2019 var et godt år for Forskningsrådet og norsk forskning

Norsk forskning og innovasjon er i framgang. Suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og norske forskeres plassering i verdenstoppen når det gjelder vitenskapelige publiseringer, er noe av det som gjør 2019 til et godt år for norsk forskning.

Årsrapporten for Forskningsrådet viser flere positive utviklingstrekk for norsk forskning: Norge er i verdenstoppen når det gjelder vitenskapelige publiseringer målt opp mot antall innbyggere. Artikkelproduksjonen har økt med 86 prosent i perioden 2008–2018. Vitenskapelige artikler med norske (med)forfattere holder et jevnt høyt siteringsnivå som ligger om lag 50 prosent over verdensgjennomsnittet. Vi oppfyller i økende grad ambisjonene om mer verdensledende forskning i Norge, samtidig som vi målrettet bygger kapasitet og kompetanse på områder som er viktige for å løse samfunnsutfordringene.

Kvaliteten på søknadene til Forskningsrådet er jevnt over god. Likevel er det fortsatt rom for å heve kvaliteten på enkelte forskningsområder, og vi arbeider målrettet med dette, blant annet gjennom kapasitetsoppbygging.

Norge gjør det også svært bra i det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon – Horisont 2020. Norske FoU-miljøer har for andre år på rad overoppfylt regjeringens mål om to prosent retur fra Horisont 2020. I 2019 hadde returandelen samlet nådd 2,22 prosent. Tall fra utgangen av 2019 viser at norske FoU-miljøer, i samarbeid med offentlig sektor og private aktører, har hentet ni milliarder kroner i løpet av de seks årene vi har deltatt i Horisont 2020.

De gode resultatene viser at Forskningsrådet har lykkes i sin rolle som hovedansvarlig for rammeprogrammet på norsk side. Forskningsrådet ser muligheter for et nytt taktskifte i norsk deltakelse i rammeprogrammet og mener at en ambisjon om 2,5 prosent returandel er mulig, forutsatt at det nasjonale støtteapparatet organiseres på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Forskningsrådet finansierer over 5000 FoU-prosjekter, hvorav 3500 er ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter og 1500 i næringslivet. I 2019 investerte Forskningsrådet 10,3 milliarder kroner i FoU-prosjekter. En fjerdedel av offentlige FoU-investeringer i Norge går via Forskningsrådet. Forskningsrådet får inntekter fra alle departementene. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet står for til sammen 75 prosent.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte et nytt styre for Forskningsrådet i 2019. Året har også vært første år med ny styrestruktur. Den tidligere tre-nivå modellen med divisjonsstyrer og programstyrer ble avviklet i 2018 og er erstattet med en to-nivå modell med 15 porteføljestyrer og ett styre. Dette nye styresystemet har til sammen 178 medlemmer.

Norges forskningsråd hadde per 31.12.19 totalt 461 ansatte fordelt på 452,9 årsverk.