Grønn plattform – et lønnsomt og bærekraftig springbrett for næringslivet

Med Grønn plattform har norsk næringsliv i koronakrisen fått et nytt springbrett for utvikling av et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv, skriver administrerende direktører i Siva, Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kvinne ved en stådisk ved et vindu ler til noen inne i rommet. Foto: Brooke Cagle/Unsplash
Foto: Unsplash/Brooke Cagle

I koronakrisen har norsk næringsliv fått et nytt springbrett for utvikling av et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv: Regjeringen har gjennom Grønn plattform etablert en ordning som Enova, Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet sammen vil utvikle til en langsiktig satsing som vil ha viktige effekter for Norge og norske bedrifter:

  • Vi vil bidra til å redusere uheldige klima- og miljøeffekter både i Norge og verden for øvrig.
  • Vi vil stimulere norsk næringsliv til å satse på ny virksomhet som vil hjelpe oss ut av koronakrisen i en riktig og bærekraftig retning.
  • Vi vil bidra til at norsk næringsliv omstiller seg til nye globale markeder og en bredde av grønne vekstområder som vil vokse i tiårene fremover.

Globale markeder for klimaløsninger

Klimamålene betyr enorme globale markeder for klimaløsninger, men også gradvise steg vekk fra markedet for fossil energi. Dette er en utfordring, men også en mulighet. Norge har fortrinn på mange av de løsningsområdene verden trenger for å nå klimamålene. Konkurransen blir beinhard, og norsk næringsliv må gjøres konkurransedyktig hjulpet av internasjonalt sterke FoU-miljøer og konkurransedyktige virkemidler.

Grønn plattform

Gjennom samarbeidsavtalen har Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet i flere år utviklet løsninger som styrker grønn næringsutvikling og reduserer utslipp. Grønn plattform er en storstilt innsats for å bidra til grønn omstilling. Plattformen vil også kunne rettes inn mot viktige samfunnsoppdrag og bidra til å utvikle kompetanse og grønne løsninger, som styrker konkurransekraften til norsk næringsliv. Vi vil mobilisere både etablerte og nye aktører som vil bidra til norsk konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Blant annet vil vi tilby virkemidler som dekker hele innovasjonskjeden fra forskning til marked, rettet inn mot områder og verdikjeder som er viktige for norsk konkurransekraft. Det er avgjørende å koble satsingen til EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, for å forsterke innsatsen og fremme høy kvalitet på prosjektene.

De fire virkemiddelaktørene har ulike oppgaver og fortrinn som vil komme til nytte i et forsterket samarbeid. Vi har komplementære roller, ansvar og virkemidler, og nettopp derfor er et tett samarbeid viktig for at vi skal kunne tilby hele bredden av støtte i en forsknings-, innovasjons- og implementerings- og skaleringsprosess.

Forskningsrådet investerer i forskningssektoren og i norsk næringsliv der bedrifter samarbeider med FoU-institusjoner og/eller andre bedrifter i inn og utland. Målet er å utvikle kunnskap og teknologi for å redusere den teknologiske usikkerheten og risikoen i prosjektene. Innovasjon Norge støtter bedriftsetablering, skalering, forretningsutvikling og internasjonalisering eksport og investeringer i Norge - og bidrar til å utvikle ideer som kan utnytte eksisterende teknologi og kunnskap og utvikle nye forretningsmodeller. Målet er å utvikle bedriftenes evne til å treffe markedsbehov og dermed redusere den kommersielle risikoen i prosjektene. Enova arbeider for lavere klimagassutslipp gjennom senfase teknologiutvikling og markedsintroduksjon av gode løsninger. Målet er å modne teknologiene og skape insentiver for nye løsninger. Siva bidrar i dette prosjektet gjennom katapult-sentrene som gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste og simulere. Målet er å tilby en infrastruktur hvor prosjektene kan testes ut.

For å lykkes i overgangen til en bærekraftig økonomi må mange parter arbeide sammen slik at alle leddene i kjeden fungerer. Det er derfor nødvendig å bruke alle våre virkemidler i sammenheng slik at bedriftene og forskningsinstitusjonene kan få et samlet tilbud som støtter prosjektene i ulike faser og for ulike behov.

Sammen håper vi at vi kan være med å skape et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv i Norge. Vi gleder oss til å se hvilke prosjekter som søkes om støtte til. Det er bedriftene og forskningsinstitusjonene og samarbeidet dem imellom som skal skape løsningene. Vår oppgave er å bidra til at målene nås.

Denne kronikken er også publisert på E24.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.