til og med 20. mars.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 07.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.