Gode intensjoner som krever politisk handlekraft

Denne uken la regjeringen frem stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. – Den peker i riktig retning. Nå krever veien videre økte ambisjoner og politisk handlekraft, sier John-Arne Røttingen.

Tirsdag 25.6. la Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup endelig frem stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Der står det mye bra om behovet for samarbeid mellom forskere og offentlig sektor.

Regjeringen vil

  • oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer
  • trappe opp bevilgningene til forskning og høyere utdanning som fornyer, forbedrer og effektiviserer offentlig sektor, og som kan bidra til
    bedre og mer effektive tjenester og tiltak for befolkningen
  • gjøre forskning mer tilgjengelig ved å stimulere til åpen forskningsformidling, mer åpne data og flere kunnskapsoppsummeringer

- Det er fint at forskningssamarbeid nevnes som ett av ti hovedgrep, men behovet for forskningsbasert kunnskap i omstillingen av offentlig sektor er stort og krever nå tydelig innsats og investeringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Han mener forskning og kunnskapsbygging også må gjennomsyre alle de andre hovedgrepene som foreslås i strategien. Vi kommer for eksempel ikke til å oppnå målene innen "Digitalisering og ny teknologi", "Kompetanse for innovasjon" eller "Innovative anskaffelser og partnerskap med næringslivet" om ikke forskningen er koblet på også her, understreker Røttingen.

- Det er det forskningsintensive næringslivet som har den største innovasjonskraften og mulighetene for å bidra til radikal innovasjon. Det er gjennom forskningsbasert utdanning og kompetanse i offentlig sektor at vi gjør oss i stand til å gjennomføre de store omstillingene det er behov for. Forskning trenger ikke være så komplisert, men det må være gjennomgripende som et grunnlag og et verktøy i omstillingen av offentlig sektor.

- Det er svært gledelig at Regjeringen vil trappe opp bevilgningene til forskningssamarbeid og det er et viktig steg i riktig retning. Det er imidlertid behov for sjumilssteg snarere enn små trinn om vi skal være i nærheten av å møte utfordringene vi står overfor. Vi ser derfor fram til tydeliggjøring av ambisjonene i statsbudsjettet og den neste langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, sier Røttingen.

Innovative anskaffelser og partnerskap med næringslivet

Regjeringen trekker også frem innovative anskaffelser som et verktøy som kan bidra til å skape arbeidsplasser i næringslivet samtidig som man utvikler ny kunnskap og gode løsninger for offentlig sektors utfordringer.

- Forskningsrådet har stor tro på videreutvikling av Leverandørutviklingsprogrammet og satsing på det forskningsintensive næringslivet. Vi tror at denne delen av næringslivet i samspill med brukere vil være en viktig motor for radikal innovasjon i offentlig sektor.

Førkommersielle anskaffelser er et av de nyeste verktøyene innen innovative anskaffelser og skal stimulere spesifikt til samarbeid mellom offentlige aktører, næringsliv og forskere for å utvikle fremtidens løsninger på offentlig sektors utfordringer.

- Vi er veldig glade for signalene om økt satsing på førkommersielle anskaffelser. Dette er et virkemiddel vi har lang erfaring med fra EU sine programmer, og som vi nå også har etablert i Norge. Det som egner seg ekstra godt for å bidra til vekst i små og mellomstore bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer, sier Røttingen.

Tydelige anbefalinger fra Forskningsrådets internasjonale fagråd

Forskningsrådets internasjonale fagråd leverte denne våren en rapport med tydelige anbefalinger til Norge om grep som må tas om vi skal lykkes med omstillingen i offentlig sektor.

For å lykkes mener fagrådet Norge trenger en mer ambisiøs, mer inkluderende og mer systematisk tilnærming til innovasjon i offentlig sektor.
De mener at Norge har meget gode forutsetninger for å klare denne omstillingen grunnet høy tillitt og digital kompetanse. Men de peker på behovet for en endring i nullfeilskulturen, vilje til å ta risiko og involvering av befolkningen.

- Vi må tenke helt nytt om vi skal møte utfordringene foran oss. Nå må politikerne enten selv tørre å ta, eller gi klar ryggdekning for offentlige ledere til å ta, de virkelig vanskelige beslutningene. Denne meldingen egner seg godt til å beskrive hvordan Norge ser ut i dag. Men vi må konkretisere ambisjonene og sikre at disse kan leveres på. Det krever tydelige satsinger og investeringer i budsjettene de kommende årene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 08.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.