Vi trenger et kunnskapsløft i primærhelsetjenesten

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er for lite kunnskapsbaserte og mye av utfordringen er manglende satsing på relevant forskning. Nå ligger et ambisiøst løsningsforslag på politikernes bord.

Det er en stor skjevfordeling av FoU-midler i primærhelsetjenestene og spesialisthelsetjenesten. Til tross for at de to tjenestenivåene har like store kostnader så har spesialisthelsetjenesten ni ganger så mye til forskning.

Skjematisk illustrasjon av fordeling av midler til drift og forskning i hhv. spesialist- og kommunehelsetjenesten

I sluttrapporten fra Kommunenes Strategiske Forskningsorgan (KSF) forslås det et spleiselag mellom staten og kommunene for å styrke forskningen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De anslår at dette vil koste rundt 1,3 milliarder. Rapporten ble utarbeidet på bestilling av HelseOmsorg21-rådet.

  • Er dette løsningen for kunnskapsbehovet i primærhelsetjenesten? Vi tar debatten på Forskningsrådets helsekonferanse 22. mai. Frist for påmelding er 6. mai. Meld deg på her!

– Vi vet vi vil få enda større utfordringer i helse- og omsorgssektoren i fremtiden. Forskningen som gjøres i dag er lite relevant for kommunesektoren, og kommunenes potensiale som utdannings- og læringsarena utnyttes ikke godt nok, sier leder for KSF Nina Mevold.

Hun mener det er viktig at både kommunene og staten forplikter seg til å finansiere et kunnskapsløft.

Både HOD og KS er positive

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen sier rapporten er godt forankret i kommunesektoren.

- Vi er fornøyde med at Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) gir en tydelig anbefaling om hvilken retning forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester kan og bør ta. Nå håper vi at regjeringen vil følge opp, sier hun.

Nina Mevold, Bent Høie, Gunn Marit Helgesen, Åse Michaelsen og Camilla Stoltenberg
Nina Mevold, Bent Høie, Gunn Marit Helgesen, Åse Michaelsen og Camilla Stoltenberg gleder seg til å samarbeide om å styrke forskningen i kommunene. (Foto: KS)

Helseminister Bent Høie var også positiv til rapporten da han fikk den overlevert rett før påske. Han fremhever viktigheten av at forskningen må foregå "i" og "med" kommunene, snarere enn "på".

– Vi er helt enige i behovet for mer forskning i kommunene og mener det er viktig at kommunene eier disse problemstillingene selv. Derfor er det fint med KS sitt engasjement og en rapport som allerede er så godt forankret. Vi er også helt enige i at vi må få til en endring i skeivheten i finansiering mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og vil se på hvordan vi skal følge opp dette sammen, sier Høie.

Får full støtte fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er helt enige i at behovet for mer forskning i primærhelsetjenesten er stort og støtter KSFs forslag om å opprette en regional struktur for å koordinere arbeidet.

– Forskningsrådet er veldig positive til et kunnskapsløft i primærhelsetjenesten og stiller oss fullt og helt bak KSF sitt forslag, sier direktør John-Arne Røttingen.

– Skal vi ha et helsevesen som er i stand til å møte fremtidens helseutfordringer er vi nødt til å se et tettere samarbeid mellom forskere, kommunehelsetjenestene og utdanningene. Her bør både sentrale og lokale myndigheter forplikte seg til å stille med midler.

Så da gjenstår det bare å se om dette er starten på et sårt trengt taktskifte, eller om vi bare har fått "enda" en rapport.