Kunnskapsdugnad for utsatte barn og unge

Nå starter arbeidet med BarnUnge21-strategien. Strategien skal gi grunnlaget for Norges forsknings- og innovasjonsaktiviteter om og for utsatte barn og unge i det 21. århundre.

Strategien vil være sektorovergripende og arbeidet skal utformes av en strategigruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet.

Strategigruppen ledes av spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet Trond Fevolden.

En økende andel barn og unge som marginaliseres og faller utenfor er en av de største utfordringene Norge står overfor. Vi vet foreløpig altfor lite om hvordan vi kan snu trenden.

– BarnUnge21 vil være en åpen prosess som vil involvere aktører bredt for å lage en strategi som kan sette retningen for forsknings- og innovasjonsarbeid på tvers av de relevante sektorene de nærmeste tiårene, sier Fevolden.

Strategigruppa for BarnUnge21
Strategigruppen hadde sitt første møte i Lillestrøm 22. august og gleder seg til å gå i gang med arbeidet. Foto: Kristen Ulstein

Strategigruppens medlemmer kommer fra blant annet kommunale tjenester, utdanning, barnevern, politi, folkehelse og forskningsinstitusjoner.

-Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan forhindre marginalisering og utenforskap, og hvilke tiltak som kan bidra til at barn og unge får en god oppvekst til tross for utfordrende oppvekstvilkår. Jeg håper at BarnUnge21-strategien lykkes i å inkludere ulike stemmer og perspektiver, bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag og gir retning for dette arbeidet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Strategien skal være sektorovergripende og favne barn og unge som står i fare for marginalisering og utenforskap. Dette kan for eksempel være barn og unge utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep, barn og unge utsatt for trakassering og diskriminering, barn og unge som lever med foreldre som er rusavhengig eller psykisk syke, barn og unge med store atferdsproblemer, barn og unge i familier med høyt konfliktnivå og barn og unge i lavinntektsfamilier.

Sekretariatet for strategien er lagt til Forskningsrådet.

-Forskningsrådet er opptatt av å utvikle gode kunnskapssystemer hvor forskning og innovasjon blir en naturlig del av det å møte de store samfunnsutfordringene. Dette krever at aktørene utvikler en felles forståelse av utfordringene og en felles forpliktende strategi. Slike 21-strategier har vært nyttige på mange samfunnsområder. Arbeidet for å styrke utsatte barn og unges rettigheter og muligheter er viktig i seg selv, og for å hindre utenforskap som kan true samhørigheten i samfunnet, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen

Strategigruppen skal legge fram forslaget til BarnUnge21-strategi for Barne- og familiedepartementet på senhøsten 2020. Det etableres også en tverrdepartemental gruppe som følger arbeidet.

Informasjon om strategiarbeidet publiseres fortløpende på www.barnunge21.no

Medlemmene i strategigruppen:

 • Spesialrådgiver Trond Fevolden, Kunnskapsdepartementet (leder)
 • Strategidirektør Bjørn Lescher-Nuland, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Divisjonsdirektør Kjersti Flåten, Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Seksjonssjef Anne-Cathrine Grambo, Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)
 • Avdelingsdirektør Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet
 • Prosjektleder Gertrud Sofie Hafstad, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Førsteamanuensis Marit Egge, sosiolog, Politihøgskolen
 • Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen, Øvre Eiker kommune
 • Leder ved barnevernvakten Younas Mohammad-Roe, Oslo kommune
 • Etatsdirektør Anne-Marit Presterud, Bergen kommune
 • Seniorforsker Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Professor Mari Rege, Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Førsteamanuensis Veronika Paulsen, NTNU
 • Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.