Rigger til FNs havforskningstiår

Planleggingen av FNs havforskningstiår er i full gang og i mai gikk startskuddet for den globale innspillsprosessen. Også i Norge skal det tas viktige avgjørelser om hvordan vi skal satse. Forskningsrådets havsekretariat koordinerer den norske innsatsen. Samarbeid med forskningsmiljøene blir sentralt.

FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling (2021-2030) skal gi et globalt løft for havforskning, slik at vi blir i stand til å møte utfordringene som ligger bærekraftsmålene, spesielt mål 14 "liv under vann". Regjeringen har etablert Forskningsrådets havsekretariat blant annet for å ivareta nasjonal koordinering og oppføling tiåret.

– Regjeringens mål er at Norge fremdeles skal være en stormakt på havet, og regjeringen har flere store satsinger på hav. Høynivåpanelet for hav, oppdatert havstrategi "Blå muligheter" og konferansen Our Ocean 2019 som vi arrangerer i oktober er eksempler. For å sikre god nasjonal koordinering før og under FNs tiår for havforskning er Forskningsrådets havsekretariat valgt til å håndtere prosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innspill med vekt på samfunnsendringer

Det første globale innspillsmøtet for havforskningstiåret ble arrangert i København 13.-15. mai.

– Det var mange representanter fra utenfor akademia og samfunnsendringer ble mye diskutert. De store marine forskningsspørsmålene som var pekt på i forkant, ble i mindre grad tatt opp, forteller Kjersti Fjalestad, leder i Forskningsrådets havsekretariat og en av tre nasjonale representanter på møtet.

Nettopp koblingen mellom forskning og samfunnsendringer blir sentralt for tiåret. Det er to hovedmål for tiåret, der det ene går på forskningen som trengs for å få til en bærekraftig utvikling av havet, og det andre på hvordan forskningen skal bidra til politikkutforming for å oppnå FNs bærekraftsmål.

I forkant av møtet har FNs havforskningsorganisasjon IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO) lagt fram forslag om seks satsingsområder for tiåret: rene hav, sunne hav, predikerte hav, sikre hav, bærekraftig høstede hav og transparente/tilgjengelige hav.

Veien videre

Det kommende året skal det arrangeres sju regionale innspillsmøter. Møtet for atlanterhavs-regionen, der Norge hører til, skal arrangeres i Canada. I tillegg blir det muligheter for å gi innspill knytta til Arktis og Antarktis. Datoer for møtene er ikke satt.

Norge vil delta på og spille inn på disse møtene. I tillegg vil Havsekretariatet ha dialog med forskningsmiljøene det kommende året for å sikre involvering fra norske miljøer i planlegging av nasjonale aktiviteter knytta til tiåret.
– FNs tiår for havforskning vil prege forskningsinnsatsen nasjonalt. Vi må sikre at vi bidrar på best mulig måte, blant annet gjennom nasjonale aktiviteter på områdene der Norge er verdensledende, sier Fjalestad.

Havforskningstiåret