2019 var et godt år for Forskningsrådet og norsk forskning

Norsk forskning og innovasjon er i framgang. Suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og norske forskeres plassering i verdenstoppen når det gjelder vitenskapelige publiseringer, er noe av det som gjør 2019 til et godt år for norsk forskning.

Årsrapporten for Forskningsrådet viser flere positive utviklingstrekk for norsk forskning: Norge er i verdenstoppen når det gjelder vitenskapelige publiseringer målt opp mot antall innbyggere. Artikkelproduksjonen har økt med 86 prosent i perioden 2008–2018. Vitenskapelige artikler med norske (med)forfattere holder et jevnt høyt siteringsnivå som ligger om lag 50 prosent over verdensgjennomsnittet. Vi oppfyller i økende grad ambisjonene om mer verdensledende forskning i Norge, samtidig som vi målrettet bygger kapasitet og kompetanse på områder som er viktige for å løse samfunnsutfordringene.

Kvaliteten på søknadene til Forskningsrådet er jevnt over god. Likevel er det fortsatt rom for å heve kvaliteten på enkelte forskningsområder, og vi arbeider målrettet med dette, blant annet gjennom kapasitetsoppbygging.

Norge gjør det også svært bra i det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon – Horisont 2020. Norske FoU-miljøer har for andre år på rad overoppfylt regjeringens mål om to prosent retur fra Horisont 2020. I 2019 hadde returandelen samlet nådd 2,22 prosent. Tall fra utgangen av 2019 viser at norske FoU-miljøer, i samarbeid med offentlig sektor og private aktører, har hentet ni milliarder kroner i løpet av de seks årene vi har deltatt i Horisont 2020.

De gode resultatene viser at Forskningsrådet har lykkes i sin rolle som hovedansvarlig for rammeprogrammet på norsk side. Forskningsrådet ser muligheter for et nytt taktskifte i norsk deltakelse i rammeprogrammet og mener at en ambisjon om 2,5 prosent returandel er mulig, forutsatt at det nasjonale støtteapparatet organiseres på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Forskningsrådet finansierer over 5000 FoU-prosjekter, hvorav 3500 er ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter og 1500 i næringslivet. I 2019 investerte Forskningsrådet 10,3 milliarder kroner i FoU-prosjekter. En fjerdedel av offentlige FoU-investeringer i Norge går via Forskningsrådet. Forskningsrådet får inntekter fra alle departementene. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet står for til sammen 75 prosent.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte et nytt styre for Forskningsrådet i 2019. Året har også vært første år med ny styrestruktur. Den tidligere tre-nivå modellen med divisjonsstyrer og programstyrer ble avviklet i 2018 og er erstattet med en to-nivå modell med 15 porteføljestyrer og ett styre. Dette nye styresystemet har til sammen 178 medlemmer.

Norges forskningsråd hadde per 31.12.19 totalt 461 ansatte fordelt på 452,9 årsverk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.