Hva skjer med norske deltakere i Horisont 2020 ved Brexit?

Faren for en hard Brexit gjør at Forskningsrådet anbefaler norske søkere til Horisont 2020 å tenke seg godt om før de de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter.

For eksisterende prosjekter med britiske samarbeidspartnere må norske deltagere være forberedt på endringer i prosjektene og reforhandling av kontrakter.

- Storbritannia er en viktig forskningsnasjon som vi fortsatt ønsker tett faglig samarbeid med, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Vi håper på en snarlig avklaring som gagner forskningssamarbeid med UK og Horisont 2020 og vil i tillegg bidra til å finansiere norsk-britisk samarbeid gjennom Forskningsrådets midler, uttaler Røttingen.

Dersom Storbritannia trekker seg ut av EU med en avtale, fortsetter Storbritannia som assosiert land til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, frem til programmets avslutning 31. desember 2020. Britiske deltagere vil fortsatt kunne motta støtte fra alle deler av programmet, og de vil kunne delta i nye prosjektsøknader på linje med partnere fra EUs medlemsland og assosierte land i Horisont 2020.

Dersom det ikke blir en avtale med EU, en såkalt "no deal"/hard Brexit, blir Storbritannia et tredjeland både i Horisont 2020, EUs øvrige programmer og innenfor EØS-retten. Norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og andre aktører som deltar i Horisont 2020 må derfor forberede seg på dette.

Mobilitet og forskningssamarbeid med Storbritannia blir vanskeligere

På overordnet nivå vil spesielt begrensinger på mobilitet for studenter og ansatte kunne skape utfordringer for briter som ønsker å forske/jobbe ved norske forskningsinstitusjoner og bedrifter, og tilsvarende for nordmenns muligheter til det samme i Storbritannia. Andre områder som kan rammes er tilgang til forskningsinfrastruktur, immaterielle rettigheter (IPR), europeiske partnerskapsordninger og fellesprosjekter som ledes av britiske forskere.

Storbritannia får status som tredjeland ved en hard Brexit

Dersom det ikke oppnås enighet om en assosieringsavtale ("no-deal"), vil Storbritannia få status som tredjeland i Horisont 2020. Britiske partnere kan i en slik situasjon fortsatt delta i prosjekter, men vil i de fleste tilfeller ikke kunne motta finansiell støtte fra EU. Deltagere fra Storbritannia vil da kunne få støtte på samme vilkår som deltagere fra andre tredjeland: Hvis deltakelse ansees som "essential for carrying out the action" eller hvis muligheten for finansiering fremgår tydelig av utlysningsteksten. Britiske myndigheter har signalisert at de vil dekke prosjektkostnadene for britiske partnere i Horisont 2020-prosjekter ved en "no deal".

Tredjelandstatus får en rekke konsekvenser fordi regelverket setter begrensninger på deltagelse fra tredjeland:

  • Det er et gjennomgående krav om minimum tre partnere fra medlemsland og assosierte land i samarbeidprosjekter. Samarbeidsprosjekter med tre EU-land/assosierte land, der den ene EU-partneren kommer fra Storbritannia, vil derfor havne i problemer etter en "hard" Brexit.
  • Tredjeland har ikke tilgang til virkemidler som støtter enkeltaktører slik som Det europeiske forskningsrådet (ERC), SMB-instrumentet og mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions.
  • Den økonomiske garantien fra britiske myndigheter omfatter kun dekning av prosjektkostnader for britiske partnere. I prosjekter med såkalte cascading grants – der en prosjektkoordinator typisk distribuerer midler til øvrige partnere – vil ikke være dekket av den britiske garantien. For britisk-koordinerte prosjekter av denne typen kan det derfor oppstå problemer med videreføring av prosjektet.
    Selv om det formelt sett er mulig med koordinatorer fra tredjeland i Horisont 2020-prosjekter, er det i praksis svært uvanlig. Det er derfor mest sannsynlig at det kan bli aktuelt å bytte ut britiske koordinatorer i pågående prosjekter ved en "hard" Brexit.

Anbefaler nøye vurdering før søknad med britisk koordinator

For prosjektsøknader til kommende utlysninger i Horisont 2020 anbefaler Forskningsrådet at norske søkere vurderer mulig risiko knyttet til samarbeid med britiske partnere. Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter, eller delta i konsortier som består av tre EU-land/assosierte land der den ene EU-partneren kommer fra Storbritannia.

Kontakt våre eksperter for veiledning

Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter (NCP) kan gi råd og veiledning til norske søkere som vurderer å inngå samarbeid om prosjektsøknader med britiske partnere. Ta kontakt med våre NCP-er om du har spørsmål knyttet til prosjektsøknader til Horisont 2020.

For utfyllende informasjon om konsekvenser ved Brexit, se også siden "Regler, krav og praktisk info for deltagelse i Horisont 2020 (Ofte stilte spørsmål)" .

Informasjon om konsekvenser av Brexit for forsknings- og innovasjonssamaarbeidet finnes også på UK Research and Innovations (UKRO) nettsider.