Stor bredde i innspillene til Forskningsrådets policy for åpen forskning

Totalt 74 innspill har kommet fra forskningsinstitusjonene til Forskningsrådets arbeid med policy for åpen forskning. Policyen tar for seg tre temaområder: åpen innovasjon (18 innspill), åpne forskningsprosesser (39 innspill) og folkeforskning (Citizen Science, 17 innspill). Totalt 47 institusjoner har sendt innspill, de fleste på institusjonsnivå.

– Forskningsrådet takker for de mange gode innspillene, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen. – Vi arbeider nå med vurdering av det som har kommet inn. Neste steg blir en åpen høring for et gjennomarbeidet samlet policydokument nærmere sommeren med svarfrist til høsten.

En helhetlig policy for åpen forskning

Bakgrunnen for policyen er at Forskningsrådet ønsker å avklare hvilke mål vi skal arbeide for å oppnå innenfor feltet åpen forskning. Vi skal også avklare og tydeliggjøre Forskningsrådets rolle og foreslå tiltak som kan stimulere til enda mer åpen forskning i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

Forskningsrådet har tidligere utarbeidet retningslinjer knyttet til ulike deler av det vi i dag kaller åpen forskning (open science). Bl.a. har vi i mange år stilt som krav at publikasjoner skal være åpent tilgjengelige, og i 2018 innførte vi krav om datahåndteringsplaner i prosjekter Forskningsrådet finansierer. Vi mener tiden nå er moden for en mer helhetlig tilnærming. I den nye policyen ønsker vi å være en pådriver for å gjøre forskningsprosessen så åpen som mulig, og så lukket som nødvendig. Vi ønsker å være en god medspiller i det nasjonale og internasjonale arbeidet for å få til dette. I arbeidet med policyen ønsker vi derfor dialogen om løsninger på de utfordringene som overgangen til åpen forskning innebærer.

Innspillene finner du her i sin helhet:

Implementeringen av Plan S som en egen prosess

Vi gjør oppmerksom på det at i forbindelse med Plan S, og implementeringen av den, har vært arrangert ulike møter ved institusjonene og en egen innspillsrunde har vært gjennomført. Dette er en egen prosess som vi kjører parallelt med utarbeidelsen av policyen for åpen forskning.