Havvind kan bli Norges neste industrieventyr

Klimatoppmøte: Verden trenger fornybar energi. Norge har de beste forutsetninger for å ta en internasjonalt ledende posisjon på havvind. Nylig har Forskningsrådet innvilget 25 millioner kroner til et prosjekt hvor norske og kinesiske forskere skal samarbeide.

I sin årlige rapport om energimarkedet, anslår det internasjonale energibyrået IEA at havvind kan bli den største kilden til elektrisitetsproduksjon i Europa i løpet av tjue år.

Anlegg med vindmølle til havs

Petroleumsnæring med lyse utsikter

– Norge har en leverandørindustri som er verdensledende på offshoreteknologi og som har lang erfaring med arbeid på store havdyp. Det gir oss svært gode forutsetninger for å bli en stor aktør i det fremvoksende markedet for havvind. Men skal vi lykkes i den internasjonale konkurransen vil det kreve en offensiv satsing på teknologiutvikling gjennom forskning og innovasjon, sier Fridtjof Unander, områdedirektør for energi, hav og bærekraft i Norges forskningsråd.

Forskningsrådet har siden det første klimaforliket i 2008 investert over en halv milliard kroner i havvind. Disse midlene har utløst om lag 400 millioner kroner i finansiering fra næringslivet. Gjennom satsingen har Norge bygget et kompetansemiljø i verdensklasse. Norske aktører har også etablert en sterk posisjon i EU-forskning.

Nytt norsk-kinesisk forskningssamarbeid på havvindteknologi

Kina er internasjonalt ledende på vindkraft, og Norges forskningsråd har innvilget 25 millioner kroner til et prosjekt hvor norske og kinesiske forskere skal samarbeide.

– I prosjektet skal forskerne jobbe med å utvikle algoritmene som styrer store havvindparker. Om det lykkes, vil inntjeningen kunne øke med opp mot 2 %. Dette representerer betydelige forbedringer i fremtidens havvindsatsinger, sier Rune Volla, avdelingsdirektør for Energi i Norges forskningsråd.

Den norske delen av prosjektet skal ledes av NORCE, og forskere fra NTNU, Sintef Energy og Universitetet i Bergen skal bidra i arbeidet. Equinor og Windsim AS er industrielle partnere.

Kan bli største energikilde i Europa innen 2040

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil havvind kunne utgjøre 20 % av elektrisitetsproduksjonen i 2040 og bli den største elektrisitetskilden i Europa. IEA anslår at det frem mot 2040 vil bli investert 1000 milliarder dollar i havvindutbygginger.

– Vi ser allerede nå at denne utviklingen er i ferd med å åpne et stort globalt marked, og offshore vind er prioritert av FoU-strategien Energi 21. Forskningsrådets energisatsing rettes inn mot næringslivets behov for et systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med forskningsmiljøene, sier Volla.

I en mulighetsstudie utført av Menon, er det beregnet et verdiskapingspotensial i havvind på 117 milliarder kroner og en potensiell sysselsettingseffekt på 128 400 årsverk i Norge over en periode på 30 år. Dette forutsetter at norske bedrifter, særlig innen maritime næringer, gjør en målrettet innsats for å komme inn på et globalt marked. En stor nasjonal satsing representerer store næringsmuligheter for leverandørindustrien til petroleumsnæringen.

Bygger verdens største havvindpark

Hywind Tampen kan bli den største flytende havvindparken i verden når den starter opp i 2022. De elleve vindmøllene skal erstatte fossile energikilder i petroleumsproduksjonen i Nordsjøen og vil redusere Co2-utslipp fra olje- og gassproduksjonen med 200 000 tonn årlig. Dette tilsvarer utslipp fra 100 000 personbiler.

– Når forskere og næringslivet samarbeider, bygges kompetanse og kunnskap parallelt. Forskning har en viktig rolle i den videre utviklingen. Det er derfor viktig at bevilgningene til forskning øker i takt med investeringene, sier Unander.

5 milliarder kroner til forskning og utvikling

Forskningsrådet skal i desember tildele mer enn 5 milliarder kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter. I den første tildelingen skal det investeres totalt 1,1 milliarder kroner til forskning og næringsutvikling som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 08.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.