Norsk forskningsinfrastruktur styrkes med én milliard

Forskningsrådet investerer én milliard kroner i forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser over hele landet.

Forskningsrådets styre vedtok fredag 6. september å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastruktur. Halvparten av prosjektene er nye, mens de øvrige prosjektene skal styrke eksisterende nasjonale infrastrukturer.

– Tilgang til data og godt utstyr gjør Norge attraktivt for toppforskere og studenter. Nye forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser er en viktig del av satsningen vår på forskning og høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Pengene skal bidra til å gi næringslivet et konkurransefortrinn og gjør det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg helt i toppen internasjonalt.

- Det er også viktig for å sikre Norges evne til innovasjon og bidra til den omstillingen vi må igjennom fremover, sier Nybø.

Tilgang til data og godt utstyr gir næringslivet et konkurransefortrinn og gjør det mulig for forskningsmiljøene å hevde seg helt i toppen internasjonalt, sier forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. (Foto: Marte Garmann/regjeringen.no)

Med tildelingen styrkes kapasiteten på flere prioritere forskningsområder (Nederst i saken finner du fullstendig liste med nærmere beskrivelse av prosjektene):

 • Bioressurser: Bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet
 • Bioteknologi: Proteinanalyser og datahåndtering og datadeling innenfor biologisk og medisinsk forskning
 • E-infrastruktur: Tungregning og stordatalagring
 • Fornybar energi: Vannkraftforskning, transport av hydrogen og storskala transport og lagring av CO2
 • Medisin og helse: Kliniske studier og nevroteknologi
 • Humaniora: Språkteknologi
 • Klima og miljø: Havbunn og vannmasseobservasjon og dronebasert kartlegging av kystmiljøet
 • Maritim teknologi: Feltlaboratorium for marinteknikk
 • Nanoteknologi og avanserte materialer: Renromsfasilitet for mikro- og nanoteknologi
 • Petroleumsteknologi: Plugging og avstenging av oljebrønner
 • Samfunnsvitenskap: Tilgjengeliggjøring av registerdata fra SSB

Bak de fleste søknadene står konsortier med bred deltakelse fra hele landet. Ti av prosjektene er også relevante for næringsutvikling.

Prosjektene som er innvilget inviteres nå til kontraktsforhandlinger med Forskningsrådet.

Tungregnesentral
Med tildelingen styrkes kapasiteten på flere prioritere forskningsområder, blant annet e-infrastruktur. (Foto: Shutterstock)

Fortsatt behov for å satse på forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet lyser ut midler til forskningsinfrastruktur annet hvert år. I denne utlysningsrunden mottok Forskningsrådet 114 søknader. Til sammen ble det søkt om nær syv milliarder kroner.

– Topp moderne verktøy for databehandling, laboratorier og utstyr er avgjørende for forskningskapasitet på nasjonalt prioriterte satsingsområder. Det høye søknadsbeløpet til denne utlysningen viser at det fortsatt er et stort udekket behov for å sette i gang nye prosjekter, men også for å oppgradere og videreutvikle infrastrukturer som har vist seg å fungere godt, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Røttingen peker spesielt på behovet for å satse mer målrettet på infrastrukturer for datalagring og tungregning – såkalt e-infrastruktur.

– Behovet for å lagre og behandle data fortsetter å øke sterkt også innenfor forskningen. Økte investeringer i e-infrastruktur vil ha stor verdi innenfor alle de prioriterte forskningsområdene, og dessuten styrke kapasiteten til mange av forskningsinfrastrukturene som allerede er etablert.

Slik er søknadene behandlet

I første runde av søknadsbehandlingen vurderer internasjonale fageksperter i hvilken grad forskningsinfrastrukturene vil kunne bidra til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Vurderingen til fagekspertene er rådgivende for Forskningsrådets videre behandling av søknadene.

I andre runde vurderer Forskningsrådets administrasjon infrastrukturenes nasjonale betydning slik den er definert i Områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og hvilken strategisk relevans infrastrukturene har ut fra norske forskningsprioriteringer.

En samlet innstilling blir deretter lagt frem for Forskningsrådets styre, som kvalitetssikrer søknadsbehandlingen og vedtar tildelingen.

Oversikt over prosjekter som inviteres til forhandlinger

Merk at det kun er opplyst om beløpet hvert enkelt prosjekt har søkt om. Endelig sum for tildeling til det enkelte prosjekt blir avgjort utover høsten i forhandlinger mellom Forskningsrådet og det enkelte konsortium.

Fagområde

Prosjekttittel/Infrastruktur

Søkerkonsortium (vertsinstitusjon uthevet)

Bioressurser

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

Pilot Plant er en etablert forskningsinfrastruktur for matforskning. Nå styrkes arbeidet med bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet. Infrastrukturen har høy relevans for næringsliv og samfunn, og holder høy internasjonal kvalitet. 

Søkt beløp: 58 063 000 kroner

NMBU, NOFIMA

Bioteknologi

National network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI)

NAPI er en nasjonal infrastruktur for proteomikk (proteinanalyser) og bygger på et eksisterende nettverk som ble etablert under FUGE-satsingen. Infrastrukturen er fremhevet på veikartet som støtteverdig. Det er tidligere blitt investert store midler i genanalyser. Nå er tiden inne for investeringer i proteinanalyser.

Søkt beløp: 101 650 000 kroner

UiO, OUS, Akershus univ sykehus, NTNU, NMBU, UiB, UiT

Bioteknologi

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

Infrastruktur for datahåndtering og datadeling innenfor biologisk og medisinsk forskning. Infrastrukturen skal bidra til bedre koordinering mellom etablerte infrastrukturer ved å legge til rette for tettere samarbeid og bedre dataflyt på tvers av de ulike infrastrukturene. Prosjektet støtter oppunder åpen forskning og deling/utnyttelse av forskningsdata. Forankret i ESFRI-prosjektet – ELIXIR.

Søkt beløp: 17 345 000 kroner

UiB, UiT, NMBU, NTNU, UiO

E-INFRA/IKT

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science.

Prosjektet skal sikre at den nasjonale e-infrastrukturen for tungregning og stordatalagring vil kunne betjene de forventede behovene hos norske forskningsmiljøer de kommende årene. Prosjektet er sentralt for at dataintensiv forskning i Norge skal kunne fortsette på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Søkt beløp: 357 857 000 kroner

UNINETT SIGMA2 AS

Fornybar energi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

Infrastrukturen vil være svært attraktiv for norsk og internasjonal forskning og kunne styrke Norges posisjon som verdensledende på forskning innenfor vannkraft. Vannkraft er av stor betydning for Norge og er høyt prioritert i Energi21. Norsk vannkraft blir viktig i et fornybart energimarked i Europa.

Søkt beløp: 65 220 000 kroner

NTNU, NINA, SINTEF ENERGI AS

Fornybar energi

INFRASTRUCTUR APPLICATION ON MATERIALS RESEARCH FOR TRANSPORTING HYDROGEN (SMART-H)

Forskningsinfrastruktur for å studere materialer for transport av hydrogen. Utfordringen er metallsprøhet forårsaket av hydrogen ved høye trykk. Dette er særlig viktig for gassrør som kan brukes til transport av H2.

Søkt beløp: 76 294 000 kroner

NTNU, SINTEF AS

Fornybar energi

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

Søknaden gjelder oppgradering og videreutvikling av eksisterende fasiliteter som muliggjør forskning på storskala transport og lagring av CO2. Infrastrukturen fikk bevilgning gjennom INFRASTRUKTUR etter utlysningene i 2012 og 2014 og er fremhevet på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Norge er vertskap for ESFRI-infrastrukturen ECCSEL ERIC.

Søkt beløp: 192 621 000 kroner

SINTEF ENERGI, SINTEF Industri, IFE, NORSAR

Medisin og helse

Continuation and strengthening of the Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) - "NorCRIN 2"

Infrastrukturen skal legge til rette for gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Midler går til oppgradering og videreføring der formålet er å ivareta utviklingen av metodikk og krav til kliniske studier og sørge for en langsiktig og bærekraftig drift.

Søkt beløp: 53 090 000 kroner

ST. OLAVS HOSPITAL, UNN, AHUS, HELSE BERGEN, HELSE STAVANGER, OUS

Medisin og helse

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) – a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 3

Prosjektet gjelder tredje fase av infrastrukturen, som leverer nevroteknologi og forskning i verdensklasse. Fase tre handler om oppgradering, nyinvestering av utstyr og utvidelse av konsortiet med en node ved UiB for å sikre at infrastrukturen hoder seg i den internasjonale forskningsfronten.

Søkt beløp: 63 800 000 kroner

NTNU, UiB, UiO

Humaniora

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade (CLARIN)

Prosjektet gjelder oppgradering av den nasjonale noden i en felleseuropeisk infrastruktur for språkteknologi. Infrastrukturen gir store forskningsmuligheter innenfor språkvitenskap og er nyttig for flere fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Oppgraderingen vil gi nye tjenester og verktøy for forskningen og sikre at infrastrukturen forblir en del av det europeiske nettverket for språkdatabaser.

Søkt beløp: 12 563 000 kroner

UiB, NHH, NASJONALBIBLIOTEKET, NSD, UiO, UiT 

Klima og miljø

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Ved hjelp av droner, skylagring, maskinlæring og en web-basert løsning for å vise og laste ned data, vil forskere kunne kartlegge miljøet langs kysten med langt større nøyaktighet enn ved dagens metoder. Dronesystemet vil ha verdi for forskningsmiljøer og havbruksnæringen i hele Norge.

Søkt beløp: 79 4270 00 kroner

NIVA, NINA, HI, NTNU, NR, Stiftelsen GRID-Arendal

Klima og miljø

The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

Det skal etableres en norsk node av et europeisk prosjekt for havbunn- og vannmasseobservasjon. Noden skal oppgradere, drive og vedlikeholde fem observasjonsbøyer i Norskehavet og Framstredet. Prosjektet skal bidra til kunnskap om driverne for endring i vannmassene, havsirkulasjon, forsuring og utveksling av varme og kjemi. Formålet er blant annet å forbedre modeller og varsling om endringer.

Søkt beløp: 71 328 000 kroner

UiB, HI, CMR (NORCE), MET.NO, NORCE, NPI, UiB, UiT

Maritim teknologi

Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden

Med Ocean Space Center ønsker SINTEF og NTNU å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Feltlaboratoriet de får støtte til er en viktig brikke i etableringen av senteret, og blir samtidig en nasjonal forskningsinfrastruktur med langt bredere relevans for norske marintekniske fagmiljøer.

Søkt beløp: 184 235 000 kroner

SINTEF OCEAN AS, NTNU, SINTEF

Nanoteknologi og avanserte materialer

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

NorFab er en ressurs for forskning og innovasjon innenfor mikro- og nanoteknologi. Renromsfasiliteten skal nå oppgraderes med nyutviklet utstyr og sikres langsiktig drift.

Søkt beløp: 185 427 000 kroner

NTNU NanoLab, SINTEF AS, UiO, UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Petroleumsteknologi

Norwegian P&A Laboratories

Plugging og avstenging av oljebrønner er et fagområde som er prioritert i næringen, den nasjonal OG21-strategi og i de nasjonale programmene PETROMAKS2/ DEMO2000.

Søkt beløp: 99 125 000 kroner

SINTEF Industri, UiS, NORCE, NTNU

Samfunnsvitenskap

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Prosjektet bygger på RAIRD-infrastrukturen, som gjør SSBs registerdata tilgjengelige for forskning i anonymisert form. Microdata.no skal gi forskere forenklet tilgang til disse dataene gjennom et system der forskerne får ut anonyme resultater på grunnlag av metadata, uten å se eller laste ned data. Plattformen vil gjøre det mulig å kombinere egne data i analysene. Infrastrukturen vil også være attraktiv for forskning internasjonalt.

Søkt beløp: 69 974 000 kroner

SSB, OUS, NSD

Reserveliste

Dersom det er midler igjen etter kontraktsforhandlingene, et prosjekt skulle bli avsluttet i en tidlig fase eller kontraktsforhandlingene med noen av prosjektene overfor ikke fører frem, vil Forskningsrådet invitere nye prosjekter til kontraktsforhandlinger etter en reserveliste.

Prosjektene på reservelisten er (i rangert rekkefølge):

Prosjekttittel/Infrastruktur

Søkerkonsortium (vertsinstitusjon uthevet)

Rangering

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

UiB, Norsk Folkemuseum, UiT, UiO

1

Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2 proposal

NORCE, NILU, CICERO, HI, NIBIO, NIVA, NPI, UiB

2

Biobank Norway - a national biobank infrastructure

NTNU, HELSE NORD, HELSE SØ, OUS, HELSE VEST, KREFTREG, UiB, UiO, UiT,

3

THE GOLDSCHMIDT LABORATORY:  INFRASTRUCTURE FOR GEOCHEMICAL, MICRO-STRUCTURAL, AND GEOCHRONOLOGICAL  CHARACTERIZATION OF SOLID EARTH MATERIALS

UiO, UiB, NGU

4

National Laboratory for Advanced Metal Production and Recycling for the Future (AMP Lab)

SINTEF Industri, NTNU

5

IMF-IFE-2018 National Infrastructure for Multiphase Flows - upgrades and long term operational support at IFE

IFE

6

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 05.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.