Norsk næringsliv kan tjene penger på endringer som skjer innen transportområdet

Forskningsrådet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet undersøkt hvordan forskning, utvikling og innovasjon kan være med på å løse de store transportutfordringene.

1064 milliarder kroner skal brukes på samferdsel de neste årene, ifølge regjeringens nasjonale transportplan (NTP).

– Beslutninger om hvordan pengene skal investeres bør fattes på grunnlag av kunnskap, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter og leder av strategigruppen for Transport21.

Forskningsrådet har derfor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet undersøkt hvordan forskning, utvikling og innovasjon best kan være med på å løse store transportutfordringene. Rapporten ble overlevert departementet på Trafikanten i Oslo 10. desember kl 13.00.

Vei med biler

Transport21 fokuserer på nullutslippsløsninger, tiltak for å sikre folk og varers bevegelsesfrihet og hvordan transport kan bidra til verdiskaping og økt konkurransekraft.

Strategien ønsker å øke kunnskapen om transport hos næringslivet, myndigheter, FOUI-miljøer og hos de ulike arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Sektoren er i stor endring og det er mange muligheter for utvikling av nye tjenester og løsninger basert på kompetansen og ressursene vi besitter i Norge.

– Norsk næringsliv kan tjene penger på de store endringene som skjer innen transportområdet. Vi har nå et mulighetsrom fordi vi ligger langt fremme på enkelte områder, blant annet innenfor elektromobilitet og digitalisering, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

– Nye innovasjoner kan ha internasjonalt potensial. Norge har brukt mye penger på innfasing av elbiler. Det har gitt resultater i form av lavere utslipp fra persontransporten. Samtidig ser vi også nå at vi kan tjene penger på det forspranget og den kunnskapen vi har opparbeidet oss på feltet. Det kan ses på som en mulig avkastning, en return on investments, sier Røttingen.

Om Transport21

Forskningsrådet fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å levere en nasjonal forskningsstrategi for samferdselsområdet. Strategien peker på hvilke måter forsking, utvikling og innovasjon best kan være med på å løse store transportutfordringene.
Arbeidet har skjedd i en såkaldt 21-prosess, med representanter fra næringsliv og kunnskapsmiljø som er samlet i en strategigruppe.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.