Hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor våren 2020

Er du interessert i EUs forsknings- og innovasjonsarbeid? Våren 2020 har vi en ledig hospitantstilling ved vårt kontor i Brussel spesielt for deg som har erfaring med Horisont 2020.

Forskningsrådets kontor i Brussel skal fremme norske interesser i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, bistå norske forsknings- og innovasjonsaktører med kontakter og nettverksbygging i EU-systemet, og gjennom dette bidra til å øke norske aktørers deltakelse i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Kontoret er en del av et organisert samarbeid med Innovasjon Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) gjennom Kunnskapskontoret (Norcore). Kunnskapskontoret er etablert for å gi et mer helhetlig tilbud til norske aktører innenfor områdene utdanning, forskning og innovasjon.

Ordningen kan søkes av ansatte ved norske offentlige og private universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, ansatte i fylkeskommuner med ansvar knyttet til regionale forskningsfond, ansatte i EU-klyngene, samt ansatte i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).

Søknadsfrist: 15. desember 2019

Vi tilbyr

Som hospitant hos oss har du en unik mulighet til å bidra til å øke den norske suksessen i Horisont 2020, og du kan opparbeide kunnskap og innsikt om forskning og innovasjon i EU og andre institusjoner som er representert i Brussel. I tillegg får du verdifull innsikt i utviklingen av neste rammeprogram, Horisont Europa. Du vil innenfor rammen av Kunnskapskontoret arbeide sammen med kolleger fra Innovasjon Norge og Diku. Du blir også en del av et internasjonalt kontorfellesskap med kollegaer fra sveitsiske SwissCore.

Oppgaver

I perioden vil du inngå som en del av staben ved Kunnskapskontoret, og delta i det løpende arbeidet ved kontoret. Det legges spesielt vekt på arbeid som vil bidra til økt deltakelse i Horisont 2020 og Horisont Europa. Du vil også få anledning til å delta i ulike fora, f.eks. IGLO-nettverket (Informal Group og Liason Offices), og arbeidsgrupper i regi av IGLO. Arbeidet vil gi rik anledning til å etablere viktige internasjonale nettverk og allianser. I tillegg vil hospitanten delta i kontorets generelle aktiviteter, med særlig vekt på oppfølging av grupper som kommer fra Norge, arbeid med nyhetsbrev, informasjonsformidling etc.

50 prosent av arbeidstiden kan benyttes til prosjekter/opplegg i regi av egen arbeidsgiver.

Krav til kandidater

Kandidatene må

  • ha erfaring fra arbeid med Horisont 2020
  • beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig

Søknad

Elektronisk søknad sendes til Forskningsrådets Brusselkontor v/leder av kontoret (se i høyre marg).

Søknaden skal inneholde kandidatens CV og en nærmere beskrivelse av kandidatens motivasjon og forventninger til oppholdet. Planer og forventet nytteverdi for eget prosjekt / opplegg i regi av egen arbeidsgiver skal fremgå av søknaden. Søknaden må også beskrive hvordan hospitantoppholdet vil bidra til å realisere egen organisasjons planer og ambisjoner i Horisont 2020 og Horisont Europa.

Ved vurdering av søknaden legges det stor vekt på hvilken merverdi oppholdet vil gi søker og egen arbeidsgiver, og spesielt hvordan oppholdet vil bidra til egen organisasjons mobilisering og deltakelse i Horisont 2020 og Horisont Europa.

Søknaden må angi ønsket startdato og varighet på hospitantoppholdet.

Praktiske forhold

Hospiteringsperiode i løpet av perioden januar - juni 2020.

Forskningsrådet bevilger en engangsstøtte på kr 250.000 pr hospitant per semester til hospitantens arbeidsgiver. Alle øvrige kostnader ved hospitantoppholdet dekkes av hospitantens arbeidsgiver. Hvis varigheten på hospitantoppholdet er kortere enn 4 mnd. vil engangsstøtten bli redusert forholdsmessig.

Søker må innhente og legge ved erklæring fra egen arbeidsgiver om dekning av aktuelle kostnader og permisjon fra nåværende stilling dersom vedkommende får tilbud om opphold som hospitant ved Forskningsrådets Brusselkontor.

Les gjerne mer om Horisont Europa på våre nettsider

Mer informasjon om vårt Brusselkontor.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 07.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.