Hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor høsten 2020

Høsten 2020 har vi en ledig hospitantstilling ved vårt kontor i Brussel for deg som er interessert i EUs forsknings- og innovasjonsarbeid og spesielt for deg som har erfaring med Horisont 2020.

Forskningsrådets kontor i Brussel skal fremme norske interesser i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, bistå norske forsknings- og innovasjonsaktører med kontakter og nettverksbygging i EU-systemet, og gjennom dette bidra til å øke norske aktørers deltakelse i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid. Kontoret er en del av et organisert samarbeid med Innovasjon Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) gjennom Kunnskapskontoret (NorCore). Kunnskapskontoret er etablert for å gi et mer helhetlig tilbud til norske aktører innenfor områdene utdanning, forskning og innovasjon.

Ordningen kan søkes av ansatte ved norske offentlige og private universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, ansatte i fylkeskommuner med ansvar knyttet til regionale forskningsfond, ansatte i EU-klyngene, samt ansatte i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).

Søknadsfrist: 1. juli 2020

Vi tilbyr

Som hospitant hos oss har du en unik mulighet til å bidra til norsk suksess i Horisont 2020 og Horisont Europa, og du kan opparbeide kunnskap og innsikt om forskning og innovasjon i EU og andre institusjoner som er representert i Brussel. I tillegg får du verdifull innsikt i prosessene fram mot neste rammeprogram, Horisont Europa. Du vil innenfor rammen av Kunnskapskontoret arbeide sammen med kolleger fra Innovasjon Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Du blir også en del av et internasjonalt kontorfellesskap med kollegaer fra sveitsiske SwissCore.

Oppgaver

I perioden vil du inngå som en del av staben ved Kunnskapskontoret, og delta i det løpende arbeidet ved kontoret. Det legges spesielt vekt på arbeid som vil bidra til økt deltakelse i Horisont 2020 og Horisont Europa. Du vil også få anledning til å delta i ulike fora, f.eks. IGLO-nettverket (Informal Group of RTD Liaison Offices), og arbeidsgrupper i regi av IGLO. Arbeidet vil gi rik anledning til å etablere viktige internasjonale nettverk og allianser. I tillegg vil hospitanten delta i kontorets generelle aktiviteter, med særlig vekt på oppfølging av grupper som kommer fra Norge, arbeid med nyhetsbrev, informasjonsformidling, virtuelle møteplasser etc.

50 prosent av arbeidstiden kan benyttes til prosjekter/opplegg i regi av egen arbeidsgiver.

Krav til kandidater

Kandidatene må

  • ha erfaring fra arbeid med Horisont 2020.
  • beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig.
    Søknad

Elektronisk søknad sendes til Forskningsrådets Brusselkontor v/leder av kontoret (se nedenfor).

Søknaden skal inneholde kandidatens CV og en nærmere beskrivelse av kandidatens motivasjon og forventninger til oppholdet. Planer og forventet nytteverdi for eget prosjekt / opplegg i regi av egen arbeidsgiver skal fremgå av søknaden. Søknaden må også beskrive hvordan hospitantoppholdet vil bidra til å realisere egen organisasjons planer og ambisjoner i Horisont Europa.

Ved vurdering av søknaden legges det stor vekt på hvilken merverdi oppholdet vil gi søker og egen arbeidsgiver, og spesielt hvordan oppholdet vil bidra til egen organisasjons mobilisering og deltakelse i Horisont Europa.
Søknaden må angi ønsket startdato og varighet på hospitantoppholdet.

Praktiske forhold og korona-situasjonen

Hospiteringsperiode fortrinnsvis i løpet av perioden medio august - desember 2020.

Grunnet korona-situasjonen (juni 2020) betjenes for tiden NorCore via hjemmekontor, men vil åpne for fysisk tilstedeværelse når situasjonen tillater det. Oppstarttidspunkt for hospitantstillingen vil vurderes fortløpende og eventuelt utsettes til situasjonen normaliseres.

Forskningsrådet bevilger en engangsstøtte på kr 250.000 pr hospitant per semester til hospitantens arbeidsgiver. Alle øvrige kostnader ved hospitantoppholdet dekkes av hospitantens arbeidsgiver. Hvis varigheten på hospitantoppholdet er kortere enn 4 mnd vil engangsstøtten bli redusert forholdsmessig.

Søker må innhente og legge ved erklæring fra egen arbeidsgiver om dekning av aktuelle kostnader og permisjon fra nåværende stilling dersom vedkommende får tilbud om opphold som hospitant ved Forskningsrådets Brusselkontor.

Kontakt

Interesserte bes ta kontakt med:

Tor Ivar Eikaas
Research Council Norway Brussels Office
NorCore
Rue du Trône 98
B-1050 Brussels
BELGIA

Mob: +47 926 04 524
E-post: tie@rcn.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.