Forskningsrådets policy for åpen forskning – ny mulighet til å gi innspill

Forskningsrådet har nå laget et utkast til policy for åpen forskning. Den første innspillsrunden la et viktig grunnlag for å utforme forslag til tiltak. Det er nå en ny mulighet til å gi kommentarer og innspill til policyutkastet fram til 27. september. Policy-dokumentet skal ferdigstilles før årsskiftet.

Det kom inn til sammen 74 innspill fra 47 institusjoner i den første innspillsrunden. Innspillene var fordelt på de tre temaene åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og brukerinvolvering og folkeforskning.

- Forskningsrådet har hatt stor nytte av de mange og gode innspillene i arbeidet med å utarbeide et utkast til ny policy. Vi inviterer nå til synspunkter på den før vi legger siste hånd på verket, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

En helhetlig policy for åpen forskning

Bakgrunnen for policyen er at Forskningsrådet ønsker å avklare hvilke mål vi skal arbeide for innenfor et viktig område som utvikler seg raskt. Forskningsrådet skal også avklare sin rolle og implementere tiltak som kan stimulere til mer åpen forskning i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

Folkeforskning: norsk for "citizen science"

Mange av tiltakene må skje i samarbeid med andre aktører, som universiteter, høyskoler og offentlig og privat sektor.

Forskningsrådets policy for åpen forskning har tre hovedmål som skal bidra til:

  • et velfungerende forskningssystem
  • bærekraftig samfunnsutvikling
  • å styrke tilliten til forskningen

Forskningsrådet har tidligere utarbeidet retningslinjer knyttet til ulike deler av åpen forskning. Blant annet har Forskningsrådet i mange år stilt som krav at publikasjoner skal være åpent tilgjengelige, og at forskningsdata skal arkiveres og gjøres tilgjengelige.

I 2018 ble det innførte krav om datahåndteringsplaner i prosjekter Forskningsrådet finansierer.

- Nå er tiden er moden for en mer helhetlig tilnærming til åpen forskning og innovasjon, og vi har derfor utarbeidet en policy som omfatter store deler av virksomheten vår. Vi ønsker å være en pådriver for å gjøre forskningsprosessen så åpen som mulig og så lukket som nødvendig. Vi ønsker også å være en god medspiller nasjonalt og internasjonalt. I arbeidet med policyen og innspillene vi har fått, har vi lagt vekt på å vurdere løsninger på utfordringer som overgangen til åpen forskning innebærer, utdyper Røttingen.

 

Implementeringen av Plan S en egen prosess