Nær 50 innspill om implementeringen av Plan S

Fristen for innspill til veilederen for implementering av Plan S var 1. februar. Innspillene belyser blant annet hva fagmiljøene opplever Plan S vil bety for norsk forskning og hvilke tiltak som blir viktige i overgangen til åpen tilgang.

Forskningsrådet mottok rundt 50 innspill til implementeringsveilederen for Plan S. Fristen var 1. februar, og innspillsrunden var åpen for alle. Innspillene kommer fra enkeltforskere, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

– Vi er takknemlige for at så mange har satt seg grundig inn i forslaget til veileder, involvert organisasjonene og sendt oss innspill. Vi vil gå gjennom alle innspillene og ta dem med oss i arbeidet, både internasjonalt og her i Norge, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.
Fredag 8. februar sender Forskningsrådet et eget innspill til cOAlition S, den internasjonale koalisjonen bak plan S, blant annet basert på den norske innspillsrunden (les mer nedenfor).

- Forskningsrådet velger den langsomste tidslinjen for implementering av Plan S, blant annet på bakgrunn av innspillene til veilederen, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet

Enighet om mål, bekymring for konsekvenser

Innspillene Forskningsrådet har mottatt viser at det er stor grad av enighet om målsettingen for Plan S, og inneholder mange konstruktive forslag til hvilke grep som skal til for å lykkes. Mange uttrykker likevel bekymring for hva Plan S vil bety for internasjonalt forskningssamarbeid, og om de fortsatt kan publisere i det de anser som de beste tidsskriftene. Fordi det innenfor flere fag er få gode publiseringskanaler med åpen tilgang, blir det avgjørende å få til gode mekanismer for å endre dette bildet.

– Dette er bekymringer vi har forståelse for. Det er viktig å få frem de konkrete utfordringene, slik at vi kan finne gode løsninger. Samtidig har vi en tydelig målsetting fra Regjeringen om umiddelbar åpen tilgang til alle forskningsartikler, og må se innspillene i den konteksten. Mange av innspillene vier oppmerksomhet til de praktiske sidene ved implementeringen. Jeg er fornøyd med at vi har kommet et godt stykke videre i diskusjonen om hvordan vi får realisert målet om åpen tilgang, sier Røttingen.

Tidspunkt for implementering av Plan S

Forskningsrådet ba også om innspill på tidspunkt for når kravene i Plan-S bør innføres i Norge. Mange av innspillene peker på at Plan S-prosessen skjer i et høyt tempo. På bakgrunn av disse har Forskningsrådet besluttet at Plan S-kravene først innføres for nye utlysninger fra og med 2020.

– Vi ser at det vil ta noe tid for fagmiljøene og institusjonene å forholde seg til nye krav og til å være med å skape endringer. Vi velger derfor den langsomste tidslinjen, som i praksis betyr at det er artikler som sendes inn for publisering fra rundt 2022 som vil måtte forholde seg til kravene, uttaler Røttingen.

Medlemmene i cOAlition S beslutter den endelige implementeringsplanen for Plan S. Dette skjer etter planen før sommeren 2019, og vil ikke påvirke Forskningsrådets beslutning om når Plan S skal innføres i Norge.

Internasjonal innspillsrunde

Parallelt med den nasjonale innspillsprosessen er det åpent for å gi tilbakemeldinger til cOAlition S internasjonalt gjennom Science Europe. Den internasjonale innspillsrunden har frist 8. februar, og er åpen for alle, også norske forskere og institusjoner.

Forskningsrådet vil sende inn et eget innspill til cOAlition S fredag 8. februar.
– Vi ser at det kan være behov for å gjøre noen justeringer i implementeringsveilederen, og at noen områder er for lite belyst. Vi vil bruke innspillene vi nå har fått for å utforme våre endringsforslag, sier Røttingen.

cOAlition S har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal bearbeide implementeringsveilederen, ledet av John-Arne Røttingen og David Sweeney fra UK Research and Innovation (UKRI). Arbeidsgruppen skal etter planen legge frem en revidert veileder for cOAlition S før sommeren.

Forskningsrådets innspill til cOAlition S

Et tema som har kommet frem i debattene rundt Plan S er hvordan tidsskrift som utgis av vitenskapelige foreninger, såkalte "Learned Societies", skal tilpasse seg de nye kravene om åpen publisering. Dette er gjerne ikke-kommersielle tidsskrift, hvorav mange i dag ikke er åpent tilgjengelige.

– Society-tidsskrifter er svært viktige i fagmiljøene, noe som kommer frem også i debatten i Norge. I cOAlition S har vi hatt flere møter med slike foreninger allerede, og vi ser at de har noen særlige utfordringer. Forhandlingskonsortiene, som UNIT i Norge, må av kapasitetsgrunner konsentrere seg om de største forlagene. Det er forståelig siden slike forhandlinger er ressurskrevende. Men det betyr at mindre, ikke-kommersielle utgivere som oftest ikke kommer til forhandlingsbordet. Vi må se på hvordan vi kan bidra gjennom cOAlition S til å lette overgangen for denne gruppen tidsskrifter, sier Røttingen.

Et annet område hvor Forskningsrådet vil anbefale endringer er i arbeidet med analyser av publiseringskostnader og analyser av åpen tilgang-tidsskrift i de ulike fagområdene.

– Systemet for vitenskapelig publisering er i rask endring, og vi trenger fleksible tilnærminger for å følge med på endringene. Heller enn gjøre analysene én gang, vil vi legge vekt på at det etableres systemer for å overvåke utviklingen kontinuerlig, både når det gjelder publiseringskostnader og utviklingen i andelen publiseringskanaler med åpen tilgang.

Røttingen åpner for å foreslå endringer også på andre områder, samtidig som han understreker at prinsippene i Plan S ligger fast: Umiddelbar åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.

– Når vi nå skal revidere veilederen, må vi lytte til innspillene som har kommet i den internasjonale debatten. Kanskje kan vi være mindre strenge på noen områder, for eksempel i de tekniske kravene til OA-tidsskrifter og arkiv, eller til overgangsavtaler for hybrid-tidsskrift. Her må vi finne en balanse, og vi vil gjøre bruk av innspillene i det arbeidet arbeidsgruppen skal gjennomføre i vår, før koalisjonen samlet tar stilling til endelig veileder.