Ny-Ålesund har fått sin første forskningsstrategi

Forskningsstasjonen Ny-Ålesund på Svalbard har fått en strategi som skal gjelde for all forskningsaktivitet på stedet.

Det er regjeringen som har gitt Norges Forskningsråd i oppdrag å utvikle forskningsstrategien. Den skal bidra til å legge et godt grunnlag for videre utvikling av stasjonen. Norsk Polarinstitutt har ansvar for implementering og oppfølging av strategien lokalt.

Høye ambisjoner

Forskningsstasjonen Ny-Ålesund er en unik plattform for naturvitenskapelig forskning og overvåking i Arktis. Stasjonen er en av verdens nordligste med helårsbemanning og er en viktig node for internasjonal forskning og overvåking innen klima og miljø. Institusjoner fra mange land har langsiktig forsknings- og overvåkingsaktivitet i Ny-Ålesund. Dette gjør at det er et solid grunnlag for å ha høye ambisjoner for den videre utviklingen av stedet.

- Forskningsrådet ønsker med denne strategien å bygge opp under regjeringens ambisjoner om økt samarbeid og bedre koordinering, økt kvalitet og deling av data. Dersom vi skal nå ambisjonene må forskerne og institusjonene bidra, og derfor setter vi tydelige forventninger til aktørene i strategien, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Godt samarbeid

Ny-Ålesund har vært utgangspunkt for forskning i over 50 år og har utviklet seg til en stasjon med høy internasjonal karakter. Forskningsstrategien for Ny-Ålesund støtter opp under det gode samarbeidet, verktøyene som er etablert, kvalitetsforskningen og den unike infrastrukturen i Ny-Ålesund. Samarbeidsforumet Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC) og etableringen av tematiske flaggskipprogrammer har vært helt sentralt for samarbeidet i Ny-Ålesund og vil være det også framover.

Åpen prosess

Forskningsrådet har i utarbeidelsen av strategien lagt opp til en åpen prosess med dialog med aktørene underveis og en åpen høringsrunde av utkastet underveis.

- Forskningsrådet ønsker å takke for alle gode og konstruktive innspill som vi har forsøkt å innarbeide så godt som mulig. Vi har fått tydelige rammer for arbeidet gjennom Svalbardmeldingen (St.meld. 32 (2015-2016)) og Strategi for forskning og høyere utdanning (Svalbard-strategien 2018). Vår oppgave har vært å lage en forskningsstrategi for Ny-Ålesund som bidrar til å følge opp de norske ambisjonene, sier Røttingen.

Forskningsstrategien for Ny-Ålesund vil oppdateres ved behov.