Rekordmye prosjektpenger fra EU til Norge

Aldri før har Norge gjort det så bra i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Til nå har norske aktører konkurrert seg til 8,3 milliarder kroner og den samlete verdien av EU-prosjektene er på hele 56 milliarder kroner. Dette er prosjekter som kommer befolkningen i hele landet til gode i form av bedre offentlige tjenester, økt konkurransekraft i næringslivet og bedre kvalitet i forskningen.

Norske aktører fortsetter den gode trenden med å konkurrere seg til EU-midler i skarp konkurranse med andre land. Siste oppdatering fra EU viser at det nå både er flere norske aktører som søker og de som søker lykkes bedre enn tidligere.

Fakta fra siste EU-oppdatering:

  • Norsk returandel har aldri vært høyere og er nå på 2,22 prosent.
  • Den norske returandelen på nye prosjekter siden forrige oppdatering (oktober 2018) er på hele 4,0 prosent.
  • 15,6 prosent av norske søknader har resultert i penger fra Horisont 2020. Det er 3,5 prosentpoeng høyere enn snittet for alle søknader.

Næringslivet fortsetter å gjøre det godt og har nå høyere suksessandel enn universitetene, høgskolene og instituttene. Samlet i Horisont 2020 har norsk næringsliv konkurrert seg til 2,7 mrd kr. Nærmere 60 prosent av disse midlene kommer fra utlysninger i pilaren "samfunnsutfordringer".

Norge er sterke på klima og miljø

I den siste utlysningsrunden har Norge gjort det spesielt bra innen områdene klima og miljø hvor hele fem prosjekter har norsk koordinator.

– At norske forskere vinner frem med sine klimaprosjekter i EU viser at de er i verdensklasse. Jeg er stolt og glad over at norske forsknings- og innovasjonsaktører hevder seg så bra i den europeiske konkurransen. Skal vi nå bærekraftsmålene er det viktig å bygge politiske beslutninger på forskningsbasert kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Felles for flere av prosjektene er at de skal tette kunnskapshull i klimaforskningen som viktige bidrag for å løse globale klimaproblemer.

Forskning og innovasjon til felles beste

Norge og Europa har store felles samfunnsutfordringer som Horisont 2020 prøver å finne løsninger på. Det at Norge lykkes med å få så mye prosjektmidler fra EU kommer befolkningen i hele landet til gode. Deltakelsen gir også norske bedrifter tilgang til de beste forskningsmiljøene, markedsadgang og tilgang på kapital.

– Forskningsrådet har i mange år finansiert flere av aktørene gjennom våre nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer for å bygge opp kunnskap. Nå lykkes de internasjonalt og kan lede an i utviklingen av i løsninger for felles europeiske samfunnsutfordringer, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Om Horisont 2020