Brexit påvirker ikke samarbeid med partnere fra Storbritannia i Horisont 2020

Norske forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlig sektor kan videreføre samarbeid med britiske partnere i Horisont 2020, men rammene for samarbeid i Horisont Europa er fortsatt uavklart. 

– Storbritannia har vært og kommer til å være en viktig samarbeidspartner for norske forsknings- og innovasjonsaktører selv om de nå har valgt å forlate EU, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen. Det er derfor gledelig å konstatere at samarbeidet med britiske partnere vil forbli uforandret ut perioden for Horisont 2020.  

Storbritannia trådte ut av EU 31. januar 2020. Den britiske uttredelsesavtalen innebærer at forskningsinstitusjoner, bedrifter og andre aktører fra Storbritannia som deltar i Horisont 2020 beholder fulle deltagelsesrettigheter.  

 Et viktig aspekt ved uttredelsesavtalen er at den sikrer britiske partnere EU-finansiering i prosjekter finansiert av Horisont 2020 ut prosjektenes løpetid, det vil si også for prosjekter som løper etter den formelle avslutningen av Horisont 2020 desember 2020. Det vil også sikre britiske partnere EU-finansiering i den planlagte European Green Deal-utlysningen selv om søknadsfristen først blir i januar/februar 2021. Norske forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlig sektor kan derfor videreføre det gode samarbeidet med britiske partnere i Horisont 2020. Det gjelder også samarbeid om søknader til de gjenværende utlysningene. 

 Den britiske EU-uttredelsen kan innebære visse begrensninger på deltagelse i prosjekter som involverer sikkerhetsrelaterte aktiviteter og sensitiv informasjon. Svært få prosjekter vil være berørt, og for kommende utlysninger vil eventuelle sikkerhetsrelaterte begrensinger fremgå av utlysningsteksten.  

Britiske partnere vil heller ikke få tilgang til egenkapitaldelen av EIC Accelerator. 

 Usikkerhet om britisk assosiering til Horisont Europa 

I de kommende forhandlingene om det permanente forholdet mellom Storbritannia og EU, skal det avklares om Storbritannia skal bli med i programmene for neste budsjettperiode (2021-2027). Målet er å sluttføre disse forhandlingene i løpet av 2020, slik at det kan avklares hvilke EU-programmer Storbritannia vil være assosiert til før oppstarten 1. januar 2021.   

 Både for Storbritannia og EU vil det være av gjensidig interesse at Storbritannia blir assosiert til Horisont Europa.  

Dersom forhandlingene mellom Storbritannia og EU skjærer seg på andre områder, kan det imidlertid ødelegge for forsknings- og innovasjonssamarbeidet.  

 Selv om Storbritannia skulle ende opp med å bli assosiert til Horisont Europa, blir det en krevende oppstart for søkere som ønsker å samarbeide med britiske partnere. Usikkerheten om hvorvidt britiske partnere kan få finansiering fra Horisont Europa gjør det vanskelig å planlegge samarbeid god tid i forveien. 

 – Forskningsrådet anbefaler norske aktører som planlegger søknader i samarbeid med britiske partnere å ta høyde for at Storbritannia kan få status som tredjeland i Horisont Europa, sier Røttingen.  

Britiske partnere kan i en slik situasjon fortsatt delta i prosjekter, men vil i de fleste tilfeller ikke kunne motta finansiell støtte fra EU. Tredjeland har ikke tilgang til virkemidler som støtter enkeltaktører, slik som Det europeiske forskningsrådet (ERC), Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions.  

 Selv om det formelt sett er mulig med koordinatorer fra tredjeland i Horisont Europa-prosjekter, vil det i praksis kun være aktuelt i fåtall tilfeller, der det er avgjørende at en aktør fra et tredjeland kan fylle rollen som koordinator. Forskningsrådet anbefaler derfor norske søkere til Horisont Europa om å være varsomme med å inngå i prosjektsøknader som koordineres av en britisk aktør. Det vil være greit å ta med britiske institusjoner som partnere i prosjektsøknader, men i så fall må den britiske partneren være forberedt på å dekke egne kostnader. 

 Kontakt  Forskningsrådets eksperter for veiledning 

Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter (NCP) kan gi råd og veiledning til norske søkere som vurderer å inngå samarbeid om prosjektsøknader med britiske partnere. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.