Anbefaler å videreføre forskerskoler

Et evalueringsutvalg har vurdert elleve forskerskoler etter halvgått løp.

Studenter snakker sammen på et laboratorium med det periodiske system på veggen. Foto: Jonas Bendiksen
Studenter ved NMBU. Foto: Jonas Bendiksen.

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å heve kvaliteten i norsk forskerutdanning gjennom økt aktivitet og kapasitet i utdanningstilbudet for ph.d.-kandidater. Forskerskolene består av faglige nettverk der universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter deltar.

En forskerskole får cirka tre millioner kroner per år fra Forskningsrådet i inntil åtte år. Etter cirka fire år blir skolen evaluert for å vurdere om skolen bør få fortsatt støtte.

Et uavhengig utvalg har nå evaluert elleve forskerskoler. Det anbefaler at ti forskerskoler videreføres, mens en av skolene må komme med supplerende informasjon før utvalget kan komme med en endelig anbefaling.

- Evalueringen viser at forskerskolene er et verdifullt supplement til institusjonenes programmer. Både ph.d.-kandidatene og institusjonene opplever at ordningen bidrar til høyere kvalitet i utdanningen, og vi vil fortsatt satse på denne ordningen sier områdedirektør i Forskningsrådet, Kristin Danielsen.

Les: evalueringsrapporten

Hever kvaliteten på doktorgradsutdanningene

Syv av skolene som er evaluert startet opp etter en utlysning fra ordningen i 2015. De øvrige fire er finansiert gjennom tematiske programmer i Forskningsrådet.

Det er stor forskjell på de ulike forskerskolene, både med hensyn til organisering, faglige behov og kultur. Evalueringsutvalget finner likevel en del fellestrekk i materialet de har vurdert:

Ph.d.-kandidatene som svarte på undersøkelsen mener at forskerskolene hever kvaliteten på doktorgradsarbeidet deres og bidrar positivt til akademisk nettverk og evnen til å fullføre utdanningen. De synes kurs, seminarer og samlinger jevnt over holder høy kvalitet.

Både kandidatene og partnerinstitusjonene er svært fornøyde med skolenes internasjonaliseringsarbeid. Mange av skolene bruker internasjonale lærekrefter i undervisning og seminarer. Ved de fleste skolene oppfordres det aktivt til å gjennomføre kortere utenlandsopphold, blant annet gjennom støtteordninger.

Partnerinstitusjonene er svært positive til forskerskolene og mener de hever kvaliteten på doktorgradsutdanningen og avlagte doktorgrader, gir studentene akademisk nettverk og støtter internasjonalisering. Forskerskolene bidrar med aktiviteter ved institusjonene som de ellers ikke ville hatt kapasitet eller kompetanse til å tilby sine ph.d.-kandidater.

Utvalget gir videre noen generelle anbefalinger både til forskerskolene og til Forskningsrådet:

Til forskerskolene legger utvalget blant annet vekt på betydningen av samarbeidsavtalene – og etterlevelse av dem - for felles forståelse og enhetlig praksis mellom institusjonene i et nettverk. Videre anbefaler utvalget at skolene tilbyr tett personlig oppfølging av ph.d.-kandidatene, og at kandidatgruppene involveres mer aktivt i skolens aktiviteter og planer. Komiteen etterlyser dessuten en sterkere innsats for å forberede kandidatene til livet etter avlagt grad, særlig for dem som ikke skal arbeide videre i akademia.

Til Forskningsrådet gir utvalget anbefalinger om kommende utlysninger av forskerskoler: Forskningsrådet bør stille tydeligere krav til hva forskerskolene skal oppnå på ulike områder, og bør legge til grunn at forskerskolene tilbyr personlig oppfølging av kandidatene. Karrierestøtte bør innarbeides i ordningen for å sikre at kandidatene er godt forberedt på en fremtidig yrkeskarriere og har den kompetansen om samfunnet trenger.

Forskerskolene som er evaluert

De elleve forskerskolene som er midtveisevaluert anbefales alle videreført av utvalget. De elleve er:

 • Authoritative texts and Their Reception: National Research School on Textual interpretation
 • Norwegian Graduate School in Biocatalysis
 • Research School on Changing Climates in the Coupled Earth System
 • Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets
 • Digital Life, Norway PhD School
 • Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials
 • The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care
 • Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics
 • Norwegian Research School of Global Health
 • Petroleum Research School of Norway
 • The National interdisciplinary Research School Religion - Values – Society

Slik ble forskerskolene evaluert

I tillegg til prosjektplaner og årlige rapporter har evalueringsutvalget analysert standardiserte svarskjemaer fra prosjektledere og styreledere ved skolene, egenevalueringer av den enkelte forskerskole ut fra opprinnelige mål og planer, svarskjemaer fra partnerinstitusjoner og phd-kandidater og virtuelle møter med representanter fra forskerskolene.

Disse satt i utvalget:

 • Visedekan Lise Wogensen Bach, Aarhus universitet
 • Professor Jens Jørgen Gaardhøje, Københavns universitet
 • Professor Hanne Sanders, Lunds universitet
 • Professor Niels Vestergaard, Syddansk universitet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.